ของไหลยวดยิ่ง เป็นสภาพของสสารที่ประพฤติเหมือนเป็นของไหลโดยมีความหนืดเป็นศูนย์

ประวัติ

แก้

ในปี 1937 มีการค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า ของไหลยวดยิ่งในฮีเลียมเหลว จากการทำการทดลองลดอุณหภูมิลงจนก๊าซฮีเลียมกลายเป็นของเหลว และเมื่อลดอุณหภูมิลงต่อไปอีกจนถึงจุดหนึ่งของเหลวนั้นจะมีสภาพเป็นของเหลวที่ไม่มีความหนืดเกิดขึ้น การค้นพบครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของตัวนำยวดยิ่งและของไหลยวดยิ่ง กล่าวคือ ตัวนำยวดยิ่งเกิดจากการที่วัสดุไม่มีความต้านทาน ส่วนของไหลยวดยิ่งเกิดจากของเหลวไม่มีความหนืด ความหนืดและความต้านทานมีความหมายทางฟิสิกส์ที่สอดคล้องกัน