ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับ (อังกฤษ: sorting algorithm) คือ ขั้นตอนวิธีที่จัดเรียงสมาชิกของรายการ (list) ให้เป็นไปตามรูปแบบของอันดับที่กำหนด ส่วนใหญ่อันดับที่ใช้กันคือ อันดับตัวเลข และอันดับตัวอักษร การเรียงลำดับที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญต่อขั้นตอนวิธีอื่นๆ (เช่น ขั้นตอนวิธีการค้นหา และ การผสาน) ซึ่งขั้นตอนวิธีเหล่านี้ต้องใช้รายการที่เรียงอย่างถูกต้อง

ประเภทของการเรียงแก้ไข

ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำแนกประเภทได้ตามนี้

 • ความซับซ้อนในการคำนวณ (กรณีแย่สุด, กรณีเฉลี่ย และกรณีดีสุด) ในรูปของขนาดของรายการ (n) โดยทั่วไป กรณีที่ดีจะเป็น O(n log n) และกรณีที่แย่จะเป็น Ω(n2) ขั้นตอนวิธีการเรียงที่ใช้การเปรียบเทียบจะต้องใช้การเปรียบเทียบอย่างน้อย Ω(n log n) ครั้งโดยเฉลี่ย
 • การใช้หน่วยความจำ (และทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์)
 • ความเสถียร (stability): ขั้นตอนวิธีการเรียงที่เสถียร จะรักษาอันดับของเรคอร์ดที่มีคีย์เท่ากัน (มีค่าเท่ากัน) นั่นคือ ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับจะ เสถียร ก็ต่อเมื่อ ถ้ามีเรคอร์ด R และ S ซึ่งมีคีย์เท่ากัน และ R ปรากฏอยู่ก่อน S ในรายการเริ่มต้นแล้ว R จะปรากฏอยู่ก่อน S ในรายการที่เรียงแล้วด้วย
 • วิธีที่ใช้: การแทรก, การสับเปลี่ยน, การเลือก, การรวม ฯลฯ การเรียงแบบสับเปลี่ยน รวมถึง การเรียงแบบฟอง และการเรียงแบบเร็ว

ในกรณีที่มีสมาชิกที่มีคีย์เท่ากัน และไม่สามารถแยกแยะได้ เช่น รายการของจำนวนเต็ม มันจะไม่ส่งผลต่อความเสถียร อย่างไรก็ตาม คู่อันดับของจำนวนเต็มดังต่อไปนี้ จะถูกเรียงโดยสมาชิกตัวหน้าของมัน:

(4, 1) (3, 1) (3, 7) (5, 6)

ในกรณีนี้ จะให้ผลลัพธ์ได้สองแบบ แบบแรกจะรักษาอันดับของเรคอร์ดซึ่งมีคีย์เท่ากัน แต่อีกแบบจะไม่รักษาอันดับ:

(3, 1) (3, 7) (4, 1) (5, 6)  (รักษาอันดับ)
(3, 7) (3, 1) (4, 1) (5, 6)  (อันดับเปลี่ยนแปลง)

การเรียงแบบไม่เสถียรอาจเปลี่ยนอันดับของเรคอร์ดที่มีคีย์เท่ากันได้ แต่การเรียงแบบเสถียรจะไม่เปลี่ยน เราอาจใช้การเรียงแบบไม่เสถียรในการเรียงลำดับให้เสถียรได้ โดยการใช้วิธีการเทียบคีย์แบบใหม่ เมื่อเราทำการเปรียบเทียบเรคอร์ด 2 เรคอร์ดที่มีคีย์เท่ากัน เราจะใช้อันดับของเรคอร์ดเป็นตัวตัดสิน อย่างไรก็ตาม มันต้องใช้หน่วยความจำมากขึ้น

ขั้นตอนวิธีการเรียงแก้ไข

ในตารางนี้ n คือจำนวนของเรคอร์ดที่จะนำมาจัดเรียง

การเรียงแบบเสถียรแก้ไข

การเรียงแบบไม่เสถียรแก้ไข

เชิงเปรียบเทียบแก้ไข

ขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับแบบอาศัยการเปรียบเทียบ
ชื่อ กรณีดีที่สุด กรณีทั่วไป กรณีแย่ที่สุด
การใช้หน่วยความจำ เสถียร
การเรียงลำดับแบบเร็ว        
การเรียงลำดับแบบผสาน       กรณีแย่ที่สุดคือ   ใช่
การเรียงลำดับแบบฮีป         ไม่
การเรียงลำดับแบบแทรก         ใช่
การเรียงลำดับแบบเลือก         ไม่
การเรียงลำดับแบบฟอง         ใช่
การเรียงลำดับด้วยต้นไม้ค้นหาแบบทวิภาค         ใช่

ดูเพิ่มแก้ไข