เลขฐานยี่สิบ (อังกฤษ: Vigesimal) เป็นระบบเลขที่ใช้เลข 20 เป็นฐาน นอกจากตัวเลขปกติ 10 ตัวแล้ว อาจเขียนเลข 10-19 แทนด้วยตัวอักษร A-J ตัวอย่างระบบเลขที่ใช้เลขฐานยี่สิบ คือ เลขมายา

ระบบเลขตามพัฒนาการ
ตัวเลขฮินดู–อาหรับ
อาหรับตะวันตก
อาหรับตะวันออก
เขมร
มอญ
อินเดีย
พราหฺมี
ไทย
 
ตัวเลขเอเชียตะวันออก
จีน
ญี่ปุ่น
เกาหลี
 
ตัวเลขที่ใช้ตัวอักษร
อับญัด
อาร์มีเนีย
ซีริลลิก
กีเอส
ฮีบรู
ไอโอเนียน/กรีก
สันสกฤต
 
ตัวเลขระบบอื่น ๆ
แอตติก
อีทรัสคัน
โรมัน
บาบิโลเนีย
อียิปต์
มายา
รายชื่อระบบเลข
ระบบเลขตามฐาน
เลขฐานสิบ (10)
2, 4, 8, 16, 32, 64
3, 9, 12, 24, 30, 36, 60, อื่น...