นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ก่อนหน้า พินิจ จารุสมบัติ
ถัดไป ไชยา สะสมทรัพย์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มกราคม พ.ศ. 2484 (79 ปี)
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

น.พ.มงคล ณ สงขลา เกิดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2484 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และระดับปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และปริญญาเอกอุตสาหกรรมการผลิตยา

การทำงานแก้ไข

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รับราชการเป็นนายแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และดำรงตำแหน่งสูงสุด คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์มงคล ได้รับรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น ในปี พ.ศ. 2519

งานการเมืองแก้ไข

นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกสรุยุทธ์ จุลานนท์[2] หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 ผลงานที่โดดเด่นของนายแพทย์มงคล ขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คือ การต่อสู้เรื่องสิทธิบัตรยา และการยกเลิกโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เปลี่ยนเป็น รักษาฟรีทุกโรค และให้คนไทยห่างไกลจากโรค [3]

นายแพทย์มงคล ได้ร่วมกันลงนามทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอนายกรัฐมนตรีพระราชทาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2549 โดยอ้างอิงความตามมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540[4]

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า มงคล ณ สงขลา ถัดไป
พินิจ จารุสมบัติ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
  ไชยา สะสมทรัพย์