รายชื่อพระธาตุเจดีย์

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

หน้านี้เป็นรายชื่อพระธาตุเจดีย์ สำหรับความหมายดูที่ เจดีย์

พระบรมธาตุในภาคเหนือ แก้

เชียงราย แก้

 1. พระธาตุดอยทอง วัดพระธาตุดอยจอมทอง ถนนจอมทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนหน้าผาก ๕ องค์)
 2. วัดพระธาตุดอยเขาควายแก้ว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง (พระบรมธาตุนิ้วก้อยเบื้องซ้าย)
 3. พระธาตุจอมสัก วัดพระธาตุจอมสัก บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง
 4. วัดแสงพระธาตุ บ้านหัวฝาย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง
 5. พระธาตุวัดแม่ข้าวต้มท่าศุด บ้านแม่ข้าวต้ม ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง
 6. พระบรมธาตุศรีจอมจันทร์ ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง
 7. พระธาตุเวฬุวัน อำเภอเมือง
 8. พระธาตุดอยสะเก็น อำเภอเมือง
 9. พระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมกิตติ บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน (พระเกศาธาตุ ๓ องค์, พระบรมธาตุแขนเบื้องขวา, พระบรมธาตุส่วนหน้าผาก ๑๑ องค์)
 10. พระธาตุแสนคำฟู วัดพระธาตุแสนคำฟู (พระเกศาธาตุ) บ้านสันต้นเปา ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
 11. พระธาตุดอยภูเข้า วัดพระธาตุภูเข้า บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน (พระเกศาธาตุ, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบ้วนพระโอษฐ์)
 12. พระธาตุสามมุงเมือง (พระธาตุสบรวก) (พระเกศาธาตุ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน (แสดงที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร)
 13. วัดมหาธาตุดอยจัน บ้านดอยจัน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน (พระเกศาธาตุ, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบรรทม)
 14. พระเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวง เชียงแสน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
 15. พระธาตุพระอารามมหาโพธิ์ (วัดร้างริมแม่น้ำโขง)
 16. วัดพระธาตุผาเงา บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
 17. พระธาตุวัดธาตุเขียว บ้านเชียงแสนน้อย ตำบลเวียงอำเภอเชียงแสน
 18. พระธาตุวัดป่าสัก (พระธาตุโคปผกะ) อำเภอเชียงแสน (พระบรมธาตุส่วนตาตุ่มเบื้องขวา)
 19. พระธาตุหัวกว๊าน (เวียนแกว้น) ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
 20. พระธาตุวัดสันทรายกองงาม ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน
 21. พระธาตุนางคอย บ้านเวียงแก้ว ๖.ศรีดอนมูล]] อำเภอเชียงแสน
 22. วัดพระธาตุจอมแว่ (พระเกศาธาตุ) บ้านสันผักละ ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
 23. พระธาตุปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
 24. วัดพระธาตุจอมรุ่ง (ท่าไร่ก๋อง) (พระเกศาธาตุ) ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน
 25. วัดพระธาตุจอมรุ่ง (บ้านใหม่พัฒนา) ตำบลเวียง อำเภอพาน
 26. พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลเวียง อำเภอพาน
 27. พระธาตุดอยงู ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน
 28. พระธาตุเนินธาตุ ดอยงาม ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน
 29. วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุตาตุ่มขวา) บ้านป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน
 30. พระธาตุป่าหมากหน่อ วัดพระพุทธทศพลญาณ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน (พระเกศาธาตุ)
 31. วัดพระธาตุสันขวาง (พระเกศาธาตุ) บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน
 32. พระธาตุสันขี้เหล็ก บ้านสันขี้เหล็ก ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
 33. พระธาตุอินทร์ยอง บ้านแม่คำ ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน
 34. วัดพระธาตุจอมจันทร์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
 35. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ บ้านจอมสวรรค์ ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน
 36. พระธาตุวัดศรีโคมคำ (พระธาตุกลางในเมือง) บ้านสันธาตุ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน
 37. พระธาตุดอยเวา วัดพระธาตุดอยเวา (พระเกศาธาตุ) บ้านแม่สาย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
 38. พระธาตุวัดป่าเหมือด ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย
 39. พระธาตุวัดเจติยารามสันธาตุ ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย
 40. พระธาตุถ้ำปุ่ม (ถ้ำเปลวปล้องฟ้า) ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย (พระเกศาธาตุ)
 41. พระธาตุถ้ำปลา ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย (พระเกศาธาตุ)
 42. พระธาตุดอยตุง วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่ฟ้าหลวง (พระรากขวัญเบื้องซ้าย)
 43. พระธาตุดอยช้างมูบ ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 44. พระธาตุป่าญะ วัดพระแก้วงามเมือง (พระเกศาธาตุ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ
 45. พระธาตุจอมเม็ง อำเภอเชียงของ
 46. วัดพระธาตุปูเต้า (พระเกศาธาตุ) บ้านธาตุ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
 47. วัดพระธาตุจอมแจ้ง (เทิง) วัดพระธาตุจอมแจ้ง บ้านเหล่า ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง
 48. วัดพระธาตุจอมจ้อ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุดั้งจมูก) ตำบลเทิง อำเภอเทิง
 49. วัดพระธาตุปูคำ ตำบลเทิง อำเภอเทิง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส้นพระบาทเบื้องขวา)
 50. พระธาตุผาอาบ ตำบลเทิง อำเภอเทิง (พระเกศาธาตุ, ผ้าอาบทองคำ, ก้อนหินแก้วที่ทรงประทับยืน)
 51. วัดพระธาตุขุนทอง บ้านห้วยไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเทิง
 52. วัดพระธาตุจอมหงส์ บ้านห้วยผึ้ง ตำบลเวียง อำเภอเทิง
 53. วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ (วัดพระธาตุมหาสมโภช) ตำบลเวียง อำเภอเทิง
 54. พระธาตุจอมสิ้น ตำบลเวียง อำเภอเทิง
 55. พระธาตุจอมใจ ตำบลเวียง อำเภอเทิง
 56. วัดพระธาตุปลายนา ตำบลหงาว อำเภอเทิง
 57. วัดพระธาตุจอมทอง (อำเภอเทิง) บ้านปล้อง ตำบลปล้อง อำเภอเทิง
 58. วัดพระธาตุขุนตาล ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล
 59. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ บ้านห้วยหลวง ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
 60. วัดพระธาตุม่อนศิลาอาสน์ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล
 61. พระธาตุจอมแจ้ง (แม่สรวย) วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย
 62. พระธาตุดงสีมา บ้านสันจำปา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย
 63. พระธาตุดอยจ้อง บ้านห้วยเฮิ้ย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย
 64. พระธาตุดอยแก้ว อำเภอแม่สรวย
 65. พระธาตุสำนักปฏิบัติธรรมพระธาตุดอยกุ้ม (คุ้ม) ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย
 66. วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว
 67. พระธาตุหมอกมุงเมือง บ้านโป่งมอญ ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว
 68. วัดพระธาตุปูล้าน ตำบลไม้ผา อำเภอพญาเม็งราย
 69. วัดพระธาตุปูตุ๋ง บ้านพญาเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย
 70. วัดพระธาตุแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
 71. พระธาตุเวียงฮ้อ บ้านฮ่างต่ำ อำเภอเวียงป่าเป้า
 72. วัดพระธาตุทุ่งก่อ ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงชัย
 73. พระธาตุม่อนผ้าขาว บ้านใหม่ใต้ ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด
 74. พระธาตุจอมคีรี ตำบลเวียง อำเภอป่าแดด
 75. วัดมหาธาตุดอยจัน บ้านดอยจัน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน (พระเกศาธาตุ, สถานที่ที่พระพุทธเจ้าบรรทม)
 76. พระธาตุวัดถ้ำผาจม ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย

เชียงใหม่ แก้

 1. พระเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม อำเภอเมือง
 2. พระธาตุดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง (พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม * กะโหลกศีรษะ)
 3. พระธาตุวัดร่ำเปิง (พระเขี้ยวแก้ว) บ้านร่ำเปิง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
 4. พระธาตุวัดป่าแดง (อโศการาม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
 5. พระธาตุวัดสวนดอก (บุปผาราม) อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนกลางกระหม่อม)
 6. พระธาตุวัดอูปา (บุพพาราม) อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 7. พระธาตุ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร (อโศการาม) ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 8. พระธาตวัดศรีเกิด (พีชชอาราม) อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 9. วัดป่าหก - วัดกู่เต้า (เวฬุนาราม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 10. วัดเชียงมั่น (สังฆาราม) ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 11. วัดเชียงยืน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง
 12. วัดนันทาราม (นันตาราม) ถ.นันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 13. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (โชติการาม) อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนคางเบื้องซ้าย)
 14. วัดพระธาตุดอยคำ (พระเกศาธาตุ) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
 15. วัดเจดีย์เจ็ดยอด อำเภอเมือง
 16. พระธาตุวัดโลกโมฬี อำเภอเมือง
 17. วัดกู่เต้า อำเภอเมือง
 18. วัดพระธาตุผาตั้ง ตำบลออนเหนือ อำเภอสันกำแพง
 19. พระธาตุวัดพระนอนแม่ปูคา (พระเกศาธาตุ) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
 20. วัดพระธาตุดอยถ้ำ (พระเกศาธาตุ) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง
 21. พระธาตุวัดเวียงด้ง บ้านเวียงด้ง ตำบลหางดง อำเภอหางดง
 22. พระธาตุวัดละโว้ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง
 23. พระธาตุวัดช่างเคิ่ง (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น) บ้านเกาะ (ช่างเคิ่งลุ่ม) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
 24. พระธาตุวัดพุทธเอิ้น ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
 25. วัดพระธาตุดอยกู่ใต้ (พระเกศาธาตุ) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
 26. พระธาตุวัดเจียง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม
 27. วัดพระธาตุดอยรวก (ดอยฮวก) ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ)
 28. วัดพระธาตุดอยสะกาน ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม (พระเกศาธาตุ)
 29. พระธาตุวัดสองยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม
 30. วัดพระธาตุดอยกู่ (พระเกศาธาตุ) ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม
 31. พระธาตุวัดทุ่งตูม ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุซี่โครงซ้าย)
 32. พระธาตุวัดเจดีย์เหลี่ยม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุเบื้องขวา)
 33. พระธาตุวัดช้างค้ำ (วัดกานโถม) บ้านเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี
 34. วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี (พระเกศาธาตุในพระเศียรพระนอน)
 35. พระธาตุวัดพันหลัง ตำบลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
 36. พระธาตุวัดดอยปล่อยนก บ้านห้วยอ่าง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด
 37. วัดพระธาตุดอยกู่ (ศรีวิชัย) ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด
 38. วัดพระธาตุดอยสะเก็ต ตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด (พระเกศาธาตุ)
 39. พระธาตุป่าสักงาม อำเภอดอยสะเก็ด
 40. วัดพระธาตุม่อนเปี้ย (พระเกศาธาตุ) บ้านหาดส้มป่อย ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง
 41. พระธาตุใจ๋ดีน้อย ตำบลฮอด อำเภอฮอด
 42. พระธาตุวัดหลวงฮอด บ้านหลวงฮอด ม.๒ ตำบลฮอด อำเภอฮอด
 43. พระธาตุดอยเหลี้ยม ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด
 44. วัดพระธาตุกองลอย ตำบลห่อสลี อำเภอฮอด
 45. พระธาตุม่อนจอมธรรม บ้านสันป่าดำ ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า
 46. วัดมหาธาตุเจ้าดอยเกิ้ง ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนหน้าผากเบื้องซ้าย)
 47. วัดพระนอนขอนม่วง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม (พระเกศาธาตุในองค์พระนอน)
 48. พระธาตุจอมแตง ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม
 49. พระธาตุวัดพระธาตุจอมธรรม (วัดตีนธาตุ) บ้านตีนธาตุ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
 50. วัดพระธาตุศรีวิชัย บ้านหัวป่าห้า ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง
 51. พระธาตุดอยจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง (พระรากขวัญเบื้องขวา, พระบรมธาตุส่วนอก, พระบรมธาตุน้ำล้างพระพักตร์)
 52. วัดพระธาตุสุนันทา (ดอยแม่หม้าย) ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง
 53. วัดพระธาตุช่อแลพระงาม ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง (พระบรมธาตุน้ำสระเกศ, น้ำสรงพระพุทธบาท)
 54. พระธาตุวัดสันป่าสัก ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง
 55. พระธาตุวัดโพธาราม (ป่าจี้) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง
 56. พระธาตุจอมสวรรค์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
 57. พระธาตุนาปง ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง
 58. พระธาตุวัดดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
 59. พระธาตุวัดสบเปิง บ้านสบเปิง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง
 60. พระธาตุดอยกาหลง บ้านสบปั๋ง ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว
 61. พระธาตุจอมหิน (พระเกศาธาตุ) บ้านทุ่งห้า ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว
 62. พระธาตุจอมหด (ม่อนหินไหล) (พระเกศาธาตุ) อำเภอพร้าว
 63. พระธาตุดอยนะโม (น้ำมัว) บ้านโหล่งขอด ตำบลสบปั๋ง อำเภอพร้าว
 64. วัดพระธาตุม่วงเนิ้ง บ้านป่าห้า ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว
 65. พระธาตุวัดพระเจ้าล้านทอง (พระเจ้าหลวง) ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
 66. พระธาตุยองผา (ผายอง) สำนักสงฆ์เจดีย์แม่เบิ้ย บ้านป่าฮิน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว
 67. พระธาตุขุนโก๋น บ้านตีนธาตุ ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
 68. พระธาตุทะบุญทา (ธาตุหิน) อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว
 69. พระธาตุดอยนางแล (พระธาตุดอยกิ่วแล, พระธาตุดอยนกแล) ศูนย์ปฏิบัติธรรมนางแล ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว
 70. พระธาตุสบแวน บ้านสบแวน ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว
 71. วัดพระธาตุใจกลางเมือง (พระธาตุสะดือเมือง) ตำบลเวียง อำเภอพร้าว
 72. วัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง (พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา)
 73. วัดดอยโมคคัลลาน์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
 74. พระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอจอมทอง (พระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องซ้าย)
 75. พระธาตุวัดดอยสะเกิ๊ด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
 76. วัดพระธาตุดอยพระเจ้า (ดอยกะโหลก) ม.๑๑ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง
 77. พระธาตุวัดปัญญาวุธาราม (สันกู่) ตำบลหางดง อำเภอจอมทอง
 78. พระมหาธาตุนภเมทนีดล อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
 79. พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง
 80. พระธาตุวัดท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย
 81. วัดพระธาตุสบฝาง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย
 82. วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย
 83. วัดพระธาตุปูแช่ ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย
 84. วัดพระธาตุแสนไห (พระบรมธาตุส่วนพระทนต์ *ฟัน) บ้านมหาธาตุ ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง
 85. วัดพระธาตุศรีพุทธิวงศ์ (ดอยธาตุ) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง (พระธาตุองค์สุดท้ายที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างไว้ก่อนมรณภาพ)
 86. วัดพระธาตุจอมคีรี ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ
 87. พระธาตุในถ้ำตับเต่า (พระเกศาธาตุ) อำเภอฝาง
 88. วัดพระธาตุม่อนปิ่น ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง
 89. พระธาตุเจดีย์งาม ตำบลเวียง อำเภอฝาง
 90. พระธาตุเวียงค้อ (วัดคลองศิลา) ตำบลเวียง อำเภอฝาง
 91. วัดพระธาตุดอยแก้ว บ้านห้วยลึก ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง
 92. วัดพระธาตุดอยกิจจิ บ้านพระธาตุ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย
 93. พระธาตุวัดข้าวแท่นน้อย บ้านหัวฝาย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
 94. พระธาตุข้าวแท่นหลวง .หัวฝาย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย
 95. พระธาตุวัดอรัญจอมเมฆ (ปางมะโค) บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว
 96. พระธาตุวัดดอนศรีสะอาด บ้านดอนมูล ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว
 97. พระธาตุปูก่ำ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว

น่าน แก้

 1. วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อมือเบื้องซ้าย)
 2. วัดพระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ)
 3. พระธาตุวัดพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง
 4. พระธาตุวัดกู่คำ (พระเกศาธาตุ) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 5. พระธาตุวัดไผ่เหลือง (พระเกศาธาตุ) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 6. วัดพระธาตุช้างค้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 7. วัดพระธาตุสวนตาล (พระเกศาธาตุ) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 8. พระธาตุวัดดอนแก้ว ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 9. พระธาตุวัดพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 10. พระธาตุวัดบุปผาราม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง
 11. พระธาตุวัดท่าล้อ ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมือง
 12. พระธาตุยอยหงส์ บ้านพรหม ตำบลพรหม อำเภอแม่จริม
 13. พระธาตุวัดน้ำพาง (พระธาตุคำปลิว) ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม
 14. พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา
 15. พระธาตุบุญนาค ตำบลปัว อำเภอปัว
 16. วัดพระธาตุจอมทอง (ยองตอง) (พระเกศาธาตุ) ตำบลสถาน อำเภอปัว
 17. วัดพระธาตุจอมแจ้ง (จอมแบ่ง) บ้านดอนแก้ว ตำบลวรนคร อำเภอปัว
 18. วัดพระธาตุเป็งสกัด ตำบลวรนคร อำเภอปัว
 19. วัดพระธาตุจอมพริก บ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา
 20. วัดพระธาตุจอมนาง บ้านถ่อน ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา
 21. วัดพระธาตุพลูแช่ ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย
 22. พระธาตุจอมกิตติ บ้านป่าเลา ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง
 23. พระธาตุวัดดอนแก้ว บ้านดอนแก้ว ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง
 24. พระธาตุศรีบัวแปงเทพมงคล (วัดเจดีย์) ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง

พะเยา แก้

 1. วัดพระธาตุจอมทอง ถ.จอมทอง อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย)
 2. พระธาตุวัดป่าแดงบุญนาค บ้านป่าแดง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุกกหูเบื้องซ้าย - ขวา)
 3. วัดพระธาตุดอยน้อย (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุนิ้วก้อย) บ้านจำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง
 4. วัดพระธาตุภูขวาง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อมือขวา) บ้านพระธาตุภูขวาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเมือง
 5. พระธาตุภูขวาง บ้านสันป่าสัก ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง
 6. พระธาตุวัดลี (พระเกศาธาตุ) ชุมชนบ้านลี ตำบลเวียง อำเภอเมือง
 7. วัดพระธาตุโป่งขาม บ้านโป่งขาม ตำบลท่าวังคำ อำเภอเมือง
 8. พระธาตุวัดเจดีย์งาม บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังคำ อำเภอเมือง
 9. พระธาตุบ้านแสงธรรมชาติ ตำบลแม่ต๋อมใน อำเภอเมือง
 10. วัดพระธาตุขิงแกง บ้านธาตุขิงแกง ตำบลจุน อำเภอจุน (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุพระบาทขวา, แขนเบื้องซ้าย)
 11. วัดพระธาตุเมืองลอ (พระเกศธาตุ ๒ เส้น) บ้านลอ ตำบลจุน อำเภอจุน
 12. พระธาตุศรีปิงเมือง (วัดบ้านลอ) ตำบลบ้านลอ อำเภอจุน
 13. วัดพระธาตุห้าดวง ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
 14. วัดพระธาตุสามดวง บ้านดงเคียน ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน
 15. พระธาตุห้วยไคร้ บ้านห้วยไคร้ ตำบลลอ อำเภอจุน
 16. พระธาตุศรีปิงเมือง ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 17. พระธาตุบุญนาค ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 18. พระธาตุหงส์หิน บ้านสักพัฒนา ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน
 19. วัดพระธาตุจอมไก่ (พระธาตุน้อยจำไก่) (พระเกศาธาตุ) บ้านใหม่พัฒนา ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้
 20. สำนักสงฆ์พระธาตุจอมแจ้ง ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
 21. วัดพระธาตุจอมไคร้ (พระเกศาธาตุ) ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้
 22. วัดพระธาตุจอมศีล (พระเกศาธาตุ) ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้
 23. พระธาตุจอมสิ้น อำเภอดอกคำใต้
 24. วัดพระธาตุแจโว บ้านปาง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น, พระบรมธาตุปลายจมูก)
 25. พระธาตุวัดจำปาหลวง ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้
 26. วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล อำเภอดอกคำใต้
 27. วัดพระธาตุจำม่วง (พระเกศาธาตุ) บ้านสัน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
 28. วัดพระธาตุมุงเมือง (พระธาตุดวงดี) บ้านสันต้นม่วง ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ
 29. พระธาตุวัดเหล่าธาตุ บ้านเหล่าธาตุ ตำบลเหล่าธาตุ อำเภอแม่ใจ
 30. พระธาตุสันกู่ บ้านอ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ
 31. พระธาตุวัดเชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ
 32. วัดพระธาตุดอยคำ (พระเกศาธาตุ) บ้านสบสา ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ
 33. วัดพระธาตุสบแวน ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุริมฝีปากล่าง)
 34. วัดพระธาตุภูซาง (พระเกศาธาตุ) ตำบลภูซาง อำเภอเชียงคำ
 35. วัดพระธาตุดอยหยวก บ้านหนุน ตำบลปง อำเภอปง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุขอบตาเบื้องขวา)
 36. พระธาตุเจดีย์สันติสุข บ้านภูลังกา ม.๑ ตำบลยอด อำเภอปง
 37. พระธาตุปูปอ (พระเกศาธาตุ) ตำบลคงเจน กิ่ง อำเภอภูกามยาว
 38. วัดพระธาตุดอยจุก (หยุด) ตำบลคงเจน กิ่ง อำเภอภูกามยาว
 39. พระธาตุโปร่งเกลือ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน
 40. พระธาตุภูปอ บ้านหนองกลาง ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน

แพร่ แก้

 1. วัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง
 2. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง
 3. วัดพระธาตุดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง
 4. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย
 5. วัดพระธาตุพระลอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอลอง
 6. วัดพระธาตุปูแจ ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
 7. วัดพระธาตุหนองจัน ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง
 8. วัดพระธาตุใจดี ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง

แม่ฮ่องสอน แก้

 1. วัดพระธาตุจอมทอง อำเภอ แม่สะเรียง (๑ - ๔ จอม)
 2. วัดพระธาตุจอมแจ้ง อำเภอ แม่สะเรียง
 3. วัดพระธาตุจอมมอญ ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง
 4. วัดพระธาตุจอมกิตติ ตำบล บ้านน้ำดิบ อำเภอ แม่สะเรียง
 5. วัดอุทธยารมณ์ (วัดจองสูง) อำเภอ แม่สะเรียง
 6. วัดม่วยต่อ อำเภอ ขุนยวม (ม่วยต่อ แปลว่าพระธาตุ)
 7. วัดต่อแพ บ้าน ต่อแพ อำเภอขุนยวม
 8. พระธาตุดอยกองมู วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง (บรรจุพระธาตุพระโมคคัลลาน์ และพระสารีบุตร)
 9. วัดจองกลาง-จองคำ อำเภอเมือง
 10. พระธาตุศรีสบเงา บ้านแม่งาว ตำบลแม่สอด อำเภอสบเมย
 11. พระธาตุดอยกู่ (ดอยนางภีก) บ้านแม่มูด อำเภอสบเมย
 12. วัดหลวง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย
 13. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย
 14. วัดเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย
 15. พระธาตุแม่เย็น ตำบลแม่ฮี้ อำเภอ ปาย

ลำปาง แก้

 1. พระบรมธาตุดอนเต้า วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์, พระบรมธาตุหัวใจ)
 2. พระธาตุม่อนธาตุ วัดม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง
 3. วัดพระธาตุม่วงคำ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
 4. พระธาตุม่อนจำศีล วัดม่อนจำศีล (พระเกศาธาตุ) ตำบลพระบาท อำเภอเมือง
 5. พระธาตุม่อนพญาแช่ วัดม่อนพญาแช่ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ ๘ เส้น, พระบรมธาตุเล็บ, พระบรมธาตุน้ำบ้วนพระโอษฐ์)
 6. พระธาตุม่อนคีรีชัย วัดม่อนคีรีชัย ตำบลพิชัย อำเภอเมือง
 7. พระธาตุวัดพระเจ้าทันใจ (พระเกศาธาตุ) ตำบลสันต้นธง อำเภอเมือง
 8. พระธาตุวัดกู่คำ ตำบลสันต้นธง อำเภอเมือง
 9. วัดพระธาตุหมื่นครื้น ตำบลสันต้นธง อำเภอเมือง
 10. วัดพระธาตุเสด็จ บ้านเสด็จ ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง
 11. วัดพระธาตุคว่ำหม้อ ม.๗ ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง
 12. วัดม่อนเขาแก้ว ตำบลเสด็จ อำเภอเมือง
 13. พระเจดีย์ซาวหลัง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง
 14. พระธาตุวัดดอนป่าตาล (พระเกศาธาตุ) (ดอยม่อนวัวนอน) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
 15. พระธาตุวัดเวียง ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน (พระเกศาธาตุ)
 16. พระธาตุวัดดอยอุ้มลอง (พระเกศาธาตุ) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
 17. วัดพระธาตุดอยแดง บ้านเหล่า ม.๕ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน
 18. พระธาตุสบเติน บ้านทุ่งเจริญ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน
 19. วัดพระธาตุปางม่วง (พระเกศาธาตุ) บ้านปางม่วง ม.๙ ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร
 20. พระธาตุดอยกู่ (ดอยคู่) (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น) ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
 21. พระธาตุม่อนไก่แจ้ (พระเกศาธาตุ) ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร
 22. พระธาตุม่อนไก่เขี่ย (พระเกศาธาตุ) บ้านป่าเหียง ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร
 23. พระธาตุดอยแก้ว (พระเกศาธาตุ) บ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
 24. พระธาตุดอยผาปูน (พระเกศาธาตุ) บ้านหลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ
 25. วัดพระธาตุสันดอน บ้านนาดู่ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ (พระบรมธาตุส่วนตับ)
 26. วัดพระธาตุทันใจ ตำบลคอนไฟ อำเภอแม่ทะ
 27. พระธาตุดอยไก่แก้ว ตำบลคอนไฟ อำเภอแม่ทะ
 28. พระธาตุม่อนทรายเหงา (พระเกศาธาตุ) ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว
 29. วัดพระธาตุม่อนทรายนอน อำเภองาว (พระเกศาธาตุ)
 30. พระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วลำคอและหลัง)
 31. พระธาตุจอมปิง วัดพระธาตุจอมปิง (พระบรมธาตุซี่โครงเบื้องซ้าย) บ้านจอมปิง ตำบลนกแก้ว อำเภอเกาะคา
 32. พระธาตุดอยนางแตน (วัดดอยน้อย) บ้านนางแตน ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา
 33. พระธาตุดอยฮาง บ้านทุ่งขาม ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา
 34. พระธาตุไหล่หินหลวง วัดเสลารัตนปัพพตาราม บ้านไหล่หิน อำเภอเกาะคา
 35. วัดพระธาตุดอยเต่าคำ (พระบรมธาตุแขนเบื้องซ้าย) บ้านสบดี ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
 36. วัดพระธาตุดอยซาง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
 37. พระธาตุวัดศรีหลวงแจ้ซ้อน ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน
 38. พระธาตุวัดอักโขชัยคิรี ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
 39. พระธาตุวัดดงนั่ง ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
 40. พระธาตุวัดกู่เต้าวนาราม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
 41. พระธาตุผาแดงหลวง ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
 42. วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
 43. พระธาตุวัดพระเกิด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ
 44. พระธาตุดอยกู่ (พระธาตุแม่กี๊ด) บ้านแม่ต๋ำใต้ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
 45. พระธาตุวัดครกขวาง (พระธาตุครกขวาง) บ้านแม่ต๋ำใต้ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม
 46. พระธาตุวัดนาเอี้ยง บ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม
 47. พระธาตุวัดศรีลังกา บ้านฮองฮี ตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม

ลำพูน แก้

 1. วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุส่วนกระหม่อม)
 2. วัดพระธาตุดอยแต ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง
 3. พระธาตุวัดมณียาราม (กู่ละมัก) บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง
 4. วัดพระธาตุดอยน้อย บ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง
 5. พระธาตุดอยติ ถ.พหลโยธิน ลำปาง - ลำพูน อำเภอเมือง
 6. พระธาตุวัดพระนอนม่อนช้าง อำเภอป่าซาง (พระเกศาธาตุ)
 7. วัดพระธาตุจอมสวรรค์ ตำบลดงดำ อำเภอลี้
 8. วัดพระธาตุกลางเวียง ตำบลลี้ อำเภอลี้
 9. วัดพระธาตุห้าดวง บ้านสันดอนเวียง ตำบลลี้ อำเภอลี้ (พระธาตุจากน้ำล้างมือซึ่งไหลผ่านทั้งห้านิ้ว)
 10. วัดพระธาตุแท่นคำ ตำบลลี้ อำเภอลี้
 11. พระธาตุวัดบ้านปาง ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้
 12. พระธาตุดอยกวางคำ ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง
 13. พระธาตุดอยกู่เบี้ย ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา
 14. พระธาตุวัดทาดอยแช่ บ้านดอยแช่ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
 15. พระธาตุวัดดอยคำ ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา
 16. พระธาตุวัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง
 17. พระธาตุดอยก้อม อำเภอบ้านโฮ่ง
 18. พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัย ตำบลนาทราย อำเภอลี้

อุตรดิตถ์ แก้

 1. พระมหาธาตุ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตำบลผาจุก อำเภอเมือง (พระทันตธาตุ,พระรากขวัญ)
 2. พระธาตุ วัดม่อนผาจุก ตำบลผาจุก อำเภอเมือง
 3. วัดศรีธาราม ตำบล งิ้วงาม อำเภอเมือง
 4. พระธาตุ วัดช่องลม ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง
 5. พระธาตุ สำนักสงฆ์นาตารอด ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง
 6. พระธาตุ วัดทับใหม่ ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง
 7. พระธาตุเจดีย์ศรีสองเมือง วัดจอมคีรี(วัดชายเขาใต้) ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง
 8. พระธาตุ วัดพระธาตุน้ำไคร้ ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง
 9. พระธาตุเจดีย์ศรีสามรัก ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง
 10. พระธรรมเจดีย์ วัดคุ้งตะเภา ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง
 11. พระบรมธาตุสุวรรณเจดีย์ 5 องค์ วัดป่าสักเรไร ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง
 12. วัดวังหมู ตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง
 13. พระธาตุม่อนแก้ว วัดพุทธวิโมกข์ ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง
 14. พระธาตุ วัดเหล่าป่าสา ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง
 15. วัดผักราก ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 16. วัดหัวดงสุวรรณเจดีย์ ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล
 17. วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล (พระเกศาธาตุ,พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้จากกรุงกบิลพัสดุ์สมัยรัชกาลที่ 5)
 18. วัดพระยืนพุทธบาทยุคล ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
 19. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
 20. วัดทองเหลือ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
 21. วัดกุฏิพระฤๅษีทรงธรรม ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
 22. พระธาตุวัดไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
 23. วัดท้องลับแล ตำบล ฝายหลวง อำเภอลับแล
 24. พระธาตุสุวรรณเจดีย์ศรีนฤบดินทร์รัตนกิตติโชติ (พระธาตุจอมตื้อ) วัดม่อนปรางค์ ตำบล ฝายหลวง อำเภอลับแล
 25. วัดโพธิ์ทอง ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
 26. วัดเจดีย์คีรีวิหาร ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล (พระรากขวัญเบื้องซ้าย)
 27. พระเจดีย์ทองศรีราชาวดีโยนกนคร วัดเสาหิน ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
 28. วัดป่ายาง ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล
 29. พระเจดีย์มหาลาภม่อนธาตุ ศูนย์ปฏิบัติธรรมม่อนธาตุ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล
 30. พระมหาธาตุเจดีย์ วัดเนินสิงห์(ผัง22) ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
 31. พระธาตุกลางน้ำ บ้านท่าปลาเก่า ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
 32. เจดีย์ปะสาโท วัดน้ำปึง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา
 33. พระธาตุพระเจติยะคีรีนาราม ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา
 34. พระธาตุประทานพร วัดตีนดอย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา
 35. วัดนาโห้ง ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา
 36. วัดหาดล้าเหนือ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา
 37. วัดน้ำคอม ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา
 38. วัดปากห้วยฉลอง ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา
 39. วัดหน้าพระธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 40. พระธาตุวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 41. พระธาตุวัดโพธาราม ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย
 42. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธบารมี วัดขวางชัยภูมิ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
 43. พระธาตุ วัดคลองกล้วย ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
 44. วัดเขาบันไดม้า ตำบลนาอิน อำเภอพิชัย
 45. พระธาตุเจดีย์พุทธเกษตรเขาโคม ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
 46. พระธาตุ วัดหลวงป่ายาง ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน
 47. วัดบ้านแก่งใต้ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
 48. พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมงคล วัดมงคลนิมิตร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน
 49. พระธาตุบ้านใหม่พัฒนา ตำบลวังแดง อำเภอตรอน
 50. วัดมหาธาตุ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอฟากท่า
 51. พระธาตุเจดีย์ร้อยปี วัดโพธิ์เตี้ย ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า
 52. พระธาตุเจดีย์มหาจุฬาฯมณีแก้วศรีโพธิ์วา วัดกกต้อง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
 53. พระธาตุเจดีย์โพนธาตุ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
 54. โคกธาตุวังขวัญ ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า
 55. พระธาตุโคกอุ่มบง ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า
 56. มหารัตนสุวรรณเจดีย์ สำนักปฏิบัติธรรม สหบุญญาราม ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
 57. เจดีย์ทองแสนขัน (เจดีย์ทันใจ)สถานธรรมหินใหญ่ทองแสนขัน ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
 58. พระธาตุพุทธานุภาพ สำนักวิปัสสนาป่าภูเมี่ยง ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด
 59. ดอยพระธาตุ ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก
 60. พระบรมธาตุล้านช้าง วัดพระบรมธาตุล้านช้าง ห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

พระบรมธาตุในภาคกลาง ตะวันออก ตะวันตก แก้

กรุงเทพมหานคร แก้

 1. พระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
 2. พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้จากกรุงกบิลพัสดุ์สมัยรัชกาลที่ ๕
 3. พระไพรีพินาศเจดีย์ วัดบวรนิเวศวิหาร
 4. พระเจดีย์ทอง วัดโสมนัสราชวรวิหาร
 5. พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
 6. พระปรางค์ วัดอรุณราชวรารามฯ
 7. พระเจดีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 8. พระเจดีย์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
 9. โลหะปราสาท วัดราชนัดดา

ฉะเชิงเทรา แก้

 1. พระธาตุวาโย วัดห้วยน้ำทรัพย์ อำเภอไชยสนามเขต

กำแพงเพชร แก้

 1. วัดพระบรมธาตุเจดียาราม อำเภอเมือง (พระบรมธาตุได้จากศรีลังกาในสมัยพญาลิไท)
 2. วัดวังพระธาตุ บ้านวังพระธาตุ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมือง
 3. วัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมือง
 4. วัดพระธาตุธนาราม ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สมุทรปราการ แก้

 1. พระสมุทรเจดีย์ วัดพระสมุทรเจดีย์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

สระบุรี แก้

 1. พระมกุฎภัณฑเจดีย์ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พระนครศรีอยุธยา แก้

 1. พระมหาธาตุ วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 2. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย วัดสวนหลวงสบสวรรค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 3. พระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ วัดพระศรีสรรเพชญ์
 4. พระเจดีย์ วัดใหญ่ชัยมงคล
 5. พระเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 วัดภูเขาทอง
 6. เจดีย์วัดสามปลื้ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

อ่างทอง แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์วัดพระมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย
 2. เจดีย์วัดเกศไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย
 3. เจดีย์วัดป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก
 4. พระธาตุเจดีย์ โบราณสถานวัดจุฬามุนี อำเภอโพธิ์ทอง

สิงห์บุรี แก้

 1. วัดหน้าพระธาตุ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง

ชัยนาท แก้

 1. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง
 2. วัดมหาธาตุ (วัดหัวเมือง) ตำบล แพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี

สุพรรณบุรี แก้

 1. วัดพระธาตุสวนแตง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมือง
 2. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง

ราชบุรี แก้

 1. วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง (พระบรมธาตุ ๖ องค์)
 2. พระมหาธาตุเจดีย์วัดอรัญญิกาวาส อำเภอเมือง
 3. พระธาตุธัมมเจดีย์ วัดท่าโขลง อำเภอเมือง
 4. พระมหาธาตุเจดีย์หัก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง (ทั้งสี่วัดนี้เป็นวัดเก่าสี่ทิศของเมืองราชพลีเก่า)
 5. พระธาตุเจดีย์วัดโขลงสุวรรณภูมิ บ้านคูบัว อำเภอเมือง

เพชรบุรี แก้

 1. วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง (บรรจุพระบรมธาตุ ๓ องค์)
 2. พระธาตุวัดเพชรพลี อำเภอเมือง (พระเขี้ยวแก้ว, พระเสมธาตุ)
 3. พระมหาธาตุเจดีย์เขาพนมขวด ข้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ถ.คีรีรัฐยา อำเภอเมือง
 4. พระมหาธาตุเจดีย์เพชร (บนเขาวัง) อำเภอเมือง
 5. พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขาพระ ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย
 6. พระธาตุจอมเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

สมุทรสาคร แก้

 1. พระบรมธาตุเกตุมวดีย์ อำเภอเมือง

นครปฐม แก้

 1. พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง
 2. พระประโทณเจดีย์ วัดพระประโทณ ถ.เพชรเกษม อำเภอเมือง (บรรจุทะนานทองคำที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุ)

กาญจนบุรี แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์ วัดวังวิเวการาม อำเภอสังขละบุรี
 2. พระเจดีย์สามองค์ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
 3. พระมหาธาตุเจดีย์วัดถ้ำเสือ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่อง (บรรจุพระบรมธาตุและพระอรหันต์ธาตุ)
 4. เจดีย์พระธาตุโบอ่อง ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ

สุโขทัย แก้

 1. วัดมหาธาตุ อำเภอเมือง (พระบรมธาตุ)
 2. พระธาตุวัดต้นจันทร์ อำเภอเมืองเก่า
 3. พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร อำเภอศรีสัชนาลัย
 4. เจดีย์วัดช้างล้อม อำเภอศรีสัชนาลัย
 5. พระบรมธาตุพระจุฬามณี วัดสิริเขตคีรี บ้านนาร้อง ม.๓ ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย
 6. พระธาตุเจดีย์วัดกลางดง ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 7. พระธาตุเจดีย์วัดหัวฝาย บ้านหัวฝาย ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม
 8. พระธาตุพระศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม

พิษณุโลก แก้

 1. พระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง
 2. เจดีย์หลวง วัดราชบูรณะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 3. วัดเจดีย์ยอดทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 4. เจดีย์ยอดด้วน ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง

เพชรบูรณ์ แก้

 1. วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
 2. วัดพระธาตุตุมมณี บ้านหวาย อำเภอหล่มสัก (พระธาตุเก่าแก่สร้างในสมัยพ่อขุนผาเมือง)
 3. วัดโพนชัย บ้านห้วยโป่ง ตำบลบ้านหวาย อำเภอหล่มสัก
 4. พระมหาธาตุเจดีย์ โรงเรียนพ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ อำเภอหล่มสัก
 5. วัดพระธาตุผาแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ

ตาก แก้

 1. วัดพระบรมธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
 2. พระเจดีย์ยุทธหัตถี ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก
 3. วัดพระมหาธาตุแก่งสร้อย ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา
 4. พระธาตุดอยดินจี่ (พระธาตุดินกิ่ว) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
 5. พระธาตุวัดชุมพลคีรี ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
 6. พระบรมธาตุลอย วัดชลประทานรังสรรค์ ตำบลสามเงา อำเภอสามงา

อุทัยธานี แก้

 1. พระเจดีย์พุดตาล วัดจันทราราม (ท่าซุง) อำเภอเมือง (บรรจุพระบรมธาตุและของมีค่า)

ชลบุรี แก้

 1. พระธาตุกลางทุ่งนา ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม
 2. พระบรมธาตุเจดีย์มหาจักรีพิพัฒน์ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง
 3. พระมหาธาตุเจดีย์วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง

ระยอง แก้

 1. พระเจดีย์กลางน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

ตราด แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์วัดบุปผาราม (ปลายคลอง) บ้านปลายคลอง ม.๓ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง

พระบรมธาตุในภาคใต้ แก้

ชุมพร แก้

 1. วัดพระธาตุสวี ตำบลสวี อำเภอสวี
 2. พระธาตุถ้ำเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน

สุราษฎร์ธานี แก้

 1. วัดพระบรมธาตุไชยา ตำบลในเวียง อำเภอไชยา
 2. พระธาตุหินนิลเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม
 3. พระธาตุหินศิลางู อำเภอเกาะสมุย
 4. พระธาตุศรีสุราษฎร์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
 5. พระธาตุรัตนมณีโชติ วัดอู่ทองศรีเมือง อำเภอดอนสัก
 6. พระธาตุหลวงพ่อเปี่ยม วัดทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ
 7. พระธาตุเมืองเวียง วัดเวียงสระ อำเภอเวียงสระ
 8. เจดีย์วัดหลวง อำเภอไชยา
 9. เจดีย์เขาหัวช้าง อำเภอไชยา
 10. เจดีย์วัดแก้ว วัดรัตนมณี อำเภอไชยา
 11. พระธาตุพุมเรียง วัดพุมเรียง อำเภอไชยา
 12. เจดีย์ลอยฟ้า อำเภอเคียนซา
 13. พระธาตุแหลลมสอ เกาะสมุย
 14. เจดีย์รัตนโกสินทร์ เกาะสมุย
 15. เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์ เกาะสมุย
 16. เจดีย์ขรัวพุทธสรณ์ 2 เกาะสมุย
 17. เจดีย์เขาหัวจุก เกาะสมุย
 18. เจดีย์วัดเขาใน เกาะพงัน

พังงา แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์วัดคีรีเขต (วัดลุ่ม) ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า
 2. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธธรรมบันลือ (พระทันตธาตุ) วัดราษฎร์อุปถัมภ์ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด

นครศรีธรรมราช แก้

 1. วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง (พระเขี้ยวแก้ว)

พัทลุง แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์วัดสะทัง ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน
 2. พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน

สงขลา แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์เขาตังกวน อำเภอเมือง
 2. พระมหาธาตุเจดีย์วัดชะแล้ ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร
 3. พระศรีรัตนมหาธาตุเจดีย์ วัดจะทิ้งพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ
 4. พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีมหาธาตุ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ
 5. วัดพระเจดีย์งาม ตำบลบ่อพรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
 6. พระธาตุวัดคงคาเลียบ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่

ปัตตานี แก้

 1. พระธาตุเจดีย์วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์

นราธิวาส แก้

 1. พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล (สร้างทับเจดีย์เก่าบนเขากง) อำเภอเมือง
 2. พระมหาธาตุเจดีย์วัดขวัญประชา ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก
 3. พระธาตุชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊าะเห อำเภอตากใบ

ยะลา แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ (วัดพุทธาธิวาส) ตำบลเบตง อำเภอเบตง


พระบรมธาตุและพระธาตุในภาคอีสาน แก้

จังหวัดนครพนม แก้

พระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่ แก้

 1. พระธาตุพนม หรือ พระมหาธาตุเจ้าพนมบรมเจดีย์ (พระธาตุพนม,พระธาตุภูกำพร้า) (บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอก) ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
 2. พระธาตุมรุกขนคร (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) ตั้งอยู่ที่วัดมรุกขนคร บ้านดอนนางหงส์ท่า ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
 3. พระธาตุนคร (บรรจุพระอรหันตธาตุ) ตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
 4. พระธาตุเรณู (บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปและเครื่องยศเจ้าเมืองเรณูนคร) ตั้งอยู่ที่วัดธาตุเรณูหรือวัดกลาง บ้านเรณูนคร ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร
 5. พระธาตุศรีคุณ (พระธาตุศรีคูณ) (บรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลลานะ พระสารีบุตร และพระมหากัจจายนะ) ตั้งอยู่ที่วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 6. พระธาตุท่าอุเทน (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองย่างกุ้ง) ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน บ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
 7. พระธาตุมหาชัย (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ) ตั้งอยู่ที่วัดธาตุมหาชัย บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก
 8. พระธาตุประสิทธิ์ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและดินจากสังเวชนียสถานทั้งสี่) ตั้งอยู่ที่วัดธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า

พระธาตุเจดีย์อื่นๆ แก้

พระธาตุเจดีย์ที่สำคัญ และพระธาตุเจดีย์ที่กำลังก่อสร้างใหม่

 1. พระบรมธาตุเจดีย์กัลยาณิวัฒนา (พระธาตุ กว.) บ้านดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม
 2. พระธาตุจำปา วัดธาตุจำปา บ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์
 3. พระธาตุโพนสวรรค์ วัดประชาสามัคคี อำเภอโพนสวรรค์
 4. พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัยนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า
 5. พระธาตุสามร่มโพธิ์ศรี (บรรจุพระทันตธาตุหรือฟัน) วัดป่าปทุมสุวรรณวนาราม อำเภอวังยาง
 6. พระรัตนบรมธาตุเจดีย์ศรีพนมโฆสะปัญโญ วัดโฆสมังคลาราม บ้านโพนสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก
 7. เจดีย์พระบรมธาตุพรหมมณีศรีรัตนสังฆราชานุสรณ์นครพนม วัดจอมแจ้ง อำเภอเมืองนครพนม
 8. พระธาตุนครบุรีศรีโคตรบูร วัดกกต้อง อำเภอเมืองนครพนม
 9. พระธาตุเจดีย์ศิริรัตนชัยมงคลนาคปรก วัดทองสว่าง บ้านกลาง ตำบลคำพี้ อำเภอนาแก
 10. พระธาตุทุ่งเศรษฐี สำนักสงฆ์พระธาตุทุ่งเศรษฐี บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
 11. พระธาตุน้อยศรีบุญเรือง วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม
 12. พระธาตุกองข้าวศรีบุณเนาว์ (พระเจดีย์ภูลังกา) ยอดภูลังกา อำเภอบ้านแพง (ตัวพระธาตุอยู่บนหน้าผาฝั่งบึงกาฬแต่ต้องขึ้นจากฝั่งนครพนม)
 13. พระธาตุน้อย วัดธาตุน้อยหรือวัดธาตุบ้านสำราญใต้ บ้านสำราญใต้ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม
 14. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์บูรพาจารย์ (อนุสรณ์สถานเจดีย์หลวงปู่บุญมา มหายโส) (บรรจุรูปหล่อและอัฐบริขารหลวงปู่บุญมา มหายโส) วัดอรัญญิกาวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
 15. พระธาตุดอนธาตุ วัดป่าดอนธาตุเทพสิทธาจารย์ บ้านโพนค้อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน
 16. พระธาตุหินอ่อน (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระไตรปิฎก) วัดโพธิ์ไชย ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน
 17. พระธาตุหลวงปู่บัว เตมิโย วัดศิลามงคล อำเภอธาตุพนม
 18. พระธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม (พระเจดีย์ทอง) วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีสงคราม
 19. พระธาตุพระเทพสิทธาจารย์ (จันทร์ เขมิโย) (บรรจุอัฐิหลวงปู่จันทร์ เขมิโย) วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
 20. พระเจดีย์ปราสาททอง (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ) วัดภูถ้ำพระ บ้านนาแกน้อย อำเภอนาแก
 21. พระธาตุฝุ่น วัดธาตุฝุ่น บ้านน้อยใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
 22. พระธาตุแก่งเมือง วัดแก่งเมือง บ้านหนาด ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม
 23. พระธาตุศรีสนธิ์ สุขสัจจธรรมเจดีย์ วัดอรัญญานาโพธิ์ อำเภอศรีสงคราม
 24. พระธาตุโนนตาล วัดธาตุโนนตาล อำเภอท่าอุเทน
 25. พระธาตุสิมมา วัดธาตุสิมมา บ้านตาล อำเภอท่าอุเทน
 26. พระธาตุสันติสุข (หลวงปู่อวน) วัดจันทิยาวาส อำเภอปลาปาก
 27. พระธาตุบ้านนาเต่า วัดโพธิ์ศรี บ้านนาเต่า ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์

พระธาตุโบราณและซากโบราณสถานของอดีตพระธาตุ

 1. พระธาตุพนมองค์เดิม (สถูกพระธาตุพนมองค์เดิม) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
 2. พระธาตุอรหันต์ภายซ้อย (ธาตุญาครูขี้หอม, ธาตุเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) (บรรจุอัฐิเจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
 3. พระธาตุฝุ่น (บรรจุเศษอิฐปูนและโลหะพระธาตุพนมองค์เดิม) วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม
 4. พระธาตุเมืองเก่า วัดแป้มร้างหรือวัดแต้มร้าง บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม
 5. พระธาตุอินทร์ปลงหรือพระธาตุหัวคูหรือพระธาตุนาคู (บรรจุง้าวเจืองของพระยาเจืองเจ้าเมืองเสตพล) วัดพระธาตุอินทร์ปลง บ้านสร้างหิน ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม
 6. พระธาตุเก่า วัดใต้เมืองไชยบุรีร้าง บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
 7. พระธาตุเก่า วัดกลางเมืองไชยบุรี บ้านไชยบุรี ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน
 8. พระธาตุดอนพระบาท วัดพระบาทเวินปลา บ้านเวินปลา ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน (พังทลายแล้ว)

พระธาตุจำลอง

 1. พระธาตุพนมจำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 2. พระธาตุเรณูจำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 3. พระธาตุศรีคุณจำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 4. พระธาตุมหาชัยจำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 5. พระธาตุประสิทธิ์จำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 6. พระธาตุท่าอุเทนจำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก
 7. พระธาตุนครจำลอง วัดภูพานอุดมธรรมหรือวัดภูพานด่านสาวคอยวนาราม บ้านด่านสาวคอย ตำบลนาแก อำเภอนาแก

จังหวัดมุกดาหาร แก้

 1. พระธาตุยอดแก้ว วัดยอดแก้วศรีวิชัยหรือวัดกลาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
 2. พระธาตุน้อย วัดยอดแก้วศรีวิชัยหรือวัดกลาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
 3. พระธาตุพนมจำลอง วัดยอดแก้วศรีวิชัยหรือวัดกลาง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
 4. พระธาตุลัฏฐิกวัน (พระธรรมเจดีย์) วัดลัฏฐิกวัน อำเภอเมืองมุกดาหาร
 5. พระธาตุภูมโนรมย์ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองมุกดาหาร
 6. พระธาตุศรีสุมงคล วัดศรีสุมังค์วรารามหรือวัดช้าง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
 7. พระธาตุพระยาศศิวงศ์ประวัติ (เมฆ จันทรสาขา) (บรรจุอัฐิธาตุพระยาศศิวงศ์ประวัติ เจ้าเมืองมุกดาหารคนสุดท้าย) วัดศรีสุมังค์วรารามหรือวัดช้าง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร
 8. พระธาตุหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม บ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
 9. พระธาตุคัมภีร์ วัดดอยแก้วภูแก่นจันทร์ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี
 10. พระธาตุพนมจำลอง วัดป่าสุภัททาราม ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี
 11. พระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ วัดพระศรีมหาโพธิ์ บ้านหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
 12. พระเขมปัตตเจดีย์ (บรรจุอัฐิธาตุ อัฐบริขารและหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่หล้า เขมปัตโต) วัดบรรพตคีรีหรือวัดภูจ้อก้อ ภูจ้อก้อ บ้านแวง อำเภอหนองสูง
 13. พระธาตุวัดเวินไชย วัดเวินไชย อำเภอดอนตาล
 14. พระธาตุตาผ้าดำ วัดมะนาว อ.ดงหลวง
 15. พระธาตุภูกำพร้า วัดภูกำพร้า อ.ดงหลวง

จังหวัดสกลนคร แก้

 1. พระธาตุเชิงชุม (สร้างครอบรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้า 4 พระองค์)วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
 2. พระธาตุพระโคตมะเจดีย์ (บรรจุพระบรมสารีริกะธาตุ) วัดป่าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร
 3. พระธาตุนารายณ์เจงเวง (บรรจุพระพุทธอังคารธาตุเจ้า) ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
 4. พระธาตุดุม (บรรจุกระดุมจีวร) วัดพระธาตุดุม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
 5. พระธาตุศรีมงคล (ครอบพระธาตุองค์เดิม)วัดพระธาตุศรีมงคล บ้านธาตุ อำเภอวาริชภูมิ
 6. พระธาตุศรีมงคล (บรรจุพระธาตุศรีมงคลโบราณ) บ้านพรหมศรีธาตุ ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 7. พระธาตุมีชัย (พังทลายแล้ว)ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน
 8. พระธาตุฝุ่น วัดพระธาตุฝุ่นหรือวัดธาตุ (บรรจุพระอังคารธาตุเจ้า) บ้านคำเจริญ ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน
 9. พระธาตุเจดีย์เก้ายอด (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดสวรรค์นิมิต บ้านวังปลาเซือม ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว
 10. พระธาตุเก่า ตำบลแร่ อำเภอพังโคน
 11. พระเจดีย์จันทสารเจติยานุสรณ์ (พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร) (บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย จันทสาโร)
 12. พระธาตุภูเพ็ก ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม
 13. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร (บรรจุอัฐิและอัฐบริขารหลวงปู่ฝั้น อาจาโร) วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณานิคม อำเภอพรรณนานิคม
 14. พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน อุตตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรมหรือวัดถ้ำพวง ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว
 15. พระธาตุเมืองอากาศ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดทุ่ง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย
 16. พระธาตุพระบาทนาคล้อม (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ) วัดอินทะปัตถ์นาคนคร ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
 17. พระธาตุเขี้ยวแก้ว (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดหนองบัวใหญ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง
 18. พระเจดีย์พุทธชยันตีศรีโพนงาม (บรรจุพระพุทธรูปโบราณ) วัดโพนงามบูรพาภิรมย์ ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมือง
 19. พระธาตุศรีบุญญานุรักษ์ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดสะพานศรี ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง
 20. พระธาตุสัจจะอธิษฐานมหาบารมี (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดสอนประชาราม ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง
 21. พระธาตุพระครูวรกิจประยุต (บรรจุอัฐิธาตุพระครูวรกิจประยุต) วัดศรีจอมพล ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง
 22. พระธาตุเทพประทานพร (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดสว่างวัฒนา ตำบลดงมะไฟ
 23. พระธาตุเดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส
 24. อนุสรณ์สังเวชนียสถาน 4 แห่ง วัดถ้ำพวง อ.ส่องดาว
 25. เทสกเจดีย์ วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม
 26. พระธาตุพระครูสกลสมณกิจสังฆวาห วัดสิทธิบังคม อ.พรรณานิคม
 27. พระธาตุกัสปะชัยยะมงคล วัดศิริมังคละ อ.เต่า
 28. พระธาตุสรญาณมุนี วัดศรีสุมังคล์ อ.เมือง
 29. พระธาตุเจดีย์ศรีมงคล วัดศรีมงคล อ.โพนนาแก้ว
 30. พระธาตุศรีรัตนโนนกุง วัดศรีรัตนโนนกุง อ.โพนนาแก้ว
 31. พระธาตุดอยอ่างกุ้ง อ.โคกศรีสุพรรณ
 32. พระธาตุวัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ
 33. พระธาตุวัดโนนหอม อ.เมือง

จังหวัดอุดรธานี แก้

๑.วัดธาตุศรีเจริญ บ.ธาตุ ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ

๒.พระธาตุนางเพ็ญ วัดเกาะแก้ว อ.เพ็ญ

๓.วัดหนองธาตุ (วัดหงสาวดี) บ.ดงขวาง ต.หายโศก อ.บ้านผือ

๔.วัดศรีธาตุประมัญชา (วัดป่าแมว) บ.หนองแจง อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

๕.วัดมหาธาตุเจดีย์ดอนแก้ว (พระธาตุดอนแก้ว) ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี (สร้างสมัยพระธาตุพนม)

๖.วัดธาตุจอมศรี ต.แชแล อ.กุมภวาปี

๗.วัดพระธาตุหนองหมัด ต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี

๘.วัดมหาธาตุเทพจินดา (วัดพระธาตุบ้านเดียม) ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี (สร้างพร้อมพระธาตุดอนแก้ว)

๙.พระธาตุนาหลวง วัดศรีมหาธาตุ อ.หนองหาน

๑๐.พระมหาเจดีย์มงคล ต.บ้านจีต อ.กู่แกว

๑๑.พระธาตุเจดีย์ชินสีห์มิ่งมงคล วัดสว่างแสงจันทร์ ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน


จังหวัดหนองคาย แก้

 1. พระธาตุกลางน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย
 2. พระธาตุบังพวน ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดบึงกาฬ แก้

 1. พระธาตุครูบาวัง ฐิติสาโร ภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง
 2. พระธาตุหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง
 3. พระธาตุรัตนตรัยภูมิ (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดไตรภูมิ อำเภอเซกา
 4. พระธาตุถ้ำศรีธน วัดสว่างอารมณ์หรือวัดถ้ำศรีธน อำเภอปากคาด
 5. พระธาตุเซกา วัดเซกาเจติยารามหรือวัดดงไร่ อำเภอเซกา
 6. พระธาตุวัดเจติยารามคีรีวิหาร วัดเจติยารามคีรีวิหาร ภูทอก

จังหวัดเลย แก้

1.พระธาตุศรีสองรัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย

2.พระธาตุสัจจะ อ.ท่าลี่

3.พระธาตุมะนาวเดี่ยว ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

จังหวัดหนองบัวลำภู แก้

 1. พระธาตุเมืองพิณ ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
 2. พระธาตุไตรภูมิ วัดมหาชัย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

จังหวัดกาฬสินธุ์ แก้

 1. พระธาตุยาคู
 2. พระธาตุพนมจำลอง
 3. พระมหาธาตุเจดีย์พุทธนิมิต
 4. พระธาตุเจดีย์วังคำ วัดวังคำ อ.เขาวง

จังหวัดร้อยเอ็ด แก้

1. พระมหาเจดีย์ชัยมงคล วัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วนาราม อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดขอนแก่น แก้

 1. พระธาตุขามแก่น (บรรจุพระอังคารธาตุหรือเถ้ากระดูก คัมภีร์นวโลกุตรธรรมและคาถาบวรหคุณ) บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
 2. พระธาตุหลวงปู่ครูบาทั้งแปด (บรรจุพระอรหันตธาตุของพระอรหันต์ ๘ รูป) บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง
 3. พระธาตุนครเดิม วัดธาตุ บ้านเมืองเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
 4. พระธาตุหนองแวงหรือพระมหาธาตุแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น
 5. พระธาตุเก่า วัดธาตุบ้านแห่ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
 6. พระธาตุเก่า (องค์จำลอง) วัดธาตุบ้านแห่ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ
 7. พระธาตุหลวงพ่อสองพี่น้อง วัดใหม่สามัคคี ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
 8. พระธาตุโนนยายชี บ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง
 9. พระธาตุกู่ทอง (กู่เปือยน้อย) ตำบลเปือย อำเภอเปือยน้อย
 10. พระธาตุน้อย (ข้างสิม) วัดสระทอง บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี
 11. พระมหาเจดีย์ วัดทุ่งเศรษฐี บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น
 12. พระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
 13. พระธาตุเมืองพล วัดจันทรัตนาราม บ้านหนองแวง เทศบาลเมืองเมืองพล อำเภอพล
 14. พระธาตุใหม่สามัคคี (บรรจุพระพุทธรูปโบราณที่ยอดพระธาตุ) วัดใหม่สามัคคี ตำบลหนองเขียด อำเภอชุมแพ
 15. เจดีย์จารุบุตร เรืองสุวรรณ (บรรจุอัฐินายจารุบุตร เรืองสุวรรณ ทายาทเจ้าเมืองภูเวียงและเจ้าเมืองร้อยเอ็ด) วัดพลแพง บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า
 16. พระธาตุพระศรีธงไชย (บรรจุอัฐิธาตุพระศรีธงไชยเจ้าเมืองภูเวียง) วัดพลแพง บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองเก่า

จังหวัดมหาสารคาม แก้

 1. พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
 2. พระธาตุวัดวังน้ำเย็น

จังหวัดยโสธร แก้

 1. พระธาตุอานนท์
 2. ธาตุก่องข้าวน้อย

จังหวัดอำนาจเจริญ แก้

จังหวัดชัยภูมิ แก้

 1. พระธาตุหนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 2. พระธาตุกุดจอก ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 3. พระธาตุงูซวง (ท่าเริง) ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
 4. พระธาตุขี้อ้น ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

จังหวัดศรีสะเกษ แก้

 1. พระธาตุเรืองรอง (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. พระธาตุปราสาทโบราณองค์ที่หนึ่ง (ปราสาทห้วยทับทัน) วัดปราสาทพนาราม ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
 3. พระธาตุปราสาทโบราณองค์ที่สอง (ปราสาทห้วยทับทัน) วัดปราสาทพนาราม ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
 4. พระธาตุปราสาทโบราณองค์ที่สาม (ปราสาทห้วยทับทัน) วัดปราสาทพนาราม ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน
 5. พระธาตุสีดา บ้านธาตุเจริญ ตำบลด่าน อำเภอราศีไศล
 6. พระธาตุกู่คันธนาม วัดกู่คันธนาม ตำบลด่าน อำเภอราศีไศล
 7. พระธาตุปราสาทบ้านเมืองจันทร์ (ปรางค์เดี่ยว) วัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์
 8. พระธาตุมหาเจดีย์แก้ว วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด) เขตสุขาภิบาล อำเภอขุนหาญ

จังหวัดสุรินทร์ แก้

จังหวัดบุรีรัมย์ แก้

1.พระมหาธาตุรัตนเจดีย์ศรีบุรีรัมย์ วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ถาน

จังหวัดอุบลราชธานี แก้

1.พระธาตุหนองบัว(เจดีย์พุทธคยาจำลอง) วัดพระธาตุหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

จังหวัดนครราชสีมา แก้

 1. พระธาตุเขาตะกรุดลัง วัดเขาตะกรุดลัง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว
 2. พระธาตุจระเข้หิน วัดจระเข้หิน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี
 3. พระธาตุเขาทอง วัดเขาทองวนาราม ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว
 4. พระธาตุหนองหญ้างาม วัดหนองหญ้างาม ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา
 5. พระธาตุท้าวสุรนารีหรือธาตุย่าโม (บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีหรือคุณหญิงโมภริยาเจ้าพระยานครราชสีมา) วัดศาลาลอย
 6. พระธาตุหน้าพระธาตุ (องค์ใหญ่) วัดหน้าพระธาตุหรือวัดตะคุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
 7. พระธาตุหน้าพระธาตุ (องค์น้อย) วัดหน้าพระธาตุหรือวัดตะคุ ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย
 8. โบราณสถานวัดปรางค์ทองหรือโบราณสถานวัดปรางก์ วัดกลาง บ้านพุดชา ตำบลพุดชา อำเภอเมืองนครราชสีมา
 9. พระเจดีย์วัดป่าสาละวัน วัดป่าสาละวัน (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุเกจิอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 10. พระเจดีย์ศาลาทอง (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดศาลาทอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
 11. พระมหาเจดีย์โนนลอย (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ) วัดโนนลอย ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง
 12. พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล วัดแสงธรรมวังเขาเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว
 13. พระมหาเจดีย์สแตนเลส (บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ พระอัฐิธาตุพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และอัฐิธาตุบูรพาจารย์) วัดป่าจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช
 14. พระธาตุเก่า (องค์ซ้าย) วัดนกออกหรือวัดปทุมคงคา ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
 15. พระธาตุเก่า (องค์ขวา) วัดนกออกหรือวัดปทุมคงคา ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย
 16. พระบูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าศรัทธาราม อำเภอเมืองนครราชสีมา

พระบรมธาตุในประเทศพม่า แก้

รัฐฉาน แก้

 1. พระธาตุจอมทอง (จอมคำ) เมืองเชียงตุง (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น)
 2. พระธาตุจอมดอย เมืองเชียงตุง (พระเกศาธาตุ ๖ เส้น)
 3. พระธาตุจอมศรี เมืองเชียงตุง (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)
 4. พระธาตุจอมบน (วัดไม้ยางจอมมน) เมืองเชียงตุง
 5. พระธาตุตีนกา เมืองเชียงตุง
 6. พระธาตุเพียงใจ เมืองเชียงตุง
 7. พระธาตุจอมแจ้ง บ้านใหม่ เมืองพะยาก
 8. พระธาตุจอมนาค เมืองพะยาก
 9. พระธาตุจอมทอง เมืองพะยาก (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุฝ่ามือซ้าย)
 10. พระธาตุจอมท้าว (ดอยเจขุมท้าว) บ้านป่าซาง เมืองพะยาก (พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุฝ่ามือขวา)
 11. ถ้ำน้ำยืน เมืองพะยาก พม่า (พระพุทธเจ้าทรงสรงน้ำและชำระพระทนต์ที่นี่)
 12. พระบรมธาตุจักขุมาโต (ขนคิ้ว) เมืองพะยาก
 13. พระธาตุพรหมแขวนแดนดิน (พระธาตุแก่นจทีโย) เมืองยอง
 14. วัดพระธาตุจอมแจ้ง เมืองยอง
 15. พระธาตุจอมศรี (วัดหลวงจอมศรี) เมืองยอง
 16. พระธาตุจอมโลก เมืองยอง
 17. วัดพระธาตุหลวงจอมยอง (มหิยังคบรรพต) เมืองยอง (พระเกศาธาตุ ๔ เส้น, พระบรมธาตุหน้าผาก)
 18. พระเจดีย์วัดอะลูลอปั๊ก ทะเลอินสาบอินเล
 19. วัดพระธาตุสายเมือง ท่าขี้เหล็ก (พระบรมธาตุ)
 20. พระธาตุป๊ะต๊ะ เมืองลา เขตว้าแดง (พระเกศาธาตุพันเส้น)
 21. พระธาตุวัดเชียงฟ้า เมืองลา เขตว้าแดง
 22. พระธาตุใจเมือง (วัดหลวง) เมืองลา เขตว้าแดง
 23. พระธาตุหลวง เมืองลา เขตว้าแดง
 24. พระธาตุจอมม้าอรัญวิเวก ด่านเมืองม้า เขตว้าแดง
 25. พระธาตุวัดพระเจ้าหลวงน้ำเยอะ เมืองม้า เขตว้าแดง
 26. พระธาตุดอนเรือง เมืองพง (พระเกศาธาตุ, สถานที่บรรทม)

ส่วนอื่นๆของประเทศพม่า แก้

 1. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง (บรรจุธารพระกร ( ไม้เท้า) ของพระกกุสันโท, ธรรมกรก (เครื่องกรองน้ำ) ของพระพุทธโกนาคม, ผ้าจีวรของพระพุทธกัสสป, พระเกศาธาตุ ๘ เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
 2. พระเจดีย์โบดาทอง เมืองย่างกุ้ง (พระเกศาธาตุ)
 3. พระเจดีย์สุเล เมืองย่างกุ้ง (พระเกศาธาตุ)
 4. พระเจดีย์ชเวดอ เมืองย่างกุ้ง (พระเขี้ยวแก้ว)
 5. พระเจดีย์โลกะนันดา เมืองพุกาม (พระเขี้ยวแก้ว)
 6. พระเจดีย์ตุรินต่อง เมืองพุกาม (พระเขี้ยวแก้ว)
 7. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวซีโกน เมืองพุกาม (พระเขี้ยวแก้ว)
 8. พระธาตุเจดีย์ชเวสันดอ เมืองพุกาม (พระเกศาธาตุ)
 9. พระเจดีย์ตันจีต่อง เมืองชุนจอง (พระเขี้ยวแก้ว)
 10. พระธาตุไจที่โย่ (พระธาตุอินทร์แขวน) เมืองไจโท (พระเกศาธาตุ)
 11. พระเจดีย์ไจ้หม่อวน เมืองตาน-ลยีน (พระบรมธาตุ)
 12. พระเจดีย์ไจ้เข้า เมืองตาน-ลยีน (พระบรมธาตุ)
 13. พระเจดีย์ไจ้คำ เมืองไจ้คามี (พระเกศาธาตุ)
 14. พระเจดีย์สวอนอูโพนเยี่ยซิน เมืองซะไกง์ (พระบรมธาตุ)
 15. พระเจดีย์ชเวซิกอง เมืองโมนยวา (พระบรมธาตุ)
 16. พระเจดีย์ซุยซิก่อง เมืองโมนยวา (พระบรมธาตุ)
 17. พระมหาธาตุเจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) เมืองหงสาวดี
 18. พระเจดีย์ชเวซายาน เมืองสะเทิม (พระเกศาธาตุ, พระเขี้ยวแก้ว ๔ องค์)
 19. พระเจดีย์ชเวซานดอว์ เมืองแปร (พระเกศาธาตุ)
 20. พระเจดีย์เมี่ยสอญีนองพญา เมืองตองอู (พระเกศาธาตุ)
 21. พระเจดีย์ชเวซานดอ เมืองตองอู (พะรเกศาธาตุ)
 22. พระธาตุป่อจู เมืองสีป่อ
 23. พระเจดีย์จองโด่ยา เมืองมี่นบู้
 24. พระเจดีย์เมอร์ตินซูน แหลมเนเกร์ (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)
 25. พระเจดีย์กองมุดอ เมืองมัณฑะเลย์ (พระเขี้ยวแก้ว)
 26. พระเจดีย์สัมพุทเธ เมืองมัณฑะเลย์
 27. เจดีย์โลกะมันเอา เมืองมเยาะอู้
 28. พระเจดีย์วัดชิเตา เมืองมเยาะอู้
 29. เจดีย์เลงปันยะ เมืองมเยาะอู้
 30. พระเจดีย์วัดโกดอง เมืองมเยาะอู้
 31. พระเจดีย์โลกะนันทะ เมืองซิตตเว
 32. พระเจดีย์สององค์ วัดสัมปัญญะ เมืองพะอัน
 33. พระเจดีย์ไจ้ตาลาน เมืองเมาะลำเลิง (พระเกศาธาตุ และพระทันตธาตุ)
 34. พระเจดีย์โลกะสะระภู เมืองเมาะลำเลิง
 35. พระเจดีย์ฮ่องสิทธิ์ เมืองเมาะลำเลิง
 36. พระเจดีย์มอละบู เมืองเมาะตะมะ (พระเกศาธาตุ)
 37. พระเจดีย์เจ๊าตินบอ เมืองสินไจ้
 38. พระเจดีย์สินไจ้ เมืองสินไจ้ (พระเกศาธาตุ)
 39. พระเจดีย์ไจ้ทีซอ (ไจ้ทีละสระ) เมืองเกลาสระ (พระเกศาธาตุ ๘ เส้น และพระทันตธาตุ)
 40. พระเจดีย์ซิม่า เมืองมะริด
 41. พระเจดีย์วัดปลอดอมู เมืองมะริด (เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุ ๖ เส้น)
 42. พระเจดีย์มะยอยิด เมืองทวาย
 43. พระเจดีย์วัดแชมเปญยิด เมืองทวาย
 44. พระเจดีย์วัดโลกะมาละซิน เมืองทวาย (พระเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ)
 45. พระธาตุเจดีย์ทอง เมืองเมียวดี (พระบรมธาตุ)
 46. พระเจดีย์ซานดอว์เซน เมืองเกงอ่อง (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์ ๆ ละ ๓ เส้น)

พระบรมธาตุในประเทศลาว แก้

 1. พระธาตุหลวง เวียงจันทน์ นครหลวงเวียงจันทน์
 2. พระธาตุอิงรัง แขวงสุวรรณเขต (พระบรมธาตุกระดูกสันหลัง)
 3. พระธาตุหอแพ เวียงจันทน์ (พระเขี้ยวฝาง ๔ องค์)
 4. พระธาตุจอมเขามณีรัตน์ บ้านห้วยทรายเหนือ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
 5. พระธาตุวัดสุวรรณผ้าคำ บ้านตีนธาตุ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (พระเกศาธาตุ, ผ้าทองคำที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สรงน้ำ)
 6. พระธาตุจอมสิงห์ บ้านบางขวาง เมืองสิงห์ แขวง? (พระเกศาธาตุ)
 7. พระธาตุเชียงทิม บ้านตีนธาตุ เมืองสิงห์ แขวง? (พระบรมธาตุส่วนคอ, เอ็นบ่า, หินลับมีด, แท่นฉันภัตตาหาร)
 8. พระธาตุปุ้มปุ๊ก เมืองหลวง แขวงหลวงน้ำทา ลาว (พระบรมธาตุส่วนก้นกบ)
 9. พระธาตุชัยมงคลรัตนมิ่งเมือง บ้านหว่านน้อย เมืองอุดมไซ แขวงอุดมไซ ลาว
 10. วัดพระธาตุพูสี เมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง ลาว
 11. พระธาตุศรีโคตรบูร (พระธาตุศรีโคดตะบอง) วัดพระธาตุศรีโคดตะบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ลาว

พระบรมธาตุในประเทศจีน แก้

สิบสองปันนา แก้

 1. พระธาตุบ้านกาดทราย บ้านกาดทราย เมืองงาด
 2. พระธาตุบ้านผายน้อย บ้านผายน้อย เมืองงาด
 3. พระธาตุบ้านโปน บ้านโปน เมืองงาด
 4. พระธาตุช้างคร่อม บ้านใหม่ เมืองงาด
 5. พระธาตุทันใจ บ้านปวก เมืองงาด
 6. พระธาตุกู่คำ (ดอยปูคำ) บ้านฝาง เมืองสูง
 7. พระธาตุสามนคร บ้านผาย เมืองไฮ
 8. พระธาตุบ้านผาย บ้านผาย เมืองไฮ
 9. พระธาตุกลางน้ำ บ้านผาย เมืองไฮ
 10. พระธาตุบ้านหลุย บ้านหลุย เมืองไฮ
 11. พระธาตุเชียงเงิน บ้านเชียง เมืองหุน (พระเกศาธาตุ)
 12. วัดพระธาตุใจเมือง (พระเกศาธาตุ) บ้านเชียง เมืองหุน
 13. พระธาตุจอมสิงห์ เมืองหุน (พระเกศาธาตุ)
 14. พระธาตุเต่าคำ เมืองต้าล่อ (เมืองล้อ)
 15. พระธาตุใจเมือง (วัดเชียง) บ้านเชียง เมืองปาน (พระเกศาธาตุ ๓ เส้น)
 16. พระธาตุจอมปาน (พระเกศาธาตุ) บ้านน้ำปาน เมืองปาน
 17. วัดป่าเจ (วัดพระเชตวัน) เมืองเชียงรุ่ง (สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งฉันภัตตาหาร)
 18. วัดพระธาตุศรีใจเมือง บ้านช้าง - กาดทราย เมืองเชียงรุ่ง
 19. พระธาตุปางเยอ (พระเกศาธาตุพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์) บ้านเขม เมืองเชียงรุ่ง
 20. พระธาตุดอยจอมทอง (เขาโลหกุฎ) เมืองเชียงรุ่ง
 21. พระธาตุจอมหมอก (อังคฬเจดีย์) ใกล้พระธาตุจอมทอง เมืองเชียงรุ่ง (พระบรมธาตุมันสมอง)
 22. พระธาตุอินแสลง (อินทร์แปลง) บ้านเชียงตาย เมืองเชียงรุ่ง
 23. พระธาตุปู่หลาน (พระเกศาธาตุ) บ้านกาดหลวง เมืองลวงกลาง
 24. พระธาตุม่อนน้อยจอมจุก บ้านกาด เมืองลวงเหนือ
 25. พระธาตุจอมไกล (พระเกศาธาตุ) บ้านไกล เมืองลวงใต้
 26. วัดพระธาตุใจเมือง บ้านผาย เมืองอ่อง

ส่วนอื่นๆของประเทศจีน แก้

 1. วัดว่านเหนียง เขาง้อไบ้ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน (พระเขี้ยวฝาง)
 2. พระเจดีย์วัดเจาเจี้ยซั่ว เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน
 3. วัดหลินกวง เมืองปักกิ่ง (พระเขี้ยวแก้ว)
 4. พระเจดีย์ขาว ๓ องค์ เขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ ต้าหลี่ มณฑลยูนนาน (พระบรมธาตุ)
 5. พระเจดีย์ต้าเยี้ยน เมืองซีอาน
 6. พระบรมธาตุนิ้วข้อพระหัตถ์ เมืองซีอาน
 7. พระเจดีย์วัดหยวนทง เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน
 8. พระเจดีย์วัดจู่เซิงซือ เขาจี้จู๋ เมืองลี่เจียง

พระบรมธาตุในประเทศเนปาล แก้

 1. พระมหาสถูปสวยัมภูนาถ เมืองกาฐมัณฑุ
 2. พระมหาสถูปโพธนาถ เมืองกาฐมัณฑุ
 3. พระสถูปกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองกบิลพัสดุ์

พระบรมธาตุในประเทศอินเดีย แก้

 1. พระมหาเจดีย์พุทธคยา เมืองพุทธคยา
 2. ธัมเมกขสถูป สารนาถ
 3. วัดมูลคันธกุฎีวิหาร สารนาถ

พระบรมธาตุในประเทศศรีลังกา แก้

 1. วัดพระเขี้ยวแก้ว เมืองแคนดี้ ศรีลังกา (พระเขี้ยวแก้วขวาเบื้องล่าง)
 2. มหิยังคะณะเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา (พระบรมสารีริกธาตุ ๑ ทะนาน, พระพุทธเจ้าเสด็จเข้านิโรธสมาบัติ ๗ วัน)
 3. ถูปารามเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา (กระบอกกรองน้ำ ของพระพุทธกกุสันโธ, ประคดเอว ของพระพุทธโกนาคม, ผ้าสรงน้ำ ของพระพุทธกัสสป, พระรากขวัญเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
 4. เชตวนารามเจดีย์ เมืองอนุราธปุระ ศรีลังกา (พระพุทธเจ้าเสด็จเข้านิโรธสมาบัติเป็นเวลา ๗ วัน)
 5. พระเจดีย์วัดกัลยาณีวิหาร เมืองโคลัมโบ ศรีลังกา (พระพุทธเจ้าเคยเสด็จ, เจดีย์บรรจุอาสนะทองคำและบัลลังก์แก้ว)

พระบรมธาตุในประเทศปากีสถาน แก้

 1. มหาราชิกะเจดีย์

พระบรมธาตุในประเทศอินโดนีเซีย แก้

 1. เจดีย์บรมพุทโธ (บุโรพุทโธ)

อ้างอิง แก้