โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับตติยภูมิขั้นสูง ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 โดยมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกติดปากว่า โรงพยาบาลสวนดอก เนื่องจากพื้นที่ของโรงพยาบาลตั้งอยู่ในเวียงสวนดอก หนึ่งในเวียงโบราณของเชียงใหม่

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital
Logo MED TH.png
ประเภทโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่ตั้ง110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง12 ธันวาคม พ.ศ. 2499
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำ-
นวยการ
รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
จำนวนเตียง1,400 [1]
เว็บไซต์http://suandok.med.cmu.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2499 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่ง มีชื่อเดิมคือคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน) และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทยต่อจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หรือ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบัน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยการนับจำนวนเตียง ปี พ.ศ. 2558 และมีความเป็นมาดังนี้

 • 12 ธันวาคม พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติในหลักการ ให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ที่เชียงใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้เสนอ
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2502 โอนโรงพยาบาลเชียงใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 พระราชพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเชียงใหม่ เป็น “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่”

หน่วยงานภายในแก้ไข

 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายเภสัชกรรม
 • ฝ่ายงานทันตกรรม
 • ฝ่ายงานธนาคารเลือด
 • ฝ่ายงานบริการกลางโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานบริหารโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานปฏิบัติการชันสูตร
 • ฝ่ายงานประกันสังคม
 • ฝ่ายงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
 • ฝ่ายงานโภชนาการ
 • ฝ่ายงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
 • ฝ่ายงานเวชระเบียนและสถิติ
 • ฝ่ายงานสังคมสงเคราะห์

อ้างอิงแก้ไข