รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ของไทย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข
Seal of the Ministry of Public Health of Thailand.svg
ตรากระทรวงสาธารณสุข
อนุทิน ชาญวีรกูล 2019 ครอบตัด.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
อนุทิน ชาญวีรกูล

ตั้งแต่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วาระไม่ได้กำหนด
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
สถาปนาพ.ศ. 2485
เว็บไซต์Moph.go.th

รายนามแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พลเอก หลวงเชวงศักดิ์สงคราม
(ช่วง ขวัญเชิด)
10 7 มีนาคม พ.ศ. 2485 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
2   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
11 2 สิงหาคม พ.ศ. 2487 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2488
3   นาวาเอก หลวงศุภชลาศัย ร.น.
(บุง ศุภชลาศัย)
11 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
4   นายทวี บุณยเกตุ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
5   พลตำรวจเอก อดุล อดุลเดชจรัส 13 19 กันยายน พ.ศ. 2488 31 มกราคม พ.ศ. 2489
6   พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
(ค้วน จินตะคุณ)
14 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 24 มีนาคม พ.ศ. 2489
7
(1-3)
  พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย มัฆวิบูลย์)
15 24 มีนาคม พ.ศ. 2489 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489
16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
17 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
8   นายแสง สุทธิพงศ์ 18 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
9   นายประจวบ บุนนาค 19 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
10   พลเรือตรี เล็ก สุมิตร 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
11
(1-5)
  พระยาบริรักษ์เวชชการ
(ไล่ฮวด ติตติรานนท์)
21 15 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
22 28 มิถุนายน พ.ศ. 2492 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
23 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 6 ธันวาคม พ.ศ. 2494
24 8 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497
12   พลโท ประยูร ภมรมนตรี 25 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
13   จอมพลอากาศ ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
14   หลวงเฉลิมคัมภีรเวชช์ (เฉลิม พรหมมาส) 21 กันยายน พ.ศ. 2500 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
15   พระบำราศนราดูร (หลง เวชชาชีวะ) 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
16   พล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
17   นายอุดม โปษะกฤษณะ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
18   นายคล้าย ละอองมณี 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
19   นายประชุม รัตนเพียร 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
20   นายสวัสดิ์ คำประกอบ 8 มกราคม พ.ศ. 2519 12 มกราคม พ.ศ. 2519
21   พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
22   เรือโท ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
23   นายบุญสม มาร์ติน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
24
(1)
  นายเสม พริ้งพวงแก้ว 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
25   นายทองหยด จิตตวีระ 3 มีนาคม พ.ศ. 2523 5 มีนาคม พ.ศ. 2524
24
(2)
  นายเสม พริ้งพวงแก้ว 11 มีนาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
26
(1)
นายมารุต บุนนาค 30 เมษายน พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
27   นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
28   นายชวน หลีกภัย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532
26
(2)
นายมารุต บุนนาค 29 ธันวาคม พ.ศ. 2532 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533
29   นายประจวบ ไชยสาส์น 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
30   นายปิยะณัฐ วัชราภรณ์ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
31
(1)
  นายไพโรจน์ นิงสานนท์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
32
(1)
  นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 7 เมษายน พ.ศ. 2535 9 มิถุนายน พ.ศ. 2535
31
(2)
  นายไพโรจน์ นิงสานนท์ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535 22 กันยายน พ.ศ. 2535
32
(2)
  นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ 23 กันยายน พ.ศ. 2535 15 กันยายน พ.ศ. 2536
33   นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ 23 กันยายน พ.ศ. 2536 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
34   นายเสนาะ เทียนทอง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
35   นายมนตรี พงษ์พานิช 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540
36 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน 24 ตุลาคม พ.ศ. 2540 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
37   นายรักเกียรติ สุขธนะ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 15 กันยายน พ.ศ. 2541
38   นายกร ทัพพะรังสี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543
39   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
40   ศ.นพ.สุชัย เจริญรัตนกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2548 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548
41   นายพินิจ จารุสมบัติ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
42   นพ.มงคล ณ สงขลา 56 8 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
43   นายไชยา สะสมทรัพย์ 57 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
44   นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 57 2 สิงหาคม พ.ศ. 2551 9 กันยายน พ.ศ. 2551
45   ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 58 24 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
46   นายวิทยา แก้วภราดัย 59 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552
47   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 59 15 มกราคม พ.ศ. 2553 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
48   นายวิทยา บุรณศิริ 60 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555
49   นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ 60 27 ตุลาคม พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
50   ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558
51   ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร 61 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
52   นายอนุทิน ชาญวีรกูล 62 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข