สำนักข่าว (อังกฤษ: News agency, News bureau) เป็นองค์กรจัดหา และรายงาน เนื้อหาข่าวทุกชนิด เพื่อจำหน่ายแก่องค์กรค้าข่าว เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ตลอดจนการรายงานข่าว ทางวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ทั้งนี้ หมายรวมถึง การบริการเนื้อหาข่าว ผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น โทรเลข โทรพิมพ์ (อังกฤษ: Telex) เว็บไซต์ บริการข้อความสั้น (อังกฤษ: Short Message Service) ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

ดูเพิ่ม

แก้