คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาหลายยุค หลายสมัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวรในปัจจุบัน โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรทางการศึกษาในภาคเหนือตอนล่างมากกว่า 40 ปี

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Faculty of Education
Naresuan University
ตราสัญลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปนา25 มกราคม พ.ศ. 2510; 57 ปีก่อน (2510-01-25)
คณบดีรศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
ที่อยู่
วารสารวารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สี███ สีฟ้า
มาสคอต
สมุด ปากกา คือ ความรู้สู่ปัญญา
แสงเทียน คือ ศรัทธาความเป็นครู
สถานปฏิบัติโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เว็บไซต์edu.nu.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเป็นมาตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2510 สภาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้มีมติให้เปิดวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2510 คณะศึกษาศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้น พร้อมๆ กับการเป็น วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก เนื่องจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตวิชาชีพครู ในระดับปริญญาเพียงสาขาเดียวเท่านั้น จนกระทั่งวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ที่เป็นสาขาก็ได้รับการ ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใหม่ด้วย แต่ยังคงเป็นสาขาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยการศึกษา พิษณุโลก ได้เปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก และได้เปิดสอน 4 คณะ คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาได้ยกฐานะเป็น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533[1]

หน่วยงาน

แก้

หน่วยงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการคณะ และ 4 ภาควิชา ดังนี้​

หลักสูตรการศึกษา

แก้


ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา (เร็ว ๆ นี้)
 • สาขาวิชาภาษาจีน (เร็ว ๆ นี้)
 • สาขาวิชาศิลปศึกษา (เร็ว ๆ นี้)

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม. 2 ปี)

 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาพัฒนศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.)

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาพัฒนศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬา

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้
 1. "ประวัติความเป็นมา – คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร". 2023-11-10.