บทความนี้เกี่ยวกับนิวส์ (News) ที่ความหมายในภาษาไทยว่าข่าว สำหรับความหมายอื่น ดูที่ news (แก้ความกำกวม)

ข่าว ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 ให้ความหมายว่า คำบอกเล่าเรื่องราวซึ่งโดยปรกติมักเป็นเรื่องเกิดใหม่หรือเป็นที่สนใจ, คำบอกกล่าว, คำเล่าลือ คำว่า ข่าว ถ้ามองในแง่ของการสื่อสารข้อมูล ก็จัดว่าเป็นข้อมูลชนิดหนึ่งที่จะต้องมี ผู้ที่ทำให้เกิดข่าว ผู้ส่งข่าว สื่อกลางที่ใช้ในการส่งข่าว และผู้รับข่าว ในระหว่างสงครามข่าวส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของฝ่ายตนเอง และฝ่ายตรงข้าม

การส่งข่าวแก้ไข

เริ่มแรกก็เป็นการบอกต่อ ๆ กันมา เหมือนกับการกระจายข่าวลือ แต่การส่งก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เนื้อเรื่องของข่าวถูกเปลี่ยนออกไป ต่อมาเมื่อมีการคิดค้นกระดาษขึ้น ก็มีการบันทึกลงในกระดาษ ปัจจุบันโลกของเราเป็นยุคของการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีการใช้อินเทอร์เน็ตส่งข่าว ดูโทรทัศน์ และมีการใช้อีเมลในการส่งข่าวอีกด้วย

ดูเพิ่มแก้ไข