ผังงาน หรือ โฟลว์ชาร์ต (อังกฤษ: flowchart) เป็นแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เชื่อมกันเป็นลำดับขั้นตอนด้วยลูกศร

ตัวอย่างผังงานอย่างง่ายแสดงการแก้ปัญหาโคมไฟที่เปิดไม่ติด

สัญลักษณ์ต่างๆแก้ไข

จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดแก้ไข

แสดงด้วยรูปวงกลม รูปวงรี หรือรูปสี่เหลี่ยมมุมบน ภายในนิยมใช้คำว่า "Start" สำหรับจุดเริ่มต้น และ "End" สำหรับจุดสิ้นสุด

ลูกศรแก้ไข

เป็นเส้นทางการทำงานของโปรแกรม

ประมวลผลแก้ไข

ใช้กล่องสีเหลี่ยม ภายในเขียนคำสั่งต่างๆ

รับค่าเข้า และแสดงผลแก้ไข

ใช้กล่องสี่เหลี่ยมด้านขนาน ยกตัวอย่างเช่น ภายในเขียน "Get X" เพื่อรับค่า X; เขียน "Display X" เพื่อแสดงผลค่า X

ตัดสินใจแก้ไข

ใช้กล่องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน และภายในเขียนประโยคที่มีค่าความจริง เป็น "จริง" หรือ "เท็จ" และแบ่งลูกศรออกเป็น 2 ข้างคือ เส้นทางการทำงานเมื่อ ประโยคดังกล่าวเป็น "จริง" และ เส้นทางการทำงานเมื่อประโยคดังกล่าวเป็น "เท็จ"

แสดง/รับข้อมูลแบบไม่จำเพาะต่ออุปกรณ์แก้ไข

ใช้สัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ภายในระบุว่าเป็นข้อมูลเข้า(Input) หรือข้อมูลออก(output) รวมทั้งข้อมูลที่ต้องการนำเข้าหรือแสดงผล