คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อังกฤษ: Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University) ก่อตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557[1] รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรทางการเรียนรู้และการศึกษาที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและนานาชาติ เพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยแรกในประเทศไทยที่มีการสอนรายวิชา วิชาการเรียนรู้ ขึ้น อีกทั้งยังเป็นคณะแรกที่มีการผสมผสานหลักสูตรเชิงสหวิทยาการและ Active Learning เข้าด้วยกัน[2]

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University
ที่อยู่99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
วันก่อตั้ง29 กันยายน พ.ศ. 2557
คณบดีรศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี
สีประจําคณะ███ สีฟ้าอมเขียว - ███ สีส้ม
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เว็บไซต์lsed.tu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ในปี 2557 เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นว่า การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดิน แต่การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกลับบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังตกต่ำลงโดยลำดับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงมีมติให้จัดตั้งคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9/2557 [1]

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

  • สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต

  • อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตร

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

ทำเนียบคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลำดับที่ รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน (5 ปี 299 วัน) [3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มติย่อรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 Archived 2020-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2560 อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "มติย่อ92557" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  2. คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กว่าจะมาเป็นเรา, สืบค้นเมื่อ 8 เมษายน 2560
  3. สำนักงานสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ 2525/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ Archived 2020-09-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข