บิต (อังกฤษ: bit) เป็นหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลและทฤษฎีข้อมูล

ข้อมูลหนึ่งบิต มีสถานะที่เป็นไปได้ 2 สถานะ คือ

  • 0 (ปิด)
  • 1 (เปิด)

เวิร์ด (word) เป็นคำที่ใช้เรียกจำนวนบิตที่มากขึ้น แต่ก็ไม่มีขนาดเป็นมาตรฐานตายตัว บนเครื่องคอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม IA-32 จำนวน 16 บิตจะเรียกว่าเวิร์ด ในขณะที่ 32 บิตเรียกว่า ดับเบิลเวิร์ด (double word) หรือ dword ในขณะที่สถาปัตยกรรมอื่น ๆ หนึ่งเวิร์ดมีค่าเท่ากับ 32 บิต, 64 บิต หรือค่าอื่น ๆ ซึ่งหน่วยประมวลผลกลาง จะทำการประมวลผลกับเวิร์ดได้สะดวกที่สุด

ในระบบโทรคมนาคม หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความเร็วในการส่งนิยมใช้หน่วยในรูปของ บิตต่อวินาที (bps - bits per second)

บิตเป็นหน่วยวัดข้อมูลเล็กที่สุดที่ใช้กันทั่วไป อย่างไรก็ตามในการคำนวณทางควอนตัม (quantum computing) จะใช้หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดเป็น คิวบิต

หน่วยนับ

แก้
  • 1 กิโลบิต (Kb) = 1000*8 บิต หรือ 1024*8 บิต
  • 1 เมกะบิต (Mb) = 1000 กิโลบิต หรือ 1024 กิโลบิต
  • 1 จิกะบิต (Gb) = 1000 เมกะบิต หรือ 1024 เมกะบิต
  • 1 เทราบิต (Tb) = 1000 จิกะบิต หรือ 1024 จิกะบิต
พหุคูณเอสไอสำหรับหน่วยบิต (b)
พหุคูณย่อย พหุคูณใหญ่
ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ ค่า สัญลักษณ์ ชื่อ
10–1 b db เดซิบิต 101 b dab เดคาบิต
10–2 b cb เซนติบิต 102 b hb เฮกโตบิต
10–3 b mb มิลลิบิต 103 b kb กิโลบิต
10–6 b µb ไมโครบิต 106 b Mb เมกะบิต
10–9 b nb นาโนบิต 109 b Gb จิกะบิต
10–12 b pb พิโกบิต 1012 b Tb เทระบิต
10–15 b fb เฟมโตบิต 1015 b Pb เพตะบิต
10–18 b ab อัตโตบิต 1018 b Eb เอกซะบิต
10–21 b zb เซปโตบิต 1021 b Zb เซตตะบิต
10–24 b yb ยอกโตบิต 1024 b Yb ยอตตะบิต
หน่วยที่นิยมใช้แสดงเป็นตัวหนา

ดูเพิ่ม

แก้