มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง เป็นโครงการจัดตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาและสำรวจพื้นที่บริเวณตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาเขตจอมทอง
Chiang Mai University,Chomthong Campus
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อย่อมช. / CMU
คติพจน์อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
(บัณฑิตย่อมฝึกฝนตนเอง)
สถาปนากำลังดำเนินการการศึกษา และสำรวจพื้นที่
ประเภทวิทยาเขต
ที่ตั้งตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์www.cmu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2553-2555 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการสำรวจ และศึกษา เพื่อขยายวิทยาเขต เพื่อกระจายการศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่ ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นวิทยาเขตแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ พื้นที่อำเภอจอมทอง ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง ซึ่งเดิมนั้นเป็นพื้นที่ค่ายสำรวจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 17 ไร่ โดยรอบเป็นพื้นที่ของเขตของกรมป่าไม้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์ในการขยายพื้นที่เพิ่มอีกนวน 450 ไร่ ซึ่ง การก่อตั้งวิทยาเขตจอมทอง อยู่ในระยะยังดำเนินการ ซึ่งหากสร้างเสร็จจะสามารถเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัย

สาขาที่จะเปิดสอนแก้ไข

  • สาขาเกษตรศาสตร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิศวกรรมศาสตร์
  • การท่องเที่ยวและโรงแรม