เลขฐานห้า หมายถึง ระบบเลขฐานห้า ที่มีสัญลักษณ์ห้าตัวคือ 0 (ศูนย์) 1 (หนึ่ง) 2 (สอง) 3 (สาม) และ 4 (สี่)

หากแปลงค่าในเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานห้า จะได้ดังนี้

0 = 00

1 = 01

2 = 02

3 = 03

4 = 04

5 = 10

6 = 11

7 = 12

8 = 13

9 = 14

10 = 20

เลขฐานห้า ต้องเขียนโดยมีเลข 5 ห้อยอยู่ด้านหลัง เช่น 1015 ฯลฯ