โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อังกฤษ : Chiang Mai University Demonstration School : สธ.มช. - CMUD) เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการให้สวัสดิการทางการศึกษาแก่บุตรของบุคลากร และเป็นโรงเรียนทดลองเพื่อศึกษาวิจัยการเรียนการสอน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ละติน: (Chiang Mai University Demonstration School)
ที่ตั้ง
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ข้อมูล
ชื่ออื่นสาธิต มช. (CMUD)
ประเภทโรงเรียนสาธิตสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คำขวัญวิชฺชา นรานํ ครุ
วิชาเป็นครูของมวลชน
สถาปนา3 มิถุนายน พ.ศ. 2511 (56 ปี)
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เขตการศึกษาเชียงใหม่
ผู้อำนวยการรศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์[1]
จำนวนนักเรียน2082
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีนกลาง
สี  สีน้ำเงิน
เพลงมาร์ชสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉายาทีมกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต้นไม้ประจำโรงเรียนพะยอม
เว็บไซต์https://cmud.edu.cmu.ac.th/

ประวัติ

แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้โรงเรียนและเป็นสถานที่สำหรับสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ทั้งในส่วนของการเป็นแหล่งที่ให้นักศึกษาได้สังเกตการสอนร่วมสอนและฝึกปฏิบัติการทางวิชาชีพ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับให้คณะได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยร่วมทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาการศึกษาใหม่ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการจัดการในภาคเหนือ โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 มิถุนายนพ.ศ 2511 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สายสามัญ โดยมีจำนวนนักเรียนรุ่นแรกจำนวน 70 คนและมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์เป็นผู้สอนโดย ในช่วงแรกได้ใช้อาคารวิทยาลัย 1 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน (ปัจจุบันคืออาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จนกระทั่งปี 2514 อาคารสาธิตหนึ่งซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จ โรงเรียนจึงได้ใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนมาจนถึงปัจจุบัน[2]

ในปี 2521 โรงเรียนสาธิต มช. ได้ปรับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการโดยให้เรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี

ต่อมาในปี 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นศูนย์หนึ่งในจำนวนทั้งหมด 40 เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์นั้นมาจากความร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการได้เริ่มรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์จำนวน 30 คนจนกระทั่งปีการศึกษา 2553 โครงการดังกล่าวมีจำนวนนักเรียนครบทั้ง 3 ระดับชั้น

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิต มช. และเปิดหลักสูตรแผนการเรียนศิลป์-ซอฟต์แวร์ และศิลป์-ออกแบบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนนักเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาล 1-3 142[3] 136[3] 278[3]
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 180[3] 181[3] 361[3]
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 276[4] 372[4] 648
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 370[5] 425[5] 795
ทั้งหมด 968 1114 2082

มีบุคลากรทั้งสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 160 คน[6]

หลักสูตร

แก้

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศักราช 2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการของยุคโลกาภิวัตน์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งแบ่งเป็น[7]

  1. . หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดำเนินการจัดทำและใช้หลักสูตรโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. . หลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการกำกับของมหาวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนาใช้หลักสูตรโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตร

อ้างอิง

แก้
  1. https://cmud.edu.cmu.ac.th/page/about-school
  2. โรงเรียนสาธิต มช. เกี่ยวกับโรงเรียน 5 พฤษภาคม 2565.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาhttps://itpc.edu.cmu.ac.th/page/current_number_of_students
  4. 4.0 4.1 โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม1 -ม3))https://info.mhesi.go.th/download3.php?file_id=202309281109.xlsx&stat_id=7264&id_member=$id_member
  5. 5.0 5.1 โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 ใน สถาบันอุดมศึกษารัฐ จำแนกตาม (จำนวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ชั้น และเพศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม4 - ม6))https://info.mhesi.go.th/download3.php?file_id=202309281209.xlsx&stat_id=7265&id_member=$id_member
  6. โรงเรียนสาธิต มช. บุคลากร. 5 พฤษภาคม 2565.
  7. เอกสารแนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 พฤษภาคม 2565.


แหล่งข้อมูลอื่น

แก้