วัดพระธาตุจอมทอง (จังหวัดเชียงราย)

วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 355 หมู่ที่ 5 ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้รับการสร้างวัดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2525 ได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2546 เขตพื้นที่วิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ขนาดที่ตั้งของวัด 20 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา

สิ่งสำคัญภายในวัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข