29

ตัวเลขธรรมชาติ
ดึงข้อมูลจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=29&oldid=5245044"