เลขฐานห้า หมายถึง ระบบเลขฐานห้า ที่มีสัญลักษณ์ห้าตัวคือ 0 (ศูนย์) 1 (หนึ่ง) 2 (สอง) 3 (สาม) และ 4 (สี่)

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู–อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...

หากแปลงค่าในเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานห้า จะได้ดังนี้

0 = 00

1 = 01

2 = 02

3 = 03

4 = 04

5 = 10

6 = 11

7 = 12

8 = 13

9 = 14

10 = 20

เลขฐานห้า ต้องเขียนโดยมีเลข 5 ห้อยอยู่ด้านหลัง เช่น 1015 ฯลฯ