รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม
ตรากระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2566
กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรี
รายงานต่อนายกรัฐมนตรี
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
สถาปนา5 พฤษภาคม พ.ศ. 2485

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 10 5 พฤษภาคม 2485 1 สิงหาคม 2487
2   พลเรือตรีผัน นาวาวิจิต 11 2 สิงหาคม 2487 31 สิงหาคม 2488
3   นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 31 สิงหาคม 2488 17 กันยายน 2488
4   หม่อมหลวงอุดม สนิทวงศ์ 13 19 กันยายน 2488 31 มกราคม 2489
5
(1)
  นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 14 2 กุมภาพันธ์ 2489 24 มีนาคม 2489
6   นายสงวน จูฑะเตมีย์ 15 24 มีนาคม 2489 11 มิถุนายน 2489
7
(1-3)
  นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 16 11 มิถุนายน 2489 23 สิงหาคม 2489]
17 24 สิงหาคม 2489 30 พฤษภาคม 2490
18 31 พฤษภาคม] 2490 8 พฤศจิกายน 2490
5
(2-3)
  นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย) 19 8 พฤศจิกายน] 2490 21 กุมภาพันธ์ 2491
20 25 กุมภาพันธ์ 2491 8 เมษายน 2491
8   พันเอก หม่อมสนิทวงศ์เสนี 21 15 เมษายน 2491 25 มิถุนายน 2492
9
(1-4)
  นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 22 28 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
23 29 พฤศจิกายน 2494 6 ธันวาคม 2494
24 8 ธันวาคม 2494 23 มีนาคม 2495
25 28 มีนาคม 2495 12 มิถุนายน 2495
1
(2)
  พลอากาศตรี มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 12 มิถุนายน 2495 12 ธันวาคม 2496
10   พลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 12 ธันวาคม 2496 19 เมษายน 2499
11
(1,2)
  พลตรีประมาณ อดิเรกสาร 19 เมษายน 2499 21 มีนาคม 2500
26 31 มีนาคม 2500 16 กันยายน 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน 2500 21 กันยายน 2500
12   พลเอก หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์) 27 23 กันยายน 2500 26 ธันวาคม 2500
13   พลตรี กฤช ปุณณกันต์ 28 1 มกราคม 2501 20 ตุลาคม 2501
14   นายบุณย์ เจริญไชย 29 10 กุมภาพันธ์ 2502 8 ธันวาคม 2506
30 8 ธันวาคม 2506 21 สิงหาคม 2507
1
(3)
  พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ 22 สิงหาคม 2507 7 มีนาคม 2512
15   พลโท พงษ์ ปุณณกันต์ 31 11 มีนาคม 2512 17 พฤศจิกายน 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน 2514 17 ธันวาคม 2515
16   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 32 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
17   นายโอสถ โกศิน 33 16 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
18   นายอรุณ สรเทศน์ 34 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
19   นายนิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 35 21 กุมภาพันธ์ 2518 13 มีนาคม 2518
20   นายสุรินทร์ เทพกาญจนา 36 17 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
21
(1)
  พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 37 20 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
38 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 6 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
22   พลอากาศโท เพิ่ม ลิมปสวัสดิ์ 39 8 ตุลาคม 2519 19 ตุลาคม 2520
23   นายเกษม จาติกวณิช 40 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
24   นายประสิทธิ์ ณรงค์เดช 41 24 พฤษภาคม 2522 11 กุมภาพันธ์ 2523
25   พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
21
(2)
  พลตรี ชาติชาย ชุณหะวัณ 42 21 มีนาคม 2523 19 มีนาคม 2526
26   นายอบ วสุรัตน์ 43 7 พฤษภาคม 2526 19 กันยายน 2528
27   นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 19 กันยายน 2528 5 สิงหาคม 2529
28
(1)
  นายประมวล สภาวสุ 44 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
29   นายบรรหาร ศิลปอาชา 45 9 สิงหาคม 2531 9 มกราคม 2533
11
(2)
  พลตำรวจเอก ประมาณ อดิเรกสาร 9 มกราคม 2533 9 ธันวาคม 2533
28
(2)
  นายประมวล สภาวสุ 46 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ 2534 1 มีนาคม 2534
30
(1)
  นายสิปปนนท์ เกตุทัต 47 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
31   นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ 48 17 เมษายน 2535 9 มิถุนายน 2535
30
(2)
  นายสิปปนนท์ เกตุทัต 49 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
32   พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ 50 29 กันยายน 2535 13 ธันวาคม 2537
33   นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 17 ธันวาคม 2537 13 กรกฎาคม 2538
34   นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ 51 18 กรกฎาคม 2538 14 สิงหาคม 2539
35
(1)
  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 27 กันยายน 2539 24 พฤศจิกายน 2539
36   นายกร ทัพพะรังสี 52 29 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
37
(1)
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 53 14 พฤศจิกายน 2540 4 ตุลาคม 2541
38   นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 5 ตุลาคม 2541 9 พฤศจิกายน 2543
39
(1)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 54 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545
37
(2)
นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 3 ตุลาคม 2545 8 พฤศจิกายน 2546
40   นายพินิจ จารุสมบัติ 8 พฤศจิกายน 2546 6 ตุลาคม 2547
41   นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล 6 ตุลาคม 2547 11 มีนาคม 2548
42   นายวัฒนา เมืองสุข 55 11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548
39
(2)
  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 2 สิงหาคม 2548 19 กันยายน 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน 2549 1 ตุลาคม 2549
35
(2)
  นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 56 8 ตุลาคม 2549 6 กุมภาพันธ์ 2551
43   นายสุวิทย์ คุณกิตติ 57 6 กุมภาพันธ์ 2551 25 กรกฎาคม 2551
44   นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 2 สิงหาคม 2551 9 กันยายน 2551
45   พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก 58 24 กันยายน 2551 2 ธันวาคม 2551
46   นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง 59 20 ธันวาคม 2551 6 มิถุนายน 2553
47   นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ 6 มิถุนายน 2553 9 สิงหาคม 2554
48   นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 60 9 สิงหาคม 2554 18 มกราคม 2555
49   หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ 18 มกราคม 2555 27 ตุลาคม 2555
50   นายประเสริฐ บุญชัยสุข 27 ตุลาคม 2555 22 พฤษภาคม 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม 2557 30 สิงหาคม 2557
51   จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช 61 30 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2558
52   อรรชกา สีบุญเรือง 19 สิงหาคม 2558 15 ธันวาคม 2559
53   อุตตม สาวนายน 16 ธันวาคม 2559 29 มกราคม 2562
39
(3)
นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 62 10 กรกฎาคม 2562 17 มีนาคม 2566
-   อนุชา นาคาศัย
(รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน)
21 มีนาคม 2566 1 กันยายน 2566
54   พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล 63 1 กันยายน 2566 ปัจจุบัน

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน ได้แก่

รายนาม วาระ วันเกิด
สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ พ.ศ. 2535 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 (83 ปี)
ประชา พรหมนอก พ.ศ. 2551 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 (82 ปี)
จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา พ.ศ. 2528 - 2529 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 (81 ปี)
ไตรรงค์ สุวรรณคีรี พ.ศ. 2537 - 2538 24 มิถุนายน พ.ศ. 2487 (80 ปี)
กร ทัพพะรังสี พ.ศ. 2539 - 2540 14 กันยายน พ.ศ. 2488 (78 ปี)
จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช พ.ศ. 2557 -​ 2558 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 (76 ปี)
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พ.ศ. 2554 - ​2555 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ พ.ศ. 2538 - 2539 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล พ.ศ. 2547 - 2548 16 กันยายน พ.ศ. 2493 (73 ปี)
มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ พ.ศ. 2551 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 (72 ปี)
พินิจ จารุสมบัติ พ.ศ. 2546 - 2547 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494 (72 ปี)
สมศักดิ์ เทพสุทิน พ.ศ. 2545 -​ 2546 13 มกราคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ พ.ศ. 2541 - 2543 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 (69 ปี)
อรรชกา สีบุญเรือง พ.ศ. 2558 -​ 2559 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 (69 ปี)
ประเสริฐ บุญชัยสุข พ.ศ. 2555 - ​2557 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 (67 ปี)
วัฒนา เมืองสุข พ.ศ. 2548 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 (67 ปี)
สุวิทย์ คุณกิตติ พ.ศ. 2551 17 ตุลาคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ พ.ศ. 2555 20 มิถุนายน พ.ศ. 2500 (67 ปี)
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พ.ศ. 2553 - 2554 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
อุตตม สาวนายน พ.ศ. 2559 -​ 2562 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 (64 ปี)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้