รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษา.gif
ตรากระทรวง
นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมการประชุมระดับสูง High Leve - Flickr - Abhisit Vejjajiva (64).jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
กัลยา โสภณพนิช

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งหลวงโกวิทอภัยวงศ์
ในฐานะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการ
สถาปนา16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
เว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงธรรมการแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พันตรี ควง อภัยวงศ์ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแก้ไข

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
2   พลโท ประยูร ภมรมนตรี 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
3   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485
4
(1,2)
  ศาสตราจารย์เดือน บุนนาค 21 กันยายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม 2487
2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 10 มกราคม พ.ศ. 2488
5   นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
6
(1,2)
  ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
7   พันตำรวจตรี สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 28 กันยายน พ.ศ. 2493 22 มกราคม พ.ศ. 2494
8
(1,2)
  พลอากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
9   พลโท เฉลิม พงษ์สวัสดิ์ 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
10
(1,2)
  พลตรี เผชิญ นิมิบุตร 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
11   นายทิม ภูริพัฒน์ 8 เมษายน พ.ศ. 2501 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501
12   นายน้อม อุปรมัย 7 สิงหาคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
13   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513
14   นายอภัย จันทวิมล 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
15   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
16   ศาสตราจารย์ ร้อยเอก หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
17
(1)
  ศาสตราจารย์ ก่อ สวัสดิพาณิชย์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18
(1)
  นายขุนทอง ภูผิวเดือน 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19   นายประเสริฐ บุญสม 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
20   นายสุวรรณ ธนกัญญา 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21   นายปัญจะ เกสรทอง 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
22
(1)
  นายสิดดิก สารีฟ 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
23   นายดาบชัย อัคราช 21 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22
(2)
  นายสิดดิก สารีฟ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
24   นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
17
(2)
  ศาสตราจารย์ ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
25   นางยุพา อุดมศักดิ์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
26   ศาสตราจารย์กิตติคุณ สิปปนนท์ เกตุทัต 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
18
(2,3)
  นายขุนทอง ภูผิวเดือน 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524
11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
27
(1,2)
  นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
28   พลเอก มานะ รัตนโกเศศ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
29
(1)
  นายสกุล ศรีพรหม 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533
30   นายใหม่ ศิรินวกุล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
31   นายสรอรรถ กลิ่นประทุม 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 22 พฤศจิกายน 2533
32   นายประยูร สุรนิวงศ์ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
33   ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
34   นายบุญถึง ผลพานิชย์ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
29
(2)
  นายสกุล ศรีพรหม 4 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
35
(1)
  นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
36   นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
37   นายไพโรจน์ เครือรัตน์ 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
38   นายเงิน บุญสุภา 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
35
(2)
  นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 23 กันยายน พ.ศ. 2535
39   นายปราโมทย์ สุขุม 29 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538
40
(1)
  นายสังข์ทอง ศรีธเรศ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 11 ธันวาคม พ.ศ. 2537
41   รองศาสตราจารย์พิเศษ อดิศร เพียงเกษ 29 กันยายน พ.ศ. 2535 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537
42   นายสฤต สันติเมทนีดล 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43   นายกำชัย เรืองกาญจนเศรษฐ์ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
44   ร้อยตรี เจริญ คันธวงศ์ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
45   นายชิงชัย มงคลธรรม 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
46   ร้อยตำรวจโท เชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
47   นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พศ. 2540
48
(1)
  นายจำลอง ครุฑขุนทด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
40
(2)
  นายสังข์ทอง ศรีธเรศ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540
49   นายกองตรี อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
50   พลตำรวจตรี วุฒิ สุโกศล 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
51   ศาสตราจารย์ พจน์ สะเพียรชัย 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
52   นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
53   นายอาคม เอ่งฉ้วน 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
54 นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 25 กันยายน พ.ศ. 2543
55   นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
56   นายวิชัย ตันศิริ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 6 มกราคม พ.ศ. 2544
48
(2)
  นายจำลอง ครุฑขุนทด 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มีนาคม พ.ศ. 2545
57 ไฟล์:สิริกร มณีรินทร์.jpg นางสิริกร มณีรินทร์ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2544 10 มีนาคม พ.ศ. 2547
58   นายสุธรรม แสงประทุม 10 มีนาคม พ.ศ. 2547 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547
59   นายกองเอกอารีย์ วงศ์อารยะ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
60   นายรุ่ง แก้วแดง 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
61   รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
62   นายบุญลือ ประเสริฐโสภา 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
63   นายพงศกร อรรณนพพร 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
64   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553
65   นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
66   นายไชยยศ จิรเมธากร 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553 8 สิงหาคม พ.ศ. 2554
67   นางบุญรื่น ศรีธเรศ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
68   นายสุรพงศ์ อึ้งอัมพรวิไล 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 18 มกราคม พ.ศ. 2555
69   นายศักดา คงเพชร 18 มกราคม พ.ศ. 2555 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
70   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
71   นายกฤษณพงศ์ กีรติกร 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
72   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
73   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
74   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
75   ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
76   คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน
77   นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มแก้ไข