โปรแกรมบัญชี (อังกฤษ: Accounting Software) เป็นโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โดยประกอบไปด้วยฟังก์ชัน ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ บัญชีแยกประเภท ระบบขาย ระบบซื้อ และรายงานต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ [1]

1. การเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้าของธุรกิจ

2. การประเมินผลข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ การวางแผน การสั่งการ และการควบคุม

3. การจัดให้มีการควบคุมข้อมูลของธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้

โมดูล แก้

โมดูลของโปรแกรมบัญชีประกอบไปด้วย [2]

 • ระบบลูกหนี้การค้าและการรับขำระ
 • ระบบเจ้าหนี้การค้าและการจ่ายชำระ
 • ระบบงานขาย/ใบจองสินค้า/ใบเสนอราคา/ใบเพิ่มหนี้
 • ระบบงานซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบเสนอซื้อ/ใบเพิ่มต้นทุน
 • ระบบคิดคอมมิชชั่นการขาย
 • ระบบสินค้าคงคลัง
 • ระบบบัญชีแยกประเภท
 • หากในภาคอุตสาหกรรมผลิต ระบบบัญชีจะมีโมดูลเพิ่มเติมขึ้นมาคือ
 • ระบบการผลิต
 • ระบบจัดส่งสินค้า

อ้างอิง แก้

 1. Ramney & Steinbart,"Accounting Information Systems, 14th Edition ",Pearson,2018 {{citation}}: |access-date= ต้องการ |url= (help)
 2. "โปรแกรมบัญชี AccCloud.co". AccCloud.co. สืบค้นเมื่อ 2018-10-21.โปรแกรมบัญชี AccCloud.tech

3 โปรแกรมบัญชี CD Organizer