คำถาม เป็น ประโยคหรือวลีที่สื่อออกมา เพื่อแสดงความต้องการคำตอบ หรือ ข้อมูลจากคู่สนทนา คำถามสามารถนำไปใช้ในการละเล่นต่าง ๆ เช่น เกมโชว์ หรือการเล่นทายปัญหากันในกลุ่ม ในบางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ การเขียนประโยคคำถามจะลงท้ายด้วยเครื่องหมาย ? (ปรัศนี)

เครื่องหมายปรัศนีที่ใช้ในคำถาม

ศัพท์ที่เป็นคำถาม แก้

  • ใคร
  • อะไร
  • ที่ไหน
  • อย่างไร
  • ทำไม
  • เพราะอะไร
  • เหตุใด