คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณบดีคนปัจจุบันคือ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Faculty of Education
Uttaradit Rajabhat University
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2427
คณบดีดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
ที่อยู่
วารสารวารสารครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สีสีฟ้า – ขาว
มาสคอต
ตรามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีวงกลมสีฟ้าล้อมรอบข้างใต้เขียนว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถานปฏิบัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เว็บไซต์[[1]]
อาคารครุศาสตร์หลังเก่า

ประวัติ

แก้

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นคณะเก่าแก่ และคณะแรก ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2497 ในอดีตสถาบันแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาฝึกหัดครูของภาคเหนือ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์, แพร่, น่าน,เชียงราย, ลำปาง และอุตรดิตถ์ ต่อมาภายหลังได้รับการเปลี่ยนชื่อและฐานะมาตามลำดับจนเป็นที่รู้จักดีในชื่อ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ต่อมาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะครุศาสตร์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เมื่อ พ.ศ. 2527 จากการแก้ไขพระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู พ.ศ 2518 ให้วิทยาลัยครูสอนได้ถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาการศึกษา และสาขาอื่นๆ และตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 เป็นต้นมาใช้ชื่อว่า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีอาคารเรียนของคณะจำนวน 4 หลัง คือ อาคารครุศาสตร์เก่า เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น เป็นที่ตั้งของห้องพักคณาจารย์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสโมสรนักศึกษาคณะฯ อาคารคณะครุศาสตร์ใหม่ (ตึกED) อาคาร 4 ชั้น สร้างขึ้นบริเวณสนามเทนนิสเก่าของมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่ตั้งของห้องสมุดคณะฯ ห้องเรียน สำนักงานคณบดี ห้องประชุม ลานวัฒนธรรม และห้องพักคณาจารย์ อาคาร 8 และ อาคาร 9

ภาควิชา

แก้

แต่เดิมมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปีจำนวน 7 สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาปฐมวัย และสังคมศึกษา และเคยเปิดสาขาวิชาอื่นๆ ได้แก่ ดนตรี และจิตวิทยา ในปีพ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้กำหนดเปิดสาขาวิชาเพิ่มเติมจำนวน 11 สาขา รวมทั้งหมด 18 สาขา โดยจะรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป และได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ ในปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรี 20 สาขา ปริญญาโท 2 สาขา และปริญญาเอก 1 สาขา ดังนี้

หลักสูตรการศึกษา

แก้


ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
 • สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาเกาหลี)
 • สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์
 • สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชานาฏศิลป์
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาขาวิชาฟิสิกส์
 • สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาชีววิทยา
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. 2 ปี)

 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
 • สาขาวิชาการบริการการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

 • สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้