4 (สี่) เป็นจำนวน ตัวเลข และเป็นชื่อของสัญลักษณ์ภาพ เป็นจำนวนธรรมชาติที่อยู่ถัดจาก 3 (สาม) และอยู่ก่อนหน้า 5 (ห้า)

3 4 5
−1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
จำนวนเชิงการนับสี่
จำนวนเชิงอันดับที่4 (ที่สี่)
ตัวประกอบ22
เลขไทย
เลขโรมันIV
เลขโรมัน (ยูนิโคด)Ⅳ, ⅳ
เลขจีน, , , 𠁤, 𠃢, 𦉭
ฐานสอง100
ฐานสาม11
ฐานสี่10
ฐานห้า4
ฐานหก4
ฐานแปด4
ฐานสิบสอง4
ฐานสิบหก4
ฐานยี่สิบ4
ฐานสามสิบหก4

คำเติมนำหน้าแก้ไข

ความหมายแก้ไข

ชื่อเรียกแก้ไข

ไสแก้ไข

พระนามของกษัตริย์ เจ้าฟ้า หรือโอรสองค์ที่สี่ ซึ่งสามารถหมายถึง
สถานที่

สี่แก้ไข

สถานที่
อื่น ๆ

จตุ จัตุ หรือ จตุรแก้ไข

ทั่วไป
  • สี่เหลี่ยมจัตุรัส
  • ท้าวจตุรพักตร์ - พระพรหม ซึ่งมีสี่หน้า
  • จตุปัจจัย - มักใช้คู่กับคำว่า ไทยทาน
  • ท้าวจตุโลกบาล (ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักษ์ ท้าวกุเวร)
  • พลับพลาจตุรมุข
สถานที่
ชื่อบุคคลสำคัญ

วิวัฒนาการแก้ไข

 

ในทางคณิตศาสตร์แก้ไข

จำนวนหนึ่ง ๆ จะเป็นพหุคูณของ 4 ถ้าเลขสองหลักหลังเป็นพหุคูณของ 4 ตัวอย่างเช่น 1092 เป็นพหุคูณของ 4 เพราะ 92 = 4×23

รูปทรงที่มี 4 หน้าเรียกว่า ทรงสี่หน้า ทรงสี่หน้าปกติอย่างง่ายที่สุดคือทรงตันเฟลโต ทรงสี่หน้าทรงใดที่เรียกว่า 3-ซิมเพล็กซ์ จะมีสี่หน้าและสี่สุดยอด

สี่ เป็นจำนวนบวกจำนวนแรกที่ไม่ใช่จำนวนฟิโบนักชี

จำนวนธรรมชาติใด ๆ ที่หาร 4 ลงตัวเป็นผลต่างของจำนวนกำลังสองสองจำนวน เช่น 4x = y2z2

ตารางการคำนวณพื้นฐานแก้ไข

การคูณ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 100 1000
  4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 200 400 4000
การหาร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  4 2   1 0.8     0.5   0.4           0.25
  0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4
การยกกำลัง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576 4194304 16777216 67108864
  1 16 81 256 625 1296 2401 4096 6561 10000 14641 20736 28561

ในวัฒนธรรมมนุษย์แก้ไข

  • ชาวมุสลิมมีภรรยาได้สี่คน
  • 4 เป็นเลขอัปมงคลในความเชื่อของชาวจีนเนื่องจากออกเสียงว่า "ซี่" (แต้จิ๋ว) "สื่อ" (จีนกลาง) (死) ทั้งในภาษาจีนกลางและภาษาแต้จิ๋ว เป็นคำที่พ้องกับคำที่หมายถึง "ตาย"
  • ในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นก็คล้ายคลึงกับชาวจีน โดยในประเทศญี่ปุ่นโรงพยาบาลบางแห่งจะไม่มีห้องคลอดหรือห้องพักผู้ป่วยหมายเลข 43 หรือ 24 เพราะหมายถึง "ตายสองครั้ง" [1]

ในทางฟิสิกส์แก้ไข

ในทางเคมีแก้ไข

ในทางชีววิทยาแก้ไข

ในทางดาราศาสตร์แก้ไข

ในเทคโนโลยีแก้ไข

ในทางอื่น ๆแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทัศนะ 8, 'ตัวเลข'กับชีวิตที่'ถูกบงการ ' . "อาหารสมอง" โดย วรากรณ์ สามโกเศศ. กรุงเทพธุรกิจปีที่ 30 ฉบับที่ 10358: วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560