คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทักษิณ.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education
Thaksin University
ที่อยู่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 140 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนวานิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2511
คณบดีอาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์
วารสารวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สีประจําคณะ██ สีฟ้า
สัญลักษณ์ตำราการศึกษาสามเล่ม
และมงกุฎเปล่งรัศมีสีฟ้า
เว็บไซต์[1]

ประวัติความเป็นมา[1]แก้ไข

คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยทักษิณ ในชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลาคือ "คณะวิชาการศึกษา" โดยเริ่มการก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมกับการยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา สงขลา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 และได้เริ่มเปิดสอน หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 4 ปี หลังจากนั้นก็ได้ พัฒนาภารกิจด้านต่าง ๆ ขึ้นมาตามลำดับ และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา ได้กำหนดชื่อใหม่เป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ ตามภารกิจมหาวิทยาลัยที่ได้ขยายพื้นที่ไปยังพัทลุง จนกระทั่งวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ก็ได้รับการจัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมกับการยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ

สัญลักษณ์ประจำคณะ [2]แก้ไข

 • ปรัชญา การศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญา คุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์สังคม ประเทศชาติ
 • สีประจำคณะ ได้แก่ ฟ้า
 • ดอกไม้ประจำคณะ ได้แก่ ดอกกล้วยไม้

ซึ่งคุณลักษณะของดอกกล้วยไม้ มีลักษณะและความหมายคล้ายคลึงกับสภาพชีวิตครู กล่าวคือ กว่ากล้วยไม้แต่ละช่อจะผลิดอกออกผลให้ชื่นชมได้ ต้องใช้เวลานานและต้องการดูแลเอาใจใส่ไม่น้อย เช่นเดียวกับครูแต่ละคน กว่าจะสั่งสอนเคี่ยวเข็ญศิษย์คนแล้วคนเล่าให้มีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในชีวิตได้ ก็ต้องใช้เวลาอบรมสั่งสอนมิใช่น้อยเช่นกัน นอกจากนี้ กล้วยไม้ยังเป็นพืชที่อยู่ในที่สูงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเสมือนครูที่อยู่ทั่วแดนไทยที่ต้องอดทนต่อสู้เพื่ออุดมการณ์และอุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

 • วิสัยทัศน์

เป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

 • พันธกิจ
  • ผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่รอบรู้และรู้ลึกมีปัญญาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกความเป็นครูและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคมมีทักษะการวิจัยการจัดการโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการและการจัดการศึกษาของคณะสู่ระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียน
  • พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพทางการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นและรองรับการขยายตัวสู่อาเซียน
  • เป็นคณะที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการศึกษาศาสตร์เพื่อนำไปสู่การเป็นคณะที่ผลิตบัณฑิตชั้นนำและได้รับการยอมรับในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน
  • เป็นศูนย์กลางเรียนรู้และเป็นแกนขับเคลื่อนของเครือข่ายการเรียนรู้ทางศึกษาศาสตร์ในระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน

คณะผู้บริหาร [3]แก้ไข

ทำเนียบคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์
รายชื่อ ตำแหน่ง
1.อาจารย์เกษม สุริยกัณฑ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
3.รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ
4.อาจารย์ ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา กล้าณรงค์ ประธานสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพเก้า ณ พัทลุง ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
7.อาจารย์ ดร.ชัชวาล ชุมรักษา ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
8.อาจารย์ ดร.เมธี ดิสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10.อาจารย์ ดร.วีนัส ศรีศักดา ประธานสาขาวิชาจิตวิทยา
11.อาจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประธานสาขาวิชาการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12.อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล รักษาการประธานสาขาวิชาการสอนศิลปศาสตร์
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน ประธานหน่วยฝึกสอนฝึกงานคณะศึกษาศาสตร์
12.นางสมนิตย์ สุกาพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์

หน่วยงานแก้ไข

​หน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย หน่วยงานภายใน ดังนี้​

หลักสูตร[4]แก้ไข

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่ผลิตโดยคณะศึกษาศาสตร์
  • หลักสูตร 4 ปี
   • กศ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
   • กศ.บ.การวัดและประเมินทางการศึกษา
  • หลักสูตร 5 ปี
   • กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย
   • กศ.บ.พลศึกษา
   • กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่ผลิตโดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่ผลิตโดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์
  • หลักสูตร 5 ปี
   • กศ.บ.คณิตศาสตร์
   • กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์
   • กศ.บ.วิทยาศาสตร์-เคมี
   • กศ.บ.วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
 • หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตที่ผลิตโดยคณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • หลักสูตร 5 ปี
   • กศ.บ.ศิลปศึกษา (เปิดรับปีการศึกษา 2559)

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาวิชาชีพครู
 • สาขาวิชาการเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.)

 • กศ.ม.การบริหารการศึกษา
 • กศ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • กศ.ม.ภาษาไทย
 • กศ.ม.เคมี
 • กศ.ม.การวิจัยและประเมิน
 • กศ.ม.การวัดผลการศึกษา
 • กศ.ม.หลักสูตรและการสอน
 • กศ.ม.คณิตศาสตร์
 • กศ.ม.พลศึกษา
 • กศ.ม.การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • กศ.ม.การสอนสังคมศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม (เร็วๆ นี้)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • ศศ.ม.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา


หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • กศ.ด.ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • ปร.ด.การพัฒนาที่ยั่งยืน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข