19

ตัวเลขธรรมชาติ
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=19&oldid=8357708"