เหตุภาพ (อาจเรียกว่า เหตุกรรม หรือ เหตุและผล) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์หนึ่ง (สาเหตุ) และอีกเหตุการณ์หนึ่ง (ผลลัพธ์) โดยเข้าใจกันว่าเหตุการณ์แรกมีผลให้เกิดเหตุการณ์ที่สอง

ในการใช้ทั่วไป เหตุภาพยังเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุดของปัจจัย (สาเหตุต่าง ๆ) และปรากฏการณ์ (ผลลัพธ์) สิ่งใดที่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ถือเป็นปัจจัยต่อผลลัพธ์นั้น ปัจจัยตรงคือปัจจัยที่ส่งผลต่อผลลัพธ์โดยตรง โดยไม่มีปัจจัยอื่นใดเข้ามาข้องเกี่ยว (ปัจจัยที่เข้ามาข้องเกี่ยวบางครั้งเรียกว่า "ปัจจัยระหว่างกลาง") ความเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุและผลลัพธ์เช่นนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น causal nexus[1]

อ้างอิง

แก้