รายนามรัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 1 ของไทย ประกอบด้วยกรรมการราษฎร จำนวน 14 คน และหัวหน้ารัฐบาลเรียกว่า "ประธานคณะกรรมการราษฎร" เทียบเท่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ต่อมาตั้งแต่คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก "กรรมการราษฎร" เป็น "รัฐมนตรี" โดยมีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ รัฐมนตรี (ช่วยราชการกระทรวงต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุชื่อกระทรวงในชื่อตำแหน่ง หรือ "รัฐมนตรีลอย")

คณะรัฐมนตรีคณะสุดท้ายที่มีตำแหน่งรัฐมนตรี ที่ไม่ได้ประจำกระทรวง คือ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 28 ของไทย เมื่อ พ.ศ. 2501 คงเหลือแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2494 ในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 ของไทย

รายนามกรรมการราษฎรแก้ไข

กรรมการราษฎร
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
2 มหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
3 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
4 นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
5 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
6 อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
7 นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
8 นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
9 นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
10 อำมาตย์ตรี หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
11 รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
12 รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
13 รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475
14 นายแนบ พหลโยธิน 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475

รายนามรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
2 นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
3 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
4 นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
5 นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
6 นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
7 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
8 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
9 อำมาตย์เอก พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญหลง) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
10 รองอำมาตย์เอก หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์) 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
11 รองอำมาตย์เอก ประยูร ภมรมนตรี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
12 รองอำมาตย์เอก ตั้ว ลพานุกรม 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476
13 แนบ พหลโยธิน 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 1 เมษายน พ.ศ. 2476

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
3 พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
4 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
  5 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476   ลาออก
6 พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
7 พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
8 พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476
9 พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
10 นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
11 นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
12 พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 1 เมษายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476
  13 นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476   แต่งตั้งเพิ่ม
14 นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ) 18 มิถุนายน พ.ศ. 2476 20 มิถุนายน พ.ศ. 2476

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
  2 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476   ลาออก
3 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
4 นายพันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
5 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
6 นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
7 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
8 หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) 21 มิถุนายน พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
  9 นายนาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476   ลาออก
10 นายเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 8 สิงหาคม พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476
11 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2476 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
2 นายเรือเอก หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
3 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
4 นายพันโท หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
5 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
6 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
7 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
8 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
9 นายนาวาโท หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477
10 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 16 ธันวาคม พ.ศ. 2476 22 กันยายน พ.ศ. 2477

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
  2 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478   แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478   แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  4 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478   ลาออก
5 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
  6 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478   ลาออก
7 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478   แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ
8 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
  9 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 30 กันยายน พ.ศ. 2479   ถึงแก่อนิจกรรม
  10 หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 30 กันยายน พ.ศ. 2479   แต่งตั้งเพิ่ม
  11 นายพันโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 18 ธันวาคม พ.ศ. 2479   แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
  12 หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480   แต่งตั้งเพิ่ม
13 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
  14 นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480   ลาออก
  15 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480   แต่งตั้งเพิ่ม
  16 พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480   แต่งตั้งเพิ่ม
17 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480
  18 นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 3 มิถุนายน พ.ศ. 2480 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480   แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
2 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
3 หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
4 นายนาวาเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
5 พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
6 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย ร.น. (บุง ศุภชลาศัย) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
7 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
8 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
9 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480
10 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 9 สิงหาคม พ.ศ. 2480 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 8แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
2 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูทะเตมีย์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
3 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
4 หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
5 นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
6 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481
7 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก) 21 ธันวาคม พ.ศ. 2480 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481
  8 นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม (ช่วง ขวัญเชิด) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481   แต่งตั้งเพิ่ม
9 พระยาสัจจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ) 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 16 ธันวาคม พ.ศ. 2481

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 9แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นายนาวาอากาศเอก หลวงกาจสงคราม

(เทียน เก่งระดมยิง)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
  2 หลวงชำนาญนิติเกษตร

(อุทัย แสงมณี)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 มีนาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรมช. ยุติธรรม
  3 นายพันตรี หลวงเชวงศักดิ์สงคราม

(ช่วง ขวัญเชิด)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
  4 ดิเรก ชัยนาม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ
  5 หลวงเดชสหกรณ์

(หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรมว. เกษตราธิการ
  6 ตั้ว ลพานุกรม 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 27 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ถึงแก่อนิจกรรม
  7 หลวงนฤเบศร์มานิต

(สงวน จูทะเตมีย์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 13 เมษายน พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรมช. คลัง
8 นายนาวาโท หลวงนาวาวิจิต

(ผัน อำไภวัลย์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
  9 นายพันโท ประยูร ภมรมนตรี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรมช. ศึกษาธิการ
  10 นายพันเอก หลวงพรหมโยธี

(มังกร พรหมโยธี)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 13 เมษายน พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรมช. กลาโหม
  11 หลวงวิจิตรวาทการ

(วิจิตร วิจิตรวาทการ)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 31 ตุลาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรมช. ต่างประเทศ
  12 ขุนสมาหารหิตะคดี

(โป๊ โปรคุปต์)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 26 กันยายน พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
13 นายพันเอก หลวงสฤษฏิ์ยุทธศิลป์

(เพียร พิริยะโยธิน)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
14 นายนาวาโท หลวงสังวรยุทธกิจ

(สังวรณ์ สุวรรณชีพ)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
  15 นายพันเอก หลวงเสรีเริงฤทธิ์

(จรูญ รัตนกุล)

21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 6 กันยายน พ.ศ. 2482   ย้ายไปเป็นรมช. เศรษฐการ
  16 วิลาศ โอสถานนท์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2482 20 สิงหาคม พ.ศ. 2484   ย้ายไปเป็นรมช. คมนาคม
  17 นายพันเอก หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต

(ค้วน จินตะคุณ)

21 มีนาคม พ.ศ. 2484 13 มกราคม พ.ศ. 2485   ย้ายไปเป็นรมช. มหาดไทย
  18 ทวี บุณยเกตุ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485   แต่งตั้งเพิ่ม
19 พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิตร์ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
20 พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
  21 วนิช ปานะนนท์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 17 ธันวาคม พ.ศ. 2484   แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 10แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  1 เดือน บุนนาค 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 21 กันยายน พ.ศ. 2486   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2 ทวี บุณยเกตุ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
3 พลอากาศตรี บุญเจียม โกมลมิศร์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
  4 พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  5 วนิช ปานะนนท์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 30 ตุลาคม พ.ศ. 2486   รัฐมนตรีสั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
6 สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
7 พระยามไหสวรรย์ (กาย สมบัติศิริ) 20 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487   แต่งตั้งเพิ่ม
8 พันเอก อุดมโยธา รัตนาวดี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487   แต่งตั้งเพิ่ม
9 นาวาเอก สังวรณ์ สุวรรณชีพ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2486 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487   แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 11แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  1 ศรีธรรมราช กาญจนโชติ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 1 มกราคม พ.ศ. 2488   ลาออก
2 พลตรี พิน อมรวิสัยสรเดช 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
3 นาวาเอก ทหาร ขำหิรัญ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
4 นาวาเอก ชลิต กุลกำม์ธร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
  5 พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  6 โป-ระ สมาหาร 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 5 กันยายน พ.ศ. 2487   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
7 พลเอก พจน์ พหลโยธิน (พระยาพหลพลพยุหเสนา) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
  8 พันเอก เรือง เรืองวีระยุทธ 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488   แต่งตั้งเพิ่ม
  9 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
  10 พลอากาศตรี กาพย์ เทวฤทธิ์พันลึก ทัตตานนท์ 5 กันยายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
  11 พลโท จิร วิชิตสงคราม 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488   แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 12แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ทวี ตะเวทิกุล 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
2 วิจิตร ลุลิตานนท์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
3 พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
4 พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
6 เตียง ศิริขันธ์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
7 ถวิล อุดล 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8 พึ่ง ศรีจันทร์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9 ทอง กันทาธรรม 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
10 สงวน ตุลารักษ์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
11 หลวงบรรณกรโกวิท (เปา จักกะพาก) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
12 จำลอง ดาวเรือง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
13 วุฒิ สุวรรณรักษ์ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 13แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ทวี ตะเวทิกุล 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
2 สงวน ตุลารักษ์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
3 วิจิตร ลุลิตานนท์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
4 เตียง ศิริขันธ์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
5 ทอง กันทาธรรม 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
6 พึ่ง ศรีจันทร์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
7 จำลอง ดาวเรือง 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
8 จรูญ สืบแสง 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
9 พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ (สุธ เลขยานนท์) 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
10 เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
11 ชิต เวชประสิทธิ์ 17 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
  12 พลโทจิระ วิชิตสงคราม 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489   แต่งตั้งเพิ่ม
13 ทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
14 ถวิล อดุล 14 ตุลาคม พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 14
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ชม จารุรัตน์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
2 พันเอก น้อม เกตุนุติ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
3 เลียง ไชยกาล 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
4 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
5 สุวิชช พันธเศรษฐ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
6 ใหญ่ ศวิตชาติ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7 ฟอง สิทธิธรรม 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
8 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ขุนระดับคดี

(ปัญญา รมยานนท์)

24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
2 นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
3 พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
4 พันเอก พระยาสุรพันธเสนี

(อิ้น บุนนาค)

24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พันเอก พระยาสุรพันธเสนี

(อิ้น บุนนาค)

11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
2 ขุนระดับคดี

(ปัญญา รมยานนท์)

11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
3 วิโรจน์ กมลพันธ์ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 17แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 17
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
2 จำลอง ดาวเรือง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
  3 เตียง ศิริขันธ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 10 เมษายน พ.ศ. 2490   ลาออก
4 ทองเปลว ชลภูมิ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
5 หม่อมเจ้านนทิยาวัด สวัสดิวัตน์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
6 เยื้อน พาณิชวิทย์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
7 วิโรจน์ กมลพันธ์ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
  8 ทอง กันทาธรรม 1 ธันวาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490   แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 18แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 18
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 ชิต เวชประสิทธิ์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
2 หลวงนรัตถรักษา (ชื่น วิจิตรเนตร) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
3 ขุนระดับคดี (ปัญญา รมยานนท์) 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 19แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 19
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
2 เลื่อน พงษ์โสภณ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
3 นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
4 ศรีเสนา สมบัติศิริ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
5 หลวงอังคณานุรักษ์ (สมถวิล เทพาคำ) 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
  6 ใหญ่ ศเวตชาติ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491   แต่งตั้งเพิ่ม
7 สอ เศรษฐบุตร 4 ธันวาคม พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 20แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
2 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
3 ใหญ่ ศวิตชาติ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
4 เลื่อน พงษ์โสภณ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
5 บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
6 ถัด พรหมมาณพ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
7 ฟอง สิทธิธรรม 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
8 นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
9 ชวลิต อภัยวงศ์ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 21แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 นาวาอากาศเอก หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
2 กิจจา วัฒนสินธุ์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
3 เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
4 เจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
5 ปฐม โพธิ์แก้ว 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
6 ฟื้น สุพรรณสาร 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
7 นายวรการบัญชา 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
8 สุกิจ นิมมานเหมินท์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
9 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 22แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  1 พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2 นาวาเอก หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3 พันเอก บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
4 หลวงอรรถพรพิศาล (อัมพร สูตะบุตร) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5 ขุนคงฤทธิศึกษากร (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6 ร้อยเอก ประเสริฐ สุดบรรทัด 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7 เทพ โชตินุชิต 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 16 มกราคม พ.ศ. 2493   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
8 ร้อยตำรวจโท สงกรานต์ อุดมสิทธิ์ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
9 เสรี อิศรางกูร ณ อยุธยา 13 มิถุนายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
  10 เสมอ กัณฑาธัญ 11 มกราคม พ.ศ. 2494 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
11 พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิเกียรติ์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 23แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 23
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1 พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
2 พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
3 เลื่อน พงษ์โสภณ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
4 พระนิติธารณ์พิเศษ (ชุบ มัธยมจันทร์) 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24แก้ไข

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 24
ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  1 พลโท สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
2 พลเรือตรี หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
3 พันตำรวจเอก ละม้าย อุทยานานนท์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตราธิการ
4 เลื่อน พงษ์โสภณ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
5 พันเอก ประมาณ อดิเรกสาร 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
6 พลเรือตรี หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
7 พลตำรวจโท เผ่า ศรียานนท์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
8 พลอากาศโท หลวงเชิดวุฒากาศ (สุดใจ เชิดวุฒิ) 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
9 พลโท เดช เดชประดิยุทธ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
10 พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 15 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการสำนักนายกรัฐมนตรี
11 เขมชาติ บุณยรัตพันธุ์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
  12 พันเอก ศิริ สิริโยธิน 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
13 พลตรี ประยูร ภมรมนตรี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 25แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  1 หม่อมหลวงชูชาติ กำภู 18 สิงหาคม พ.ศ. 2499 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500   แต่งตั้งเพิ่ม

คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 28แก้ไข

ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
  1 เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
2 ชื่น ระวิวรรณ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 พลเอก เนตร เขมะโยธิน 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
4 ทิม ภูริพัฒน์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5 อารีย์ ตันติเวชกุล 1 มกราคม พ.ศ. 2501 8 เมษายน พ.ศ. 2501   เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างอิงแก้ไข