คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ: Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University) เป็นคณะด้านรัฐศาสตร์แห่งแรกของภาคเหนือ ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Faculty of Political Science and Public Administration,
Chiang Mai University
Political Science and Public Administration CMU Thai Emblem.png
สถาปนาภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
• 18 มิถุนายน พ.ศ. 2507 (58 ปี)
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
• 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (17 ปี)
คณบดีรศ.ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
ที่อยู่
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
วารสารวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สี███ สีกรมท่า
มาสคอต
สิงห์ขาว
เว็บไซต์www.pol.cmu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เดิมเป็นภาควิชารัฐศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ เริ่มทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2508 ซึ่งในระยะแรกนั้น ภาควิชารัฐศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านสาขาวิชารัฐศาสตร์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้เปิดสอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น เพื่อการพัฒนาวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการปกครอง วิชาการ และการบริหารองค์กรในส่วนราชการ ภาควิชารัฐศาสตร์จึงได้เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาโทขึ้น โดยเริ่มมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเมื่อปีการศึกษา 2531 เป็นต้นมา

เมื่อปี พ.ศ. 2537 ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีความคิดที่จะจัดตั้ง "คณะรัฐศาสตร์" แต่เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ดังนั้น การจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์จึงต้องถูกชะลอเอาไว้ก่อน ถัดมาในปี พ.ศ. 2545 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเสนอ "โครงการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยคณะใหม่นี้จะประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากคณะที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งสาขารัฐศาสตร์และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถ้าหากใช้ชื่อว่า "คณะรัฐศาสตร์" ดังเช่นคณะที่มีการเรียนสอนทั้ง 2 สาขาวิชาดังกล่าวที่ก่อตั้งระยะแรกๆ ของประเทศ ก็จะไม่ครอบคลุม และคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เพียงสาขาเดียว ก็กำหนดชื่อคณะว่า "คณะรัฐประศาสนศาสตร์" ดังนั้น ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จึงมีมติให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้น โดยให้มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้กำหนดชื่อคณะใหม่ว่า "คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์" เพื่อแสดงถึงภารกิจด้านการเรียนการสอนทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในปี พ.ศ. 2552 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการระหว่างประเทศขึ้น จึงทำให้ปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มี 3 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง สำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาการระหว่างประเทศ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ไม่มีการเรียนการสอน

คณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี อนุมานราชธน พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
2. รองศาสตราจารย์ ไพรัช ตระการศิรินนท์ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2558
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
4. รองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีเป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะดำรงตำแหน่ง

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข