รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

(เปลี่ยนทางจาก ครุศาสตร์)

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่เปิดสอนวิชาด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ (ยกเว้นวิชาด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูเพิ่มเติมที่: รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในประเทศไทย)

รายชื่อคณะศึกษาศาสตร์ในประเทศไทย

แก้
คณะ มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สถาบันอาศรมศิลป์
  • หมายเหตุ จัดเรียงตามชื่อมหาวิทยาลัย และตามชื่อคณะ

กลุ่มสถาบันเทางามสัมพันธ์

แก้

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) จะเป็นปริญญาบัตรที่สืบเนื่องมาด้วยประวัติความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่เคยเป็น "วิทยาลัยวิชาการศึกษา" และเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในทุกภูมิภาค ที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลือดของนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ล้วนมีของสถาบันซึ่งเป็นสีเทาร่วมกัน ซึ่งมีด้วยกัน 6 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ดังนี้

กลุ่มสถาบันไม้เรียวเกมส์

แก้

กลุ่มสถาบันกระดานดำสัมพันธ์

แก้

ดูเพิ่ม

แก้