คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[2] (กสม.) (อังกฤษ: National Human Rights Commission - NHRC) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วยกรรมการจำนวนเจ็ดคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้เป็นกลาง ทางการเมือง และมีความรู้และประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปีในด้านดังต่อไปนี้ อย่างน้อยด้านละหนึ่งคนแต่จะเกินด้านละสองคนมิได้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
NHRClogo.gif
ที่ทำการ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ภาพรวม
งบประมาณ 220.7847 ล้านบาท (พ.ศ. 2558)[1]
เว็บไซต์
http://www.nhrc.or.th

1 มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกัน

2 มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา

3 มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

4 มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5 มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[3] (สำนักงาน กสม.)แก้ไข

แบ่งออกเป็น 9 สำนัก ได้แก่ สำนักบริหารกลาง สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักมาตราฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ สำนักกฎหมาย และสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยตรวจสอบภายใน 1 หน่วย

อำนาจหน้าที่[2]แก้ไข

1 ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง

2 จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน

3 เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

คำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

4 ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม

5 สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน

ช่องทางร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน[4]แก้ไข

การยื่นเรื่องร้องเรียน

- ยื่นต่อสำนักงานหรือสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด

- ยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง

- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

- ส่งด้วยวิธีการหรือรูปแบบอื่น เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออื่น ๆ

นอกจากนี้ ผู้ร้องอาจแจ้งหรือร้องเรียนด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใดก็ได้

สายด่วนร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 1377

ผังการปฏิบัติหน้าที่/กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ[1]แก้ไข

ผลการดำเนินการแก้ไข

- รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีต่าง

- รายข้อเสนอแนะด้านนโยบาย / ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

- รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปีต่าง ๆ [2]

รายนามกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานแก้ไข

ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2544-2552) ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2552-2558) ชุดที่ 3 (20 พ.ย.2558 -ปัจจุบัน)


อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เล่ม 131 ตอนที่ 69ก วันที่ 30 กันยายน 2557
  2. 2.0 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 246 และมาตรา 247 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
  3. ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. 2561
  4. ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑
  5. "สุรเชษฐ์"ยื่นหนังสือลาออก จากกสม.มีผลทันที
  6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/319/T_0020.PDF
  7. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/114/T_0022.PDF

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข