เกมคณิตศาสตร์

เกมคณิตศาสตร์ คือเกมที่สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ในการเล่น

แทนแกรม เกมคณิตศาสตร์เกมหนึ่ง ที่เล่นโดยการนำรูปเหลี่ยมมาต่อเป็นรูปร่าง

ตัวอย่างเกมคณิตศาสตร์แก้ไข