ตำบลป่าไหน่

ตำบลในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ลักษณะภูมิประเทศแก้ไข

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลป่าไหน่ เป็นที่ราบเชิงเขาอยู่ในชั้นความสูงประมาณ 451 - 1,703 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง) ลักษณะพื้นที่ลาดเอียงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีภูเขาด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา ประมาณร้อยละ 60 พื้นที่เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 40 ชุมชนเกาะกลุ่มกระจายโดยทั่วไปของพื้นที่ตำบล มีถนนเชื่อมโยงแต่ละหมู่บ้าน มีแม่น้ำแม่โก๋นไหลจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลางตำบล พื้นที่การเกษตรอยู่โดยรอบที่อยู่อาศัย[1]

ลักษณะภูมิอากาศแก้ไข

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลป่าไหน่ อยู่ในเขตที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งทำให้ฝนตกชุกในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน และในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง[1]

แผนที่ตั้งแก้ไข

 • ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
 • ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อ ตำบลเวียง ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

มีเนื้อที่ประมาณ 100.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 63,118.75 ไร่ แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน

ตารางแสดงเขตพื้นที่การปกครองแต่ละหมู่บ้านของตำบลป่าไหน่ จำนวน 10หมู่บ้าน[1] ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

พื้นที่

ร้อยละ

ตาราง กม.

ไร่

1 บ้านป่าไหน่ 9.4 9.41 5,933.16
2 บ้านสันยาว 1.55 1.56 978.34
3 บ้านเหล่า 30.8 30.82 19,440.58
4 บ้านตีนธาตุ 47.32 47.34 29,867.79
5 บ้านสันกลาง 0.99 0.99 624.88
6 บ้านสันปอธง 0.89 0.89 561.76
7 บ้านม่วงถ้อย 1.24 1.25 782.67
8 บ้านโล๊ะปูเลย 0.92 0.92 580.69
9 บ้านม่วงคำ 5.8 5.82 3,660.89
10 บ้านสันต๊ะผาบ 1.09 1.1 687.99
รวม 100 100.99 63,118.75

รายชื่อกำนัน และผู้ใหญ่บ้านในตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

หมู่ที่

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน[1]

หมายเลขโทรศัพท์

1 นายเฉลิม อินสวน (กำนัน) 084-8055450
2 นายคำมูล อินต๊ะฟองคำ 086-1970939
3 นายวัฒนา  กามูล 081-0309907
4 นายประพันธ์ จันทิมา 095-7389971
5 นายนิคม ถุงคำ 089-5599215
6 นายประสิทธิ์ ปันทอง 089-8350339
7 นายวิชานร์ คำหนัก 084-3691475
8 นายคำอ้าย สุพุง 084-4820449
9 นายเข็ม นวลรักษ์ 081-9924887
10 นายตา ทพลอยหนุน 082-1845310

ข้อมูลประชากร แยกเป็นหมู่บ้าน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ประจำปี พ.ศ.2560)แก้ไข

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร[2]
ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านป่าไหน่ 267 297 564 236
2 บ้านสันยาว 170 162 332 117
3 บ้านเหล่า 605 585 1,190 467
4 บ้านตีนธาตุ 394 341 735 277
5 บ้านสันกลาง 192 204 396 147
6 บ้านสันปอธง 129 153 282 98
7 บ้านม่วงถ้อย 102 116 218 101
8 บ้านโล๊ะปูเลย 208 205 413 132
9 บ้านม่วงคำ 83 85 168 64
10 บ้านสันต๊ะผาบ 115 96 211 83
รวม 2,265 2,244 4,509 1,722

พืชเศรษฐกิจ[1]แก้ไข

 1. ข้าวหอมมะลิ 105  ข้าวเหนียวสันป่าตอง        
 2. มะม่วงน้ำดอกไม้ เบอร์ 4  มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 3. ลำไยพันธุ์อีดอ
 4. ถั่วแระ

แหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

 • ดอยม่อนล้าน[3] เป็นที่ตั้งของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  มีความสูง ประมาณ 1,696 เมตร ถือว่าเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของ อำเภอพร้าว
 • อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น[4] เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป็นสถานที่พักผ่อนชมทิวทัศน์อันสวยงาม ตกปลา ทานอาหารเย็นที่ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติ นิยมนำอาหารไปทานเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่ม
 • น้ำตกป่าหญ้าไทร[4] เป็นน้ำตกบูรณะใหม่ ตั้งอยู่ในบ้านป่าหญ้าไทรเป็นหมู่บ้านบริวารของบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 เป็นน้ำตกเล็กๆ มีน้ำไหลตลอดปี
 • น้ำตกตาดฟ้าคาง[4] ตั้งอยู่ในเขตบ้านตีนธาตุ หมู่ 4 เป็นน้ำตกที่มีแร่ซีไรค์ ทำให้เรืองแสงเวลาสะท้อนกับแสงอาทิตย์ ระยะทางไกล การเดินทางลำบากมาก จึงไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
 • โบราณสถาน[4] ประกอบด้วยวัดต่างๆ ในตำบลป่าไหน่ ได้แก่ วัดป่าไหน่ วัดดอยพระเจ้า วัดสันยาววัดบ้านเหล่า วัดดงป่าตะ วัดพระธาตุขุนโก๋น วัดสันกลาง วัดสันปอธง วัดม่วงถ้อย วัดโล๊ะปูเลย วัดม่วงคำ วัดสันต๊ะผาบ ซึ่งแต่ละวัดก็มีประวัติยาวนาน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และมีวัตถุมงคลให้เช่าบูชา

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 [1]ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลป่าไหน่
 2. [2]ข้อมูลประชากรจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 3. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวดอยม่อนล้าน
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 [3]ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเทศบาลตำบลป่าไหน่