เลขฐานสี่ หมายถึง ระบบเลขฐานสี่ ที่มีสัญลักษณ์สี่ตัวคือ 0 (ศูนย์) 1 (หนึ่ง) 2 (สอง) และ 3 (สาม)

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู–อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...

หากแปลงค่าในเลขฐานสิบ มาเป็นเลขฐานสี่ จะได้จามจัวอย่างด้านล่าง

0 = 00

1 = 01

2 = 02

3 = 03

4 = 10

5 = 11

6 = 12

7 = 13

8 = 20

9 = 21

10 = 22

การเขียนเลขฐานสี่ จะต้องมี 4 ห้อยอยู่ด้านหลัง เช่น 120314