คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University) ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557[1] รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและนานาชาติ เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่มีการสอนรายวิชา วิชาการเรียนรู้ ขึ้น อีกทั้งยังเป็นคณะแรกที่มีการผสมผสานหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและ Active Learning เข้าด้วยกัน[2]

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Learning Sciences and Education,
Thammasat University
สถาปนา29 กันยายน พ.ศ. 2557 (9 ปี)
คณบดีผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข
ที่อยู่
สี███ สีเทอร์วอยซ์ (Turquoise)
███ สีส้ม (Orange)
สถานปฏิบัติอาคารสิริวิทยลักษณ์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์lsed.tu.ac.th

ประวัติ

แก้

ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นว่า การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดิน แต่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกลับบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังตกต่ำลงโดยลำดับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้จัดตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 [1]

หลักสูตรการศึกษา

แก้
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

ทำเนียบคณบดี

แก้
ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข 1 มกราคม พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 เก็บถาวร 2020-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2560 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "มติย่อ92557" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  2. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กว่าจะมาเป็นเรา, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2560

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้