ตารางตัวหาร

ตารางนี้จะแสดงตัวหารทั้งหมดของจำนวน 1 ถึง 1000

ตัวหาร ของจำนวนเต็ม n คือจำนวนเต็ม m ซึ่ง n/m เป็นจำนวนเต็ม (และมันก็จะเป็นตัวหารของ n ด้วย) ตัวอย่างเช่น 3 เป็นตัวหารของ 21 เพราะว่า 21/3 = 7 (และ 7 เป็นตัวหารของ 21 ด้วย)

ถ้า m เป็นตัวหารของ n แล้ว −m ก็จะเป็นตัวหารของ n ด้วย ตารางนี้จะแสดงเฉพาะตัวหารที่เป็นบวก

การใช้ตารางแก้ไข

  • d(n) คือ จำนวนของตัวหารบวกของ n ซึ่งรวม 1 และ n
  • σ(n) คือ ผลบวกของตัวหารบวกทั้งหมดของ n ซึ่งรวม 1 และ n
  • s(n) คือ ผลบวกของตัวหารแท้ของ n ซึ่งไม่รวม n
  • จำนวนสมบูรณ์ (perfect number) คือจำนวนที่เท่ากับผลบวกของตัวหารแท้ของมัน นั่นคือ s(n)  = n จำนวนสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่าง 1 ถึง 1000 คือ 6, 28 และ 496
  • จำนวนพร่อง (deficient number) คือจำนวนที่น้อยกว่าผลบวกของตัวหารแท้ของมัน นั่นคือ s(n)  < n
  • จำนวนเกิน (abundant number) คือจำนวนที่มากกว่าผลบวกของตัวหารแท้ของมัน นั่นคือ s(n)  > n
  • จำนวนเฉพาะ (prime number) คือจำนวนที่มี 1 และตัวมันเองเป็นตัวหารเท่านั้น นั่นคือ d(n)  = 2

1 ถึง 100แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
1 1 1 1 0 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบอย่างสูง
2 1, 2 2 3 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนเกินมหึมา, จำนวนเฉพาะ, จำนวนประกอบอย่างสูง, จำนวนประกอบอย่างสูงซุพีเรีย
3 1, 3 2 4 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเฉพาะ
4 1, 2, 4 3 7 3 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
5 1, 5 2 6 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
6 1, 2, 3, 6 4 12 6 จำนวนสมบูรณ์, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนเกินมหึมา, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง, จำนวนประกอบอย่างสูงซุพีเรีย
7 1, 7 2 8 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
8 1, 2, 4, 8 4 15 7 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
9 1, 3, 9 3 13 4 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
10 1, 2, 5, 10 4 18 8 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
11 1, 11 2 12 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
12 1, 2, 3, 4, 6, 12 6 28 16 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนเกินมหึมา, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง, จำนวนประกอบอย่างสูงซุพีเรีย
13 1, 13 2 14 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
14 1, 2, 7, 14 4 24 10 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
15 1, 3, 5, 15 4 24 9 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
16 1, 2, 4, 8, 16 5 31 15 จำนวนพร่อง, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
17 1, 17 2 18 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
18 1, 2, 3, 6, 9, 18 6 39 21 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
19 1, 19 2 20 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
20 1, 2, 4, 5, 10, 20 6 42 22 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
21 1, 3, 7, 21 4 32 11 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
22 1, 2, 11, 22 4 36 14 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
23 1, 23 2 24 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 8 60 36 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
25 1, 5, 25 3 31 6 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
26 1, 2, 13, 26 4 42 16 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
27 1, 3, 9, 27 4 40 13 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
28 1, 2, 4, 7, 14, 28 6 56 28 จำนวนสมบูรณ์, จำนวนประกอบ
29 1, 29 2 30 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 8 72 42 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
31 1, 31 2 32 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
32 1, 2, 4, 8, 16, 32 6 63 31 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
33 1, 3, 11, 33 4 48 15 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
34 1, 2, 17, 34 4 54 20 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
35 1, 5, 7, 35 4 48 13 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
36 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 9 91 55 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
37 1, 37 2 38 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
38 1, 2, 19, 38 4 60 22 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
39 1, 3, 13, 39 4 56 17 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
40 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40 8 90 50 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
41 1, 41 2 42 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
42 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 8 96 54 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
43 1, 43 2 44 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
44 1, 2, 4, 11, 22, 44 6 84 40 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
45 1, 3, 5, 9, 15, 45 6 78 33 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
46 1, 2, 23, 46 4 72 26 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
47 1, 47 2 48 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
48 1, 2, 3, 4, 6,8, 12, 16, 24, 48 10 124 76 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
49 1, 7, 49 3 57 8 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
50 1, 2, 5, 10, 25, 50 6 93 43 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
51 1, 3, 17, 51 4 72 21 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
52 1, 2, 4, 13, 26, 52 6 98 46 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
53 1, 53 2 54 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
54 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54 8 120 66 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
55 1, 5, 11, 55 4 72 17 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
56 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 8 120 64 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
57 1, 3, 19, 57 4 80 23 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
58 1, 2, 29, 58 4 90 32 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
59 1, 59 2 60 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 12 168 108 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนเกินมหึมา, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง, จำนวนประกอบอย่างสูงซุพีเรีย
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
61 1, 61 2 62 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
62 1, 2, 31, 62 4 96 34 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
63 1, 3, 7, 9, 21, 63 6 104 41 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
64 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 7 127 63 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
65 1, 5, 13, 65 4 84 19 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
66 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66 8 144 78 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
67 1, 67 2 68 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
68 1, 2, 4, 17, 34, 68 6 126 58 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
69 1, 3, 23, 69 4 96 27 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
70 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70 8 144 74 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
71 1, 71 2 72 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
72 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 12 195 123 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
73 1, 73 2 74 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
74 1, 2, 37, 74 4 114 40 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
75 1, 3, 5, 15, 25, 75 6 124 49 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
76 1, 2, 4, 19, 38, 76 6 140 64 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
77 1, 7, 11, 77 4 96 19 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
78 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78 8 168 90 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
79 1, 79 2 80 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
80 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80 10 186 106 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
81 1, 3, 9, 27, 81 5 121 40 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
82 1, 2, 41, 82 4 126 44 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
83 1, 83 2 84 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
84 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 12 224 140 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
85 1, 5, 17, 85 4 108 23 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
86 1, 2, 43, 86 4 132 46 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
87 1, 3, 29, 87 4 120 33 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
88 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88 8 180 92 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
89 1, 89 2 90 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
90 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, 90 12 234 144 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
91 1, 7, 13, 91 4 112 21 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
92 1, 2, 4, 23, 46, 92 6 168 76 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
93 1, 3, 31, 93 4 128 35 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
94 1, 2, 47, 94 4 144 50 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
95 1, 5, 19, 95 4 120 25 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
96 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96 12 252 156 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
97 1, 97 2 98 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
98 1, 2, 7, 14, 49, 98 6 171 73 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
99 1, 3, 9, 11, 33, 99 6 156 57 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
100 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100 9 217 117 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

101 ถึง 200แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
101 1, 101 2 102 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
102 1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102 8 216 114 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
103 1, 103 2 104 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
104 1, 2, 4, 8, 13, 26, 52, 104 8 210 106 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
105 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 105 8 192 87 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
106 1, 2, 53, 106 4 162 56 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
107 1, 107 2 108 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
108 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 108 12 280 172 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
109 1, 109 2 110 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
110 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110 8 216 106 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
111 1, 3, 37, 111 4 152 41 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
112 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, 112 10 248 136 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
113 1, 113 2 114 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
114 1, 2, 3, 6, 19, 38, 57, 114 8 240 126 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
115 1, 5, 23, 115 4 144 29 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
116 1, 2, 4, 29, 58, 116 6 210 94 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
117 1, 3, 9, 13, 39, 117 6 182 65 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
118 1, 2, 59, 118 4 180 62 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
119 1, 7, 17, 119 4 144 25 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
120 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, 120 16 360 240 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนเกินมหึมา, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง, จำนวนประกอบอย่างสูงซุพีเรีย
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
121 1, 11, 121 3 133 12 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
122 1, 2, 61, 122 4 186 64 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
123 1, 3, 41, 123 4 168 45 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
124 1, 2, 4, 31, 62, 124 6 224 100 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
125 1, 5, 25, 125 4 156 31 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
126 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, 126 12 312 186 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
127 1, 127 2 128 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
128 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 8 255 127 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
129 1, 3, 43, 129 4 176 47 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
130 1, 2, 5, 10, 13, 26, 65, 130 8 252 122 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
131 1, 131 2 132 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
132 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, 132 12 336 204 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
133 1, 7, 19, 133 4 160 27 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
134 1, 2, 67, 134 4 204 70 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
135 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 135 8 240 105 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
136 1, 2, 4, 8, 17, 34, 68, 136 8 270 134 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
137 1, 137 2 138 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
138 1, 2, 3, 6, 23, 46, 69, 138 8 288 150 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
139 1, 139 2 140 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
140 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, 140 12 336 196 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
141 1, 3, 47, 141 4 192 51 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
142 1, 2, 71, 142 4 216 74 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
143 1, 11, 13, 143 4 168 25 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
144 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, 144 15 403 259 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
145 1, 5, 29, 145 4 180 35 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
146 1, 2, 73, 146 4 222 76 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
147 1, 3, 7, 21, 49, 147 6 228 81 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
148 1, 2, 4, 37, 74, 148 6 266 118 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
149 1, 149 2 150 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
150 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 150 12 372 222 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
151 1, 151 2 152 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
152 1, 2, 4, 8, 19, 38, 76, 152 8 300 148 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
153 1, 3, 9, 17, 51, 153 6 234 81 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
154 1, 2, 7, 11, 14, 22, 77, 154 8 288 134 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
155 1, 5, 31, 155 4 192 37 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
156 1, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, 156 12 392 236 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
157 1, 157 2 158 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
158 1, 2, 79, 158 4 240 82 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
159 1, 3, 53, 159 4 216 57 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
160 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, 160 12 378 218 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
161 1, 7, 23, 161 4 192 31 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
162 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162 10 363 201 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
163 1, 163 2 164 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
164 1, 2, 4, 41, 82, 164 6 294 130 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
165 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165 8 288 123 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
166 1, 2, 83, 166 4 252 86 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
167 1, 167 2 168 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
168 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, 168 16 480 312 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
169 1, 13, 169 3 183 14 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
170 1, 2, 5, 10, 17, 34, 85, 170 8 324 154 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
171 1, 3, 9, 19, 57, 171 6 260 89 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
172 1, 2, 4, 43, 86, 172 6 308 136 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
173 1, 173 2 174 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
174 1, 2, 3, 6, 29, 58, 87, 174 8 360 186 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
175 1, 5, 7, 25, 35, 175 6 248 73 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
176 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, 176 10 372 196 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
177 1, 3, 59, 177 4 240 63 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
178 1, 2, 89, 178 4 270 92 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
179 1, 179 2 180 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
180 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90, 180 18 546 366 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
181 1, 181 2 182 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
182 1, 2, 7, 13, 14, 26, 91, 182 8 336 154 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
183 1, 3, 61, 183 4 248 65 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
184 1, 2, 4, 8, 23, 46, 92, 184 8 360 176 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
185 1, 5, 37, 185 4 228 43 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
186 1, 2, 3, 6, 31, 62, 93, 186 8 384 198 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
187 1, 11, 17, 187 4 216 29 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
188 1, 2, 4, 47, 94, 188 6 336 148 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
189 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 189 8 320 131 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
190 1, 2, 5, 10, 19, 38, 95, 190 8 360 170 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
191 1, 191 2 192 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
192 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 192 14 508 316 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
193 1, 193 2 194 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
194 1, 2, 97, 194 4 294 100 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
195 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195 8 336 141 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
196 1, 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, 196 9 399 203 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
197 1, 197 2 198 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
198 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, 198 12 468 270 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
199 1, 199 2 200 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
200 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200 12 465 265 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

201 ถึง 300แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
201 1, 3, 67, 201 4 272 71 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
202 1, 2, 101, 202 4 306 104 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
203 1, 7, 29, 203 4 240 37 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
204 1, 2, 3, 4, 6, 12, 17, 34, 51, 68, 102, 204 12 504 300 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
205 1, 5, 41, 205 4 252 47 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
206 1, 2, 103, 206 4 312 106 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
207 1, 3, 9, 23, 69, 207 6 312 105 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
208 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 52, 104, 208 10 434 226 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
209 1, 11, 19, 209 4 240 31 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
210 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, 210 16 576 366 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
211 1, 211 2 212 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
212 1, 2, 4, 53, 106, 212 6 378 166 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
213 1, 3, 71, 213 4 288 75 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
214 1, 2, 107, 214 4 324 110 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
215 1, 5, 43, 215 4 264 49 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
216 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, 216 16 600 384 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
217 1, 7, 31, 217 4 256 39 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
218 1, 2, 109, 218 4 330 112 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
219 1, 3, 73, 219 4 296 77 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
220 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220 12 504 284 จำนวนเกิน, จำนวนเชิงมิตร, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
221 1, 13, 17, 221 4 252 31 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
222 1, 2, 3, 6, 37, 74, 111, 222 8 456 234 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
223 1, 223 2 224 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
224 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 112, 224 12 504 280 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
225 1, 3, 5, 9, 15, 25, 45, 75, 225 9 403 178 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
226 1, 2, 113, 226 4 342 116 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
227 1, 227 2 228 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
228 1, 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 114, 228 12 560 332 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
229 1, 229 2 230 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
230 1, 2, 5, 10, 23, 46, 115, 230 8 432 202 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
231 1, 3, 7, 11, 21, 33, 77, 231 8 384 153 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
232 1, 2, 4, 8, 29, 58, 116, 232 8 450 218 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
233 1, 233 2 234 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
234 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 39, 78, 117, 234 12 546 312 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
235 1, 5, 47, 235 4 288 53 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
236 1, 2, 4, 59, 118, 236 6 420 184 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
237 1, 3, 79, 237 4 320 83 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
238 1, 2, 7, 14, 17, 34, 119, 238 8 432 194 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
239 1, 239 2 240 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240 20 744 504 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
241 1, 241 2 242 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
242 1, 2, 11, 22, 121, 242 6 399 157 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
243 1, 3, 9, 27, 81, 243 6 364 121 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
244 1, 2, 4, 61, 122, 244 6 434 190 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
245 1, 5, 7, 35, 49, 245 6 342 97 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
246 1, 2, 3, 6, 41, 82, 123, 246 8 504 258 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
247 1, 13, 19, 247 4 280 33 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
248 1, 2, 4, 8, 31, 62, 124, 248 8 480 232 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
249 1, 3, 83, 249 4 336 87 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
250 1, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250 8 468 218 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
251 1, 251 2 252 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
252 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, 252 18 728 476 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
253 1, 11, 23, 253 4 288 35 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
254 1, 2, 127, 254 4 384 130 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
255 1, 3, 5, 15, 17, 51, 85, 255 8 432 177 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
256 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 9 511 255 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
257 1, 257 2 258 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
258 1, 2, 3, 6, 43, 86, 129, 258 8 528 270 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
259 1, 7, 37, 259 4 304 45 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
260 1, 2, 4, 5, 10, 13, 20, 26, 52, 65, 130, 260 12 588 328 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
261 1, 3, 9, 29, 87, 261 6 390 129 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
262 1, 2, 131, 262 4 396 134 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
263 1, 263 2 264 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
264 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 24, 33, 44, 66, 88, 132, 264 16 720 456 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
265 1, 5, 53, 265 4 324 59 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
266 1, 2, 7, 14, 19, 38, 133, 266 8 480 214 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
267 1, 3, 89, 267 4 360 93 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
268 1, 2, 4, 67, 134, 268 6 476 208 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
269 1, 269 2 270 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
270 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, 270 16 720 450 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
271 1, 271 2 272 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
272 1, 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, 272 10 558 286 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
273 1, 3, 7, 13, 21, 39, 91, 273 8 448 175 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
274 1, 2, 137, 274 4 414 140 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
275 1, 5, 11, 25, 55, 275 6 372 97 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
276 1, 2, 3, 4, 6, 12, 23, 46, 69, 92, 138, 276 12 672 396 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
277 1, 277 2 278 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
278 1, 2, 139, 278 4 420 142 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
279 1, 3, 9, 31, 93, 279 6 416 137 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
280 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, 280 16 720 440 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
281 1, 281 2 282 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
282 1, 2, 3, 6, 47, 94, 141, 282 8 576 294 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
283 1, 283 2 284 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
284 1, 2, 4, 71, 142, 284 6 504 220 จำนวนพร่อง, จำนวนเชิงมิตร, จำนวนประกอบ
285 1, 3, 5, 15, 19, 57, 95, 285 8 480 195 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
286 1, 2, 11, 13, 22, 26, 143, 286 8 504 218 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
287 1, 7, 41, 287 4 336 49 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
288 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 72, 96, 144, 288 18 819 531 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
289 1, 17, 289 3 307 18 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
290 1, 2, 5, 10, 29, 58, 145, 290 8 540 250 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
291 1, 3, 97, 291 4 392 101 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
292 1, 2, 4, 73, 146, 292 6 518 226 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
293 1, 293 2 294 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
294 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, 49, 98, 147, 294 12 684 390 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
295 1, 5, 59, 295 4 360 65 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
296 1, 2, 4, 8, 37, 74, 148, 296 8 570 274 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
297 1, 3, 9, 11, 27, 33, 99, 297 8 480 183 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
298 1, 2, 149, 298 4 450 152 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
299 1, 13, 23, 299 4 336 37 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
300 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 75, 100, 150, 300 18 868 568 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ

301 ถึง 400แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
301 1, 7, 43, 301 4 352 51 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
302 1, 2, 151, 302 4 456 154 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
303 1, 3, 101, 303 4 408 105 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
304 1, 2, 4, 8, 16, 19, 38, 76, 152, 304 10 620 316 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
305 1, 5, 61, 305 4 372 67 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
306 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 34, 51, 102, 153, 306 12 702 396 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
307 1, 307 2 308 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
308 1, 2, 4, 7, 11, 14, 22, 28, 44, 77, 154, 308 12 672 364 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
309 1, 3, 103, 309 4 416 107 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
310 1, 2, 5, 10, 31, 62, 155, 310 8 576 266 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
311 1, 311 2 312 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
312 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, 26, 39, 52, 78, 104, 156, 312 16 840 528 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
313 1, 313 2 314 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
314 1, 2, 157, 314 4 474 160 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
315 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 35, 45, 63, 105, 315 12 624 309 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
316 1, 2, 4, 79, 158, 316 6 560 244 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
317 1, 317 2 318 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
318 1, 2, 3, 6, 53, 106, 159, 318 8 648 330 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
319 1, 11, 29, 319 4 360 41 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
320 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 160, 320 14 762 442 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
321 1, 3, 107, 321 4 432 111 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
322 1, 2, 7, 14, 23, 46, 161, 322 8 576 254 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
323 1, 17, 19, 323 4 360 37 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
324 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 324 15 847 523 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
325 1, 5, 13, 25, 65, 325 6 434 109 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
326 1, 2, 163, 326 4 492 166 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
327 1, 3, 109, 327 4 440 113 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
328 1, 2, 4, 8, 41, 82, 164, 328 8 630 302 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
329 1, 7, 47, 329 4 384 55 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
330 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 15, 22, 30, 33, 55, 66, 110, 165, 330 16 864 534 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
331 1, 331 2 332 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
332 1, 2, 4, 83, 166, 332 6 588 256 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
333 1, 3, 9, 37, 111, 333 6 494 161 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
334 1, 2, 167, 334 4 504 170 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
335 1, 5, 67, 335 4 408 73 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
336 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 42, 48, 56, 84, 112, 168, 336 20 992 656 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
337 1, 337 2 338 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
338 1, 2, 13, 26, 169, 338 6 549 211 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
339 1, 3, 113, 339 4 456 117 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
340 1, 2, 4, 5, 10, 17, 20, 34, 68, 85, 170, 340 12 756 416 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
341 1, 11, 31, 341 4 384 43 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
342 1, 2, 3, 6, 9, 18, 19, 38, 57, 114, 171, 342 12 780 438 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
343 1, 7, 49, 343 4 400 57 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
344 1, 2, 4, 8, 43, 86, 172, 344 8 660 316 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
345 1, 3, 5, 15, 23, 69, 115, 345 8 576 231 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
346 1, 2, 173, 346 4 522 176 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
347 1, 347 2 348 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
348 1, 2, 3, 4, 6, 12, 29, 58, 87, 116, 174, 348 12 840 492 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
349 1, 349 2 350 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
350 1, 2, 5, 7, 10, 14, 25, 35, 50, 70, 175, 350 12 744 394 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
351 1, 3, 9, 13, 27, 39, 117, 351 8 560 209 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
352 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 88, 176, 352 12 756 404 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
353 1, 353 2 354 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
354 1, 2, 3, 6, 59, 118, 177, 354 8 720 366 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
355 1, 5, 71, 355 4 432 77 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
356 1, 2, 4, 89, 178, 356 6 630 274 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
357 1, 3, 7, 17, 21, 51, 119, 357 8 576 219 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
358 1, 2, 179, 358 4 540 182 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
359 1, 359 2 360 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
360 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180, 360 24 1170 810 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนเกินมหึมา, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง, จำนวนประกอบอย่างสูงซุพีเรีย
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
361 1, 19, 361 3 381 20 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
362 1, 2, 181, 362 4 546 184 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
363 1, 3, 11, 33, 121, 363 6 532 169 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
364 1, 2, 4, 7, 13, 14, 26, 28, 52, 91, 182, 364 12 784 420 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
365 1, 5, 73, 365 4 444 79 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
366 1, 2, 3, 6, 61, 122, 183, 366 8 744 378 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
367 1, 367 2 368 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
368 1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 92, 184, 368 10 744 376 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
369 1, 3, 9, 41, 123, 369 6 546 177 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
370 1, 2, 5, 10, 37, 74, 185, 370 8 684 314 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
371 1, 7, 53, 371 4 432 61 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
372 1, 2, 3, 4, 6, 12, 31, 62, 93, 124, 186, 372 12 896 524 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
373 1, 373 2 374 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
374 1, 2, 11, 17, 22, 34, 187, 374 8 648 274 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
375 1, 3, 5, 15, 25, 75, 125, 375 8 624 249 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
376 1, 2, 4, 8, 47, 94, 188, 376 8 720 344 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
377 1, 13, 29, 377 4 420 43 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
378 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 27, 42, 54, 63, 126, 189, 378 16 960 582 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
379 1, 379 2 380 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
380 1, 2, 4, 5, 10, 19, 20, 38, 76, 95, 190, 380 12 840 460 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
381 1, 3, 127, 381 4 512 131 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
382 1, 2, 191, 382 4 576 194 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
383 1, 383 2 384 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
384 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 384 16 1020 636 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
385 1, 5, 7, 11, 35, 55, 77, 385 8 576 191 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
386 1, 2, 193, 386 4 582 196 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
387 1, 3, 9, 43, 129, 387 6 572 185 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
388 1, 2, 4, 97, 194, 388 6 686 298 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
389 1, 389 2 390 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
390 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 26, 30, 39, 65, 78, 130, 195, 390 16 1008 618 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
391 1, 17, 23, 391 4 432 41 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
392 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 49, 56, 98, 196, 392 12 855 463 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
393 1, 3, 131, 393 4 528 135 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
394 1, 2, 197, 394 4 594 200 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
395 1, 5, 79, 395 4 480 85 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
396 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 33, 36, 44, 66, 99, 132, 198, 396 18 1092 696 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
397 1, 397 2 398 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
398 1, 2, 199, 398 4 600 202 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
399 1, 3, 7, 19, 21, 57, 133, 399 8 640 241 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
400 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 200, 400 15 961 561 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

401 ถึง 500แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
401 1, 401 2 402 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
402 1, 2, 3, 6, 67, 134, 201, 402 8 816 414 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
403 1, 13, 31, 403 4 448 45 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
404 1, 2, 4, 101, 202, 404 6 714 310 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
405 1, 3, 5, 9, 15, 27, 45, 81, 135, 405 10 726 321 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
406 1, 2, 7, 14, 29, 58, 203, 406 8 720 314 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
407 1, 11, 37, 407 4 456 49 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
408 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 24, 34, 51, 68, 102, 136, 204, 408 16 1080 672 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
409 1, 409 2 410 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
410 1, 2, 5, 10, 41, 82, 205, 410 8 756 346 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
411 1, 3, 137, 411 4 552 141 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
412 1, 2, 4, 103, 206, 412 6 728 316 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
413 1, 7, 59, 413 4 480 67 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
414 1, 2, 3, 6, 9, 18, 23, 46, 69, 138, 207, 414 12 936 522 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
415 1, 5, 83, 415 4 504 89 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
416 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 104, 208, 416 12 882 466 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
417 1, 3, 139, 417 4 560 143 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
418 1, 2, 11, 19, 22, 38, 209, 418 8 720 302 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
419 1, 419 2 420 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
420 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 35, 42, 60, 70, 84, 105, 140, 210, 420 24 1344 924 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
421 1, 421 2 422 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
422 1, 2, 211, 422 4 636 214 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
423 1, 3, 9, 47, 141, 423 6 624 201 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
424 1, 2, 4, 8, 53, 106, 212, 424 8 810 386 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
425 1, 5, 17, 25, 85, 425 6 558 133 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
426 1, 2, 3, 6, 71, 142, 213, 426 8 864 438 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
427 1, 7, 61, 427 4 496 69 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
428 1, 2, 4, 107, 214, 428 6 756 328 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
429 1, 3, 11, 13, 33, 39, 143, 429 8 672 243 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
430 1, 2, 5, 10, 43, 86, 215, 430 8 792 362 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
431 1, 431 2 432 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
432 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 36, 48, 54, 72, 108, 144, 216, 432 20 1240 808 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
433 1, 433 2 434 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
434 1, 2, 7, 14, 31, 62, 217, 434 8 768 334 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
435 1, 3, 5, 15, 29, 87, 145, 435 8 720 285 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
436 1, 2, 4, 109, 218, 436 6 770 334 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
437 1, 19, 23, 437 4 480 43 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
438 1, 2, 3, 6, 73, 146, 219, 438 8 888 450 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
439 1, 439 2 440 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
440 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 20, 22, 40, 44, 55, 88, 110, 220, 440 16 1080 640 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
441 1, 3, 7, 9, 21, 49, 63, 147, 441 9 741 300 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
442 1, 2, 13, 17, 26, 34, 221, 442 8 756 314 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
443 1, 443 2 444 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
444 1, 2, 3, 4, 6, 12, 37, 74, 111, 148, 222, 444 12 1064 620 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
445 1, 5, 89, 445 4 540 95 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
446 1, 2, 223, 446 4 672 226 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
447 1, 3, 149, 447 4 600 153 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
448 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 224, 448 14 1016 568 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
449 1, 449 2 450 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
450 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 25, 30, 45, 50, 75, 90, 150, 225, 450 18 1209 759 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
451 1, 11, 41, 451 4 504 53 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
452 1, 2, 4, 113, 226, 452 6 798 346 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
453 1, 3, 151, 453 4 608 155 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
454 1, 2, 227, 454 4 684 230 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
455 1, 5, 7, 13, 35, 65, 91, 455 8 672 217 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
456 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 19, 24, 38, 57, 76, 114, 152, 228, 456 16 1200 744 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
457 1, 457 2 458 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
458 1, 2, 229, 458 4 690 232 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
459 1, 3, 9, 17, 27, 51, 153, 459 8 720 261 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
460 1, 2, 4, 5, 10, 20, 23, 46, 92, 115, 230, 460 12 1008 548 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
461 1, 461 2 462 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
462 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 21, 22, 33, 42, 66, 77, 154, 231, 462 16 1152 690 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
463 1, 463 2 464 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
464 1, 2, 4, 8, 16, 29, 58, 116, 232, 464 10 930 466 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
465 1, 3, 5, 15, 31, 93, 155, 465 8 768 303 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
466 1, 2, 233, 466 4 702 236 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
467 1, 467 2 468 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
468 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 18, 26, 36, 39, 52, 78, 117, 156, 234, 468 18 1274 806 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
469 1, 7, 67, 469 4 544 75 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
470 1, 2, 5, 10, 47, 94, 235, 470 8 864 394 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
471 1, 3, 157, 471 4 632 161 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
472 1, 2, 4, 8, 59, 118, 236, 472 8 900 428 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
473 1, 11, 43, 473 4 528 55 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
474 1, 2, 3, 6, 79, 158, 237, 474 8 960 486 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
475 1, 5, 19, 25, 95, 475 6 620 145 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
476 1, 2, 4, 7, 14, 17, 28, 34, 68, 119, 238, 476 12 1008 532 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
477 1, 3, 9, 53, 159, 477 6 702 225 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
478 1, 2, 239, 478 4 720 242 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
479 1, 479 2 480 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
480 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 240, 480 24 1512 1032 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
481 1, 13, 37, 481 4 532 51 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
482 1, 2, 241, 482 4 726 244 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
483 1, 3, 7, 21, 23, 69, 161, 483 8 768 285 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
484 1, 2, 4, 11, 22, 44, 121, 242, 484 9 931 447 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
485 1, 5, 97, 485 4 588 103 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
486 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, 162, 243, 486 12 1092 606 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
487 1, 487 2 488 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
488 1, 2, 4, 8, 61, 122, 244, 488 8 930 442 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
489 1, 3, 163, 489 4 656 167 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
490 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 49, 70, 98, 245, 490 12 1026 536 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
491 1, 491 2 492 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
492 1, 2, 3, 4, 6, 12, 41, 82, 123, 164, 246, 492 12 1176 684 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
493 1, 17, 29, 493 4 540 47 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
494 1, 2, 13, 19, 26, 38, 247, 494 8 840 346 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
495 1, 3, 5, 9, 11, 15, 33, 45, 55, 99, 165, 495 12 936 441 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
496 1, 2, 4, 8, 16, 31, 62, 124, 248, 496 10 992 496 จำนวนสมบูรณ์, จำนวนประกอบ
497 1, 7, 71, 497 4 576 79 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
498 1, 2, 3, 6, 83, 166, 249, 498 8 1008 510 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
499 1, 499 2 500 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
500 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100, 125, 250, 500 12 1092 592 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

501 ถึง 600แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
501 1, 3, 167, 501 4 672 171 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
502 1, 2, 251, 502 4 756 254 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
503 1, 503 2 504 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
504 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28, 36, 42, 56, 63, 72, 84, 126, 168, 252, 504 24 1560 1056 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
505 1, 5, 101, 505 4 612 107 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
506 1, 2, 11, 22, 23, 46, 253, 506 8 864 358 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
507 1, 3, 13, 39, 169, 507 6 732 225 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
508 1, 2, 4, 127, 254, 508 6 896 388 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
509 1, 509 2 510 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
510 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 17, 30, 34, 51, 85, 102, 170, 255, 510 16 1296 786 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
511 1, 7, 73, 511 4 592 81 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
512 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 10 1023 511 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
513 1, 3, 9, 19, 27, 57, 171, 513 8 800 287 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
514 1, 2, 257, 514 4 774 260 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
515 1, 5, 103, 515 4 624 109 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
516 1, 2, 3, 4, 6, 12, 43, 86, 129, 172, 258, 516 12 1232 716 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
517 1, 11, 47, 517 4 576 59 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
518 1, 2, 7, 14, 37, 74, 259, 518 8 912 394 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
519 1, 3, 173, 519 4 696 177 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
520 1, 2, 4, 5, 8, 10, 13, 20, 26, 40, 52, 65, 104, 130, 260, 520 16 1260 740 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
521 1, 521 2 522 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
522 1, 2, 3, 6, 9, 18, 29, 58, 87, 174, 261, 522 12 1170 648 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
523 1, 523 2 524 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
524 1, 2, 4, 131, 262, 524 6 924 400 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
525 1, 3, 5, 7, 15, 21, 25, 35, 75, 105, 175, 525 12 992 467 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
526 1, 2, 263, 526 4 792 266 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
527 1, 17, 31, 527 4 576 49 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
528 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 16, 22, 24, 33, 44, 48, 66, 88, 132, 176, 264, 528 20 1488 960 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
529 1, 23, 529 3 553 24 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
530 1, 2, 5, 10, 53, 106, 265, 530 8 972 442 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
531 1, 3, 9, 59, 177, 531 6 780 249 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
532 1, 2, 4, 7, 14, 19, 28, 38, 76, 133, 266, 532 12 1120 588 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
533 1, 13, 41, 533 4 588 55 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
534 1, 2, 3, 6, 89, 178, 267, 534 8 1080 546 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
535 1, 5, 107, 535 4 648 113 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
536 1, 2, 4, 8, 67, 134, 268, 536 8 1020 484 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
537 1, 3, 179, 537 4 720 183 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
538 1, 2, 269, 538 4 810 272 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
539 1, 7, 11, 49, 77, 539 6 684 145 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
540 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 27, 30, 36, 45, 54, 60, 90, 108, 135, 180, 270, 540 24 1680 1140 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
541 1, 541 2 542 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
542 1, 2, 271, 542 4 816 274 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
543 1, 3, 181, 543 4 728 185 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
544 1, 2, 4, 8, 16, 17, 32, 34, 68, 136, 272, 544 12 1134 590 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
545 1, 5, 109, 545 4 660 115 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
546 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 21, 26, 39, 42, 78, 91, 182, 273, 546 16 1344 798 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
547 1, 547 2 548 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
548 1, 2, 4, 137, 274, 548 6 966 418 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
549 1, 3, 9, 61, 183, 549 6 806 257 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
550 1, 2, 5, 10, 11, 22, 25, 50, 55, 110, 275, 550 12 1116 566 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
551 1, 19, 29, 551 4 600 49 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
552 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 23, 24, 46, 69, 92, 138, 184, 276, 552 16 1440 888 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
553 1, 7, 79, 553 4 640 87 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
554 1, 2, 277, 554 4 834 280 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
555 1, 3, 5, 15, 37, 111, 185, 555 8 912 357 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
556 1, 2, 4, 139, 278, 556 6 980 424 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
557 1, 557 2 558 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
558 1, 2, 3, 6, 9, 18, 31, 62, 93, 186, 279, 558 12 1248 690 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
559 1, 13, 43, 559 4 616 57 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
560 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 80, 112, 140, 280, 560 20 1488 928 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
561 1, 3, 11, 17, 33, 51, 187, 561 8 864 303 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
562 1, 2, 281, 562 4 846 284 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
563 1, 563 2 564 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
564 1, 2, 3, 4, 6, 12, 47, 94, 141, 188, 282, 564 12 1344 780 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
565 1, 5, 113, 565 4 684 119 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
566 1, 2, 283, 566 4 852 286 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
567 1, 3, 7, 9, 21, 27, 63, 81, 189, 567 10 968 401 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
568 1, 2, 4, 8, 71, 142, 284, 568 8 1080 512 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
569 1, 569 2 570 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
570 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 19, 30, 38, 57, 95, 114, 190, 285, 570 16 1440 870 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
571 1, 571 2 572 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
572 1, 2, 4, 11, 13, 22, 26, 44, 52, 143, 286, 572 12 1176 604 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
573 1, 3, 191, 573 4 768 195 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
574 1, 2, 7, 14, 41, 82, 287, 574 8 1008 434 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
575 1, 5, 23, 25, 115, 575 6 744 169 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
576 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 32, 36, 48, 64, 72, 96, 144, 192, 288, 576 21 1651 1075 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
577 1, 577 2 578 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
578 1, 2, 17, 34, 289, 578 6 921 343 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
579 1, 3, 193, 579 4 776 197 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
580 1, 2, 4, 5, 10, 20, 29, 58, 116, 145, 290, 580 12 1260 680 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
581 1, 7, 83, 581 4 672 91 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
582 1, 2, 3, 6, 97, 194, 291, 582 8 1176 594 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
583 1, 11, 53, 583 4 648 65 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
584 1, 2, 4, 8, 73, 146, 292, 584 8 1110 526 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
585 1, 3, 5, 9, 13, 15, 39, 45, 65, 117, 195, 585 12 1092 507 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
586 1, 2, 293, 586 4 882 296 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
587 1, 587 2 588 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
588 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 49, 84, 98, 147, 196, 294, 588 18 1596 1008 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
589 1, 19, 31, 589 4 640 51 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
590 1, 2, 5, 10, 59, 118, 295, 590 8 1080 490 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
591 1, 3, 197, 591 4 792 201 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
592 1, 2, 4, 8, 16, 37, 74, 148, 296, 592 10 1178 586 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
593 1, 593 2 594 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
594 1, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 27, 33, 54, 66, 99, 198, 297, 594 16 1440 846 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
595 1, 5, 7, 17, 35, 85, 119, 595 8 864 269 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
596 1, 2, 4, 149, 298, 596 6 1050 454 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
597 1, 3, 199, 597 4 800 203 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
598 1, 2, 13, 23, 26, 46, 299, 598 8 1008 410 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
599 1, 599 2 600 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
600 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 300, 600 24 1860 1260 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ

601 ถึง 700แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
601 1, 601 2 602 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
602 1, 2, 7, 14, 43, 86, 301, 602 8 1056 454 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
603 1, 3, 9, 67, 201, 603 6 884 281 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
604 1, 2, 4, 151, 302, 604 6 1064 460 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
605 1, 5, 11, 55, 121, 605 6 798 193 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
606 1, 2, 3, 6, 101, 202, 303, 606 8 1224 618 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
607 1, 607 2 608 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
608 1, 2, 4, 8, 16, 19, 32, 38, 76, 152, 304, 608 12 1260 652 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
609 1, 3, 7, 21, 29, 87, 203, 609 8 960 351 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
610 1, 2, 5, 10, 61, 122, 305, 610 8 1116 506 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
611 1, 13, 47, 611 4 672 61 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
612 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 17, 18, 34, 36, 51, 68, 102, 153, 204, 306, 612 18 1638 1026 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
613 1, 613 2 614 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
614 1, 2, 307, 614 4 924 310 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
615 1, 3, 5, 15, 41, 123, 205, 615 8 1008 393 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
616 1, 2, 4, 7, 8, 11, 14, 22, 28, 44, 56, 77, 88, 154, 308, 616 16 1440 824 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
617 1, 617 2 618 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
618 1, 2, 3, 6, 103, 206, 309, 618 8 1248 630 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
619 1, 619 2 620 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
620 1, 2, 4, 5, 10, 20, 31, 62, 124, 155, 310, 620 12 1344 724 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
621 1, 3, 9, 23, 27, 69, 207, 621 8 960 339 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
622 1, 2, 311, 622 4 936 314 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
623 1, 7, 89, 623 4 720 97 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
624 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 24, 26, 39, 48, 52, 78, 104, 156, 208, 312, 624 20 1736 1112 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
625 1, 5, 25, 125, 625 5 781 156 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
626 1, 2, 313, 626 4 942 316 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
627 1, 3, 11, 19, 33, 57, 209, 627 8 960 333 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
628 1, 2, 4, 157, 314, 628 6 1106 478 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
629 1, 17, 37, 629 4 684 55 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
630 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 18, 21, 30, 35, 42, 45, 63, 70, 90, 105, 126, 210, 315, 630 24 1872 1242 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
631 1, 631 2 632 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
632 1, 2, 4, 8, 79, 158, 316, 632 8 1200 568 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
633 1, 3, 211, 633 4 848 215 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
634 1, 2, 317, 634 4 954 320 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
635 1, 5, 127, 635 4 768 133 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
636 1, 2, 3, 4, 6, 12, 53, 106, 159, 212, 318, 636 12 1512 876 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
637 1, 7, 13, 49, 91, 637 6 798 161 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
638 1, 2, 11, 22, 29, 58, 319, 638 8 1080 442 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
639 1, 3, 9, 71, 213, 639 6 936 297 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
640 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 64, 80, 128, 160, 320, 640 16 1530 890 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
641 1, 641 2 642 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
642 1, 2, 3, 6, 107, 214, 321, 642 8 1296 654 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
643 1, 643 2 644 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
644 1, 2, 4, 7, 14, 23, 28, 46, 92, 161, 322, 644 12 1344 700 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
645 1, 3, 5, 15, 43, 129, 215, 645 8 1056 411 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
646 1, 2, 17, 19, 34, 38, 323, 646 8 1080 434 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
647 1, 647 2 648 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
648 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 81, 108, 162, 216, 324, 648 20 1815 1167 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
649 1, 11, 59, 649 4 720 71 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
650 1, 2, 5, 10, 13, 25, 26, 50, 65, 130, 325, 650 12 1302 652 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
651 1, 3, 7, 21, 31, 93, 217, 651 8 1024 373 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
652 1, 2, 4, 163, 326, 652 6 1148 496 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
653 1, 653 2 654 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
654 1, 2, 3, 6, 109, 218, 327, 654 8 1320 666 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
655 1, 5, 131, 655 4 792 137 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
656 1, 2, 4, 8, 16, 41, 82, 164, 328, 656 10 1302 646 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
657 1, 3, 9, 73, 219, 657 6 962 305 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
658 1, 2, 7, 14, 47, 94, 329, 658 8 1152 494 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
659 1, 659 2 660 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
660 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 20, 22, 30, 33, 44, 55, 60, 66, 110, 132, 165, 220, 330, 660 24 2016 1356 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
661 1, 661 2 662 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
662 1, 2, 331, 662 4 996 334 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
663 1, 3, 13, 17, 39, 51, 221, 663 8 1008 345 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
664 1, 2, 4, 8, 83, 166, 332, 664 8 1260 596 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
665 1, 5, 7, 19, 35, 95, 133, 665 8 960 295 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
666 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, 666 12 1482 816 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
667 1, 23, 29, 667 4 720 53 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
668 1, 2, 4, 167, 334, 668 6 1176 508 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
669 1, 3, 223, 669 4 896 227 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
670 1, 2, 5, 10, 67, 134, 335, 670 8 1224 554 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
671 1, 11, 61, 671 4 744 73 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
672 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 28, 32, 42, 48, 56, 84, 96, 112, 168, 224, 336, 672 24 2016 1344 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
673 1, 673 2 674 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
674 1, 2, 337, 674 4 1014 340 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
675 1, 3, 5, 9, 15, 25, 27, 45, 75, 135, 225, 675 12 1240 565 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
676 1, 2, 4, 13, 26, 52, 169, 338, 676 9 1281 605 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
677 1, 677 2 678 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
678 1, 2, 3, 6, 113, 226, 339, 678 8 1368 690 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
679 1, 7, 97, 679 4 784 105 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
680 1, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 20, 34, 40, 68, 85, 136, 170, 340, 680 16 1620 940 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
681 1, 3, 227, 681 4 912 231 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
682 1, 2, 11, 22, 31, 62, 341, 682 8 1152 470 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
683 1, 683 2 684 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
684 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 19, 36, 38, 57, 76, 114, 171, 228, 342, 684 18 1820 1136 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
685 1, 5, 137, 685 4 828 143 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
686 1, 2, 7, 14, 49, 98, 343, 686 8 1200 514 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
687 1, 3, 229, 687 4 920 233 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
688 1, 2, 4, 8, 16, 43, 86, 172, 344, 688 10 1364 676 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
689 1, 13, 53, 689 4 756 67 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
690 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 23, 30, 46, 69, 115, 138, 230, 345, 690 16 1728 1038 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
691 1, 691 2 692 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
692 1, 2, 4, 173, 346, 692 6 1218 526 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
693 1, 3, 7, 9, 11, 21, 33, 63, 77, 99, 231, 693 12 1248 555 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
694 1, 2, 347, 694 4 1044 350 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
695 1, 5, 139, 695 4 840 145 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
696 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 29, 58, 87, 116, 174, 232, 348, 696 16 1800 1104 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
697 1, 17, 41, 697 4 756 59 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
698 1, 2, 349, 698 4 1050 352 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
699 1, 3, 233, 699 4 936 237 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
700 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 25, 28, 35, 50, 70, 100, 140, 175, 350, 700 18 1736 1036 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

701 ถึง 800แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
701 1, 701 2 702 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
702 1, 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 27, 39, 54, 78, 117, 234, 351, 702 16 1680 978 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
703 1, 19, 37, 703 4 760 57 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
704 1, 2, 4, 8, 11, 16, 22, 32, 44, 64, 88, 176, 352, 704 14 1524 820 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
705 1, 3, 5, 15, 47, 141, 235, 705 8 1152 447 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
706 1, 2, 353, 706 4 1062 356 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
707 1, 7, 101, 707 4 816 109 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
708 1, 2, 3, 4, 6, 12, 59, 118, 177, 236, 354, 708 12 1680 972 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
709 1, 709 2 710 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
710 1, 2, 5, 10, 71, 142, 355, 710 8 1296 586 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
711 1, 3, 9, 79, 237, 711 6 1040 329 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
712 1, 2, 4, 8, 89, 178, 356, 712 8 1350 638 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
713 1, 23, 31, 713 4 768 55 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
714 1, 2, 3, 6, 7, 14, 17, 21, 34, 42, 51, 102, 119, 238, 357, 714 16 1728 1014 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
715 1, 5, 11, 13, 55, 65, 143, 715 8 1008 293 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
716 1, 2, 4, 179, 358, 716 6 1260 544 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
717 1, 3, 239, 717 4 960 243 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
718 1, 2, 359, 718 4 1080 362 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
719 1, 719 2 720 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
720 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 48, 60, 72, 80, 90, 120, 144, 180, 240, 360, 720 30 2418 1698 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
721 1, 7, 103, 721 4 832 111 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
722 1, 2, 19, 38, 361, 722 6 1143 421 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
723 1, 3, 241, 723 4 968 245 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
724 1, 2, 4, 181, 362, 724 6 1274 550 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
725 1, 5, 25, 29, 145, 725 6 930 205 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
726 1, 2, 3, 6, 11, 22, 33, 66, 121, 242, 363, 726 12 1596 870 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
727 1, 727 2 728 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
728 1, 2, 4, 7, 8, 13, 14, 26, 28, 52, 56, 91, 104, 182, 364, 728 16 1680 952 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
729 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729 7 1093 364 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
730 1, 2, 5, 10, 73, 146, 365, 730 8 1332 602 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
731 1, 17, 43, 731 4 792 61 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
732 1, 2, 3, 4, 6, 12, 61, 122, 183, 244, 366, 732 12 1736 1004 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
733 1, 733 2 734 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
734 1, 2, 367, 734 4 1104 370 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
735 1, 3, 5, 7, 15, 21, 35, 49, 105, 147, 245, 735 12 1368 633 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
736 1, 2, 4, 8, 16, 23, 32, 46, 92, 184, 368, 736 12 1512 776 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
737 1, 11, 67, 737 4 816 79 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
738 1, 2, 3, 6, 9, 18, 41, 82, 123, 246, 369, 738 12 1638 900 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
739 1, 739 2 740 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
740 1, 2, 4, 5, 10, 20, 37, 74, 148, 185, 370, 740 12 1596 856 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
741 1, 3, 13, 19, 39, 57, 247, 741 8 1120 379 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
742 1, 2, 7, 14, 53, 106, 371, 742 8 1296 554 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
743 1, 743 2 744 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
744 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 31, 62, 93, 124, 186, 248, 372, 744 16 1920 1176 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
745 1, 5, 149, 745 4 900 155 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
746 1, 2, 373, 746 4 1122 376 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
747 1, 3, 9, 83, 249, 747 6 1092 345 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
748 1, 2, 4, 11, 17, 22, 34, 44, 68, 187, 374, 748 12 1512 764 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
749 1, 7, 107, 749 4 864 115 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
750 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, 125, 150, 250, 375, 750 16 1872 1122 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
751 1, 751 2 752 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
752 1, 2, 4, 8, 16, 47, 94, 188, 376, 752 10 1488 736 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
753 1, 3, 251, 753 4 1008 255 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
754 1, 2, 13, 26, 29, 58, 377, 754 8 1260 506 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
755 1, 5, 151, 755 4 912 157 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
756 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 27, 28, 36, 42, 54, 63, 84, 108, 126, 189, 252, 378, 756 24 2240 1484 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
757 1, 757 2 758 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
758 1, 2, 379, 758 4 1140 382 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
759 1, 3, 11, 23, 33, 69, 253, 759 8 1152 393 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
760 1, 2, 4, 5, 8, 10, 19, 20, 38, 40, 76, 95, 152, 190, 380, 760 16 1800 1040 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
761 1, 761 2 762 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
762 1, 2, 3, 6, 127, 254, 381, 762 8 1536 774 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
763 1, 7, 109, 763 4 880 117 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
764 1, 2, 4, 191, 382, 764 6 1344 580 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
765 1, 3, 5, 9, 15, 17, 45, 51, 85, 153, 255, 765 12 1404 639 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
766 1, 2, 383, 766 4 1152 386 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
767 1, 13, 59, 767 4 840 73 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
768 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192, 256, 384, 768 18 2044 1276 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
769 1, 769 2 770 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
770 1, 2, 5, 7, 10, 11, 14, 22, 35, 55, 70, 77, 110, 154, 385, 770 16 1728 958 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
771 1, 3, 257, 771 4 1032 261 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
772 1, 2, 4, 193, 386, 772 6 1358 586 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
773 1, 773 2 774 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
774 1, 2, 3, 6, 9, 18, 43, 86, 129, 258, 387, 774 12 1716 942 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
775 1, 5, 25, 31, 155, 775 6 992 217 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
776 1, 2, 4, 8, 97, 194, 388, 776 8 1470 694 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
777 1, 3, 7, 21, 37, 111, 259, 777 8 1216 439 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
778 1, 2, 389, 778 4 1170 392 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
779 1, 19, 41, 779 4 840 61 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
780 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 20, 26, 30, 39, 52, 60, 65, 78, 130, 156, 195, 260, 390, 780 24 2352 1572 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
781 1, 11, 71, 781 4 864 83 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
782 1, 2, 17, 23, 34, 46, 391, 782 8 1296 514 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
783 1, 3, 9, 27, 29, 87, 261, 783 8 1200 417 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
784 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 49, 56, 98, 112, 196, 392, 784 15 1767 983 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
785 1, 5, 157, 785 4 948 163 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
786 1, 2, 3, 6, 131, 262, 393, 786 8 1584 798 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
787 1, 787 2 788 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
788 1, 2, 4, 197, 394, 788 6 1386 598 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
789 1, 3, 263, 789 4 1056 267 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
790 1, 2, 5, 10, 79, 158, 395, 790 8 1440 650 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
791 1, 7, 113, 791 4 912 121 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
792 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 18, 22, 24, 33, 36, 44, 66, 72, 88, 99, 132, 198, 264, 396, 792 24 2340 1548 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
793 1, 13, 61, 793 4 868 75 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
794 1, 2, 397, 794 4 1194 400 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
795 1, 3, 5, 15, 53, 159, 265, 795 8 1296 501 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
796 1, 2, 4, 199, 398, 796 6 1400 604 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
797 1, 797 2 798 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
798 1, 2, 3, 6, 7, 14, 19, 21, 38, 42, 57, 114, 133, 266, 399, 798 16 1920 1122 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
799 1, 17, 47, 799 4 864 65 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
800 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 160, 200, 400, 800 18 1953 1153 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

801 ถึง 900แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
801 1, 3, 9, 89, 267, 801 6 1170 369 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
802 1, 2, 401, 802 4 1206 404 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
803 1, 11, 73, 803 4 888 85 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
804 1, 2, 3, 4, 6, 12, 67, 134, 201, 268, 402, 804 12 1904 1100 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
805 1, 5, 7, 23, 35, 115, 161, 805 8 1152 347 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
806 1, 2, 13, 26, 31, 62, 403, 806 8 1344 538 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
807 1, 3, 269, 807 4 1080 273 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
808 1, 2, 4, 8, 101, 202, 404, 808 8 1530 722 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
809 1, 809 2 810 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
810 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 81, 90, 135, 162, 270, 405, 810 20 2178 1368 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
811 1, 811 2 812 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
812 1, 2, 4, 7, 14, 28, 29, 58, 116, 203, 406, 812 12 1680 868 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
813 1, 3, 271, 813 4 1088 275 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
814 1, 2, 11, 22, 37, 74, 407, 814 8 1368 554 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
815 1, 5, 163, 815 4 984 169 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
816 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 17, 24, 34, 48, 51, 68, 102, 136, 204, 272, 408, 816 20 2232 1416 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
817 1, 19, 43, 817 4 880 63 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
818 1, 2, 409, 818 4 1230 412 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
819 1, 3, 7, 9, 13, 21, 39, 63, 91, 117, 273, 819 12 1456 637 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
820 1, 2, 4, 5, 10, 20, 41, 82, 164, 205, 410, 820 12 1764 944 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
821 1, 821 2 822 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
822 1, 2, 3, 6, 137, 274, 411, 822 8 1656 834 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
823 1, 823 2 824 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
824 1, 2, 4, 8, 103, 206, 412, 824 8 1560 736 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
825 1, 3, 5, 11, 15, 25, 33, 55, 75, 165, 275, 825 12 1488 663 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
826 1, 2, 7, 14, 59, 118, 413, 826 8 1440 614 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
827 1, 827 2 828 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
828 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 23, 36, 46, 69, 92, 138, 207, 276, 414, 828 18 2184 1356 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
829 1, 829 2 830 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
830 1, 2, 5, 10, 83, 166, 415, 830 8 1512 682 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
831 1, 3, 277, 831 4 1112 281 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
832 1, 2, 4, 8, 13, 16, 26, 32, 52, 64, 104, 208, 416, 832 14 1778 946 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
833 1, 7, 17, 49, 119, 833 6 1026 193 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
834 1, 2, 3, 6, 139, 278, 417, 834 8 1680 846 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
835 1, 5, 167, 835 4 1008 173 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
836 1, 2, 4, 11, 19, 22, 38, 44, 76, 209, 418, 836 12 1680 844 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
837 1, 3, 9, 27, 31, 93, 279, 837 8 1280 443 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
838 1, 2, 419, 838 4 1260 422 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
839 1, 839 2 840 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
840 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 28, 30, 35, 40, 42, 56, 60, 70, 84, 105, 120, 140, 168, 210, 280, 420, 840 32 2880 2040 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนเกินยิ่งยวด, จำนวนประกอบ, จำนวนประกอบอย่างสูง
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
841 1, 29, 841 3 871 30 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
842 1, 2, 421, 842 4 1266 424 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
843 1, 3, 281, 843 4 1128 285 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
844 1, 2, 4, 211, 422, 844 6 1484 640 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
845 1, 5, 13, 65, 169, 845 6 1098 253 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
846 1, 2, 3, 6, 9, 18, 47, 94, 141, 282, 423, 846 12 1872 1026 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
847 1, 7, 11, 77, 121, 847 6 1064 217 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
848 1, 2, 4, 8, 16, 53, 106, 212, 424, 848 10 1674 826 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
849 1, 3, 283, 849 4 1136 287 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
850 1, 2, 5, 10, 17, 25, 34, 50, 85, 170, 425, 850 12 1674 824 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
851 1, 23, 37, 851 4 912 61 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
852 1, 2, 3, 4, 6, 12, 71, 142, 213, 284, 426, 852 12 2016 1164 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
853 1, 853 2 854 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
854 1, 2, 7, 14, 61, 122, 427, 854 8 1488 634 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
855 1, 3, 5, 9, 15, 19, 45, 57, 95, 171, 285, 855 12 1560 705 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
856 1, 2, 4, 8, 107, 214, 428, 856 8 1620 764 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
857 1, 857 2 858 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
858 1, 2, 3, 6, 11, 13, 22, 26, 33, 39, 66, 78, 143, 286, 429, 858 16 2016 1158 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
859 1, 859 2 860 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
860 1, 2, 4, 5, 10, 20, 43, 86, 172, 215, 430, 860 12 1848 988 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
861 1, 3, 7, 21, 41, 123, 287, 861 8 1344 483 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
862 1, 2, 431, 862 4 1296 434 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
863 1, 863 2 864 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
864 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 32, 36, 48, 54, 72, 96, 108, 144, 216, 288, 432, 864 24 2520 1656 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
865 1, 5, 173, 865 4 1044 179 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
866 1, 2, 433, 866 4 1302 436 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
867 1, 3, 17, 51, 289, 867 6 1228 361 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
868 1, 2, 4, 7, 14, 28, 31, 62, 124, 217, 434, 868 12 1792 924 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
869 1, 11, 79, 869 4 960 91 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
870 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 29, 30, 58, 87, 145, 174, 290, 435, 870 16 2160 1290 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
871 1, 13, 67, 871 4 952 81 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
872 1, 2, 4, 8, 109, 218, 436, 872 8 1650 778 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
873 1, 3, 9, 97, 291, 873 6 1274 401 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
874 1, 2, 19, 23, 38, 46, 437, 874 8 1440 566 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
875 1, 5, 7, 25, 35, 125, 175, 875 8 1248 373 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
876 1, 2, 3, 4, 6, 12, 73, 146, 219, 292, 438, 876 12 2072 1196 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
877 1, 877 2 878 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
878 1, 2, 439, 878 4 1320 442 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
879 1, 3, 293, 879 4 1176 297 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
880 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 20, 22, 40, 44, 55, 80, 88, 110, 176, 220, 440, 880 20 2232 1352 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
881 1, 881 2 882 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
882 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 49, 63, 98, 126, 147, 294, 441, 882 18 2223 1341 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
883 1, 883 2 884 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
884 1, 2, 4, 13, 17, 26, 34, 52, 68, 221, 442, 884 12 1764 880 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
885 1, 3, 5, 15, 59, 177, 295, 885 8 1440 555 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
886 1, 2, 443, 886 4 1332 446 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
887 1, 887 2 888 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
888 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 37, 74, 111, 148, 222, 296, 444, 888 16 2280 1392 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
889 1, 7, 127, 889 4 1024 135 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
890 1, 2, 5, 10, 89, 178, 445, 890 8 1620 730 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
891 1, 3, 9, 11, 27, 33, 81, 99, 297, 891 10 1452 561 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
892 1, 2, 4, 223, 446, 892 6 1568 676 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
893 1, 19, 47, 893 4 960 67 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
894 1, 2, 3, 6, 149, 298, 447, 894 8 1800 906 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
895 1, 5, 179, 895 4 1080 185 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
896 1, 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 64, 112, 128, 224, 448, 896 16 2040 1144 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
897 1, 3, 13, 23, 39, 69, 299, 897 8 1344 447 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
898 1, 2, 449, 898 4 1350 452 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
899 1, 29, 31, 899 4 960 61 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
900 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 36, 45, 50, 60, 75, 90, 100, 150, 180, 225, 300, 450, 900 27 2821 1921 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

>⁠.⁠<

901 ถึง 1002แก้ไข

n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
901 1, 17, 53, 901 4 972 71 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
902 1, 2, 11, 22, 41, 82, 451, 902 8 1512 610 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
903 1, 3, 7, 21, 43, 129, 301, 903 8 1408 505 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
904 1, 2, 4, 8, 113, 226, 452, 904 8 1710 806 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
905 1, 5, 181, 905 4 1092 187 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
906 1, 2, 3, 6, 151, 302, 453, 906 8 1824 918 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
907 1, 907 2 908 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
908 1, 2, 4, 227, 454, 908 6 1596 688 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
909 1, 3, 9, 101, 303, 909 6 1326 417 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
910 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 26, 35, 65, 70, 91, 130, 182, 455, 910 16 2016 1106 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
911 1, 911 2 912 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
912 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 19, 24, 38, 48, 57, 76, 114, 152, 228, 304, 456, 912 20 2480 1568 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
913 1, 11, 83, 913 4 1008 95 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
914 1, 2, 457, 914 4 1374 460 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
915 1, 3, 5, 15, 61, 183, 305, 915 8 1488 573 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
916 1, 2, 4, 229, 458, 916 6 1610 694 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
917 1, 7, 131, 917 4 1056 139 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
918 1, 2, 3, 6, 9, 17, 18, 27, 34, 51, 54, 102, 153, 306, 459, 918 16 2160 1242 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
919 1, 919 2 920 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
920 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 23, 40, 46, 92, 115, 184, 230, 460, 920 16 2160 1240 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
921 1, 3, 307, 921 4 1232 311 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
922 1, 2, 461, 922 4 1386 464 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
923 1, 13, 71, 923 4 1008 85 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
924 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 28, 33, 42, 44, 66, 77, 84, 132, 154, 231, 308, 462, 924 24 2688 1764 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
925 1, 5, 25, 37, 185, 925 6 1178 253 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
926 1, 2, 463, 926 4 1392 466 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
927 1, 3, 9, 103, 309, 927 6 1352 425 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
928 1, 2, 4, 8, 16, 29, 32, 58, 116, 232, 464, 928 12 1890 962 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
929 1, 929 2 930 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
930 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 31, 62, 93, 155, 186, 310, 465, 930 16 2304 1374 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
931 1, 7, 19, 49, 133, 931 6 1140 209 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
932 1, 2, 4, 233, 466, 932 6 1638 706 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
933 1, 3, 311, 933 4 1248 315 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
934 1, 2, 467, 934 4 1404 470 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
935 1, 5, 11, 17, 55, 85, 187, 935 8 1296 361 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
936 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 24, 26, 36, 39, 52, 72, 78, 104, 117, 156, 234, 312, 468, 936 24 2730 1794 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
937 1, 937 2 938 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
938 1, 2, 7, 14, 67, 134, 469, 938 8 1632 694 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
939 1, 3, 313, 939 4 1256 317 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
940 1, 2, 4, 5, 10, 20, 47, 94, 188, 235, 470, 940 12 2016 1076 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
941 1, 941 2 942 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
942 1, 2, 3, 6, 157, 314, 471, 942 8 1896 954 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
943 1, 23, 41, 943 4 1008 65 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
944 1, 2, 4, 8, 16, 59, 118, 236, 472, 944 10 1860 916 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
945 1, 3, 5, 7, 9, 15, 21, 27, 35, 45, 63, 105, 135, 189, 315, 945 16 1920 975 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
946 1, 2, 11, 22, 43, 86, 473, 946 8 1584 638 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
947 1, 947 2 948 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
948 1, 2, 3, 4, 6, 12, 79, 158, 237, 316, 474, 948 12 2240 1292 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
949 1, 13, 73, 949 4 1036 87 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
950 1, 2, 5, 10, 19, 25, 38, 50, 95, 190, 475, 950 12 1860 910 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
951 1, 3, 317, 951 4 1272 321 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
952 1, 2, 4, 7, 8, 14, 17, 28, 34, 56, 68, 119, 136, 238, 476, 952 16 2160 1208 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
953 1, 953 2 954 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
954 1, 2, 3, 6, 9, 18, 53, 106, 159, 318, 477, 954 12 2106 1152 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
955 1, 5, 191, 955 4 1152 197 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
956 1, 2, 4, 239, 478, 956 6 1680 724 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
957 1, 3, 11, 29, 33, 87, 319, 957 8 1440 483 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
958 1, 2, 479, 958 4 1440 482 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
959 1, 7, 137, 959 4 1104 145 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
960 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 64, 80, 96, 120, 160, 192, 240, 320, 480, 960 28 3048 2088 จำนวนเกิน, จำนวนเกินอย่างสูง, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
961 1, 31, 961 3 993 32 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
962 1, 2, 13, 26, 37, 74, 481, 962 8 1596 634 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
963 1, 3, 9, 107, 321, 963 6 1404 441 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
964 1, 2, 4, 241, 482, 964 6 1694 730 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
965 1, 5, 193, 965 4 1164 199 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
966 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 23, 42, 46, 69, 138, 161, 322, 483, 966 16 2304 1338 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
967 1, 967 2 968 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
968 1, 2, 4, 8, 11, 22, 44, 88, 121, 242, 484, 968 12 1995 1027 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
969 1, 3, 17, 19, 51, 57, 323, 969 8 1440 471 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
970 1, 2, 5, 10, 97, 194, 485, 970 8 1764 794 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
971 1, 971 2 972 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
972 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, 81, 108, 162, 243, 324, 486, 972 18 2548 1576 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
973 1, 7, 139, 973 4 1120 147 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
974 1, 2, 487, 974 4 1464 490 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
975 1, 3, 5, 13, 15, 25, 39, 65, 75, 195, 325, 975 12 1736 761 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
976 1, 2, 4, 8, 16, 61, 122, 244, 488, 976 10 1922 946 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
977 1, 977 2 978 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
978 1, 2, 3, 6, 163, 326, 489, 978 8 1968 990 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
979 1, 11, 89, 979 4 1080 101 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
980 1, 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 49, 70, 98, 140, 196, 245, 490, 980 18 2394 1414 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
n ตัวหาร d(n) σ(n) s(n) หมายเหตุ
981 1, 3, 9, 109, 327, 981 6 1430 449 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
982 1, 2, 491, 982 4 1476 494 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
983 1, 983 2 984 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
984 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 41, 82, 123, 164, 246, 328, 492, 984 16 2520 1536 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
985 1, 5, 197, 985 4 1188 203 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
986 1, 2, 17, 29, 34, 58, 493, 986 8 1620 634 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
987 1, 3, 7, 21, 47, 141, 329, 987 8 1536 549 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
988 1, 2, 4, 13, 19, 26, 38, 52, 76, 247, 494, 988 12 1960 972 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
989 1, 23, 43, 989 4 1056 67 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
990 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 30, 33, 45, 55, 66, 90, 99, 110, 165, 198, 330, 495, 990 24 2808 1818 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
991 1, 991 2 992 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
992 1, 2, 4, 8, 16, 31, 32, 62, 124, 248, 496, 992 12 2016 1024 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
993 1, 3, 331, 993 4 1328 335 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
994 1, 2, 7, 14, 71, 142, 497, 994 8 1728 734 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
995 1, 5, 199, 995 4 1200 205 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
996 1, 2, 3, 4, 6, 12, 83, 166, 249, 332, 498, 996 12 2352 1356 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
997 1, 997 2 998 1 จำนวนพร่อง, จำนวนเฉพาะ
998 1, 2, 499, 998 4 1500 502 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
999 1, 3, 9, 27, 37, 111, 333, 999 8 1520 521 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
1000 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000 16 2340 1340 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ
1001 1, 7, 11, 13, 77, 91, 143 ,1001 8 1344 343 จำนวนพร่อง, จำนวนประกอบ
1002 1, 2, 3, 6, 167, 334, 501, 1002 8 2016 1014 จำนวนเกิน, จำนวนประกอบ

ดูเพิ่มแก้ไข