คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏอุดรธานี (อังกฤษ: Faculty of Education, UdonThani Rajabhat University) เป็นส่วนราชการไทยระดับคณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงศึกษาธิการ ถือกำเนิดมาจาก “โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลอุดร” ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 ต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยครูอุดรธานี เปิดสอนในสาขาวิชาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ครุศาสตร์ อุดร.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education,
UdonThani Rajabhat University
ที่อยู่อาคาร 12 ถนนภายในมหาวิทยาลัย
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
วันก่อตั้ง1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
สีประจําคณะ     สีฟ้า
สัญลักษณ์คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
เว็บไซต์education.udru.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีประวัติความเป็นมาพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2466 มีการก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตรมณฑล รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อ 2 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูอุดรธานี และ ในปี พ.ศ. 2517  เปิดสอนระดับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาการศึกษาเป็นครั้งแรก มีการจัดตั้งคณะวิชาต่างๆ ขึ้นโดยปรับหมวดวิชาการศึกษาเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ภาควิชา 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2538   ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูอุดรธานี  เป็น สถาบันราชภัฏอุดรธานี คณะวิชาครุศาสตร์ เป็น คณะครุศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏอุดรธานีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

สัญลักษณ์แก้ไข

 • สัญลักษณ์ประจำคณะ

คือ ตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นตราพระราชลัญกรในรัชกาลที่ 9 สมญานาม "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน"

 • สีประจำคณะ

     สีฟ้า


หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กลุ่มวิชา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก
กลุ่มวิชาการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 • สาขาวิชาทัศนศิลป์
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา (พระพุทธศาสนา)
 • สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิชาภาษาเวียดนามและอังกฤษ
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • วิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
กลุ่มร่วมคณะอื่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
รอข้อมูล รอข้อมูล
รอข้อมูล รอข้อมูล
รอข้อมูล รอข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิเทศสุขกิจ ทัพซ้าย 2555 - รอข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล รอข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รอข้อมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว 2561 - 2562
ดร.ปุณรัตน์ พิพิธกุล 2562 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข