คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานการศึกษาหนึ่งในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สัญลักษณ์คณะสังคมศาสตร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Social Science
Srinakharinwirot University
ที่อยู่อาคาร 11 เลขที่ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
วันก่อตั้ง29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (45 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์
สีประจำคณะสีม่วงเม็ดมะปราง[1]
เพลงเทิดช่อม่วงดั่งดวงใจ
เว็บไซต์http://soc.swu.ac.th
บริเวณด้านหน้าอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์

ประวัติแก้ไข

กำเนิดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 เมื่อครั้งที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา" ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร เป็นอธิการบดี แต่เดิมนั้น คณะสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของ คณะวิชามนุษยธรรมและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย 8 แผนกวิชาดังนี้

 • แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย
 • แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 • แผนกวิชาภูมิศาสตร์
 • แผนกวิชาประวัติศาสตร์
 • แผนกวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรม
 • แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม

รายนามคณบดีคณะสังคมศาสตร์แก้ไข

 • ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา (พ.ศ. 2514-2522)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เจียมเจริญ (พ.ศ. 2522-2526)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช บุรีรักษ์ (พ.ศ. 2526-2530)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล (พ.ศ. 2530-2534)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ (พ.ศ. 2534-2538)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล (พ.ศ. 2538-2542)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน (พ.ศ. 2542-2546)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา สังข์เกษม (พ.ศ. 2546-2555)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)

หน่วยงานแก้ไข

หลังจาก ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" แล้ว คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ก็ได้แยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2497 ได้มีการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์เกิดขึ้น โดยมีสถานภาพเป็นแผนกวิชาภูมิศาสตร์ในคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนกวิชาภูมิศาสตร์จึงเปลี่ยนสถานะเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในปัจจุบันภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2518 เดิมมีสถานะเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมา ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกำหนดให้มีภาควิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ขึ้น
 • ภาควิชาสังคมวิทยา ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นภาควิชาสังคมวิทยาเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ หลังจากนั้น ภาควิชาสังคมวิทยามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสม เช่น “แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์” ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” กำหนดให้คณะสังคมศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่ง แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์จึงแยกตัวออกมาเป็น “ภาควิชาสังคมวิทยา” จนถึงปัจจุบัน
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ (ร.บ.การปกครอง/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/รัฐประศาสนศาสตร์) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 เดิมสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ เริ่มแรกภาควิชารัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี และวิชาโท ให้แก่นิสิตที่สนใจ จนกระทั่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทางภาควิชารัฐศาสตร์จึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
 • อดีต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาได้แยกตัวออกไป และจัดตั้งเป็น "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2559
 • อดีต ภาควิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปิดหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจศึกษา สาขาการตลาด และการบัญชี โดยในขณะนั้นมีคณาจารย์ในภาควิชา จำนวน 7 คน และพัฒนาเรื่อยมา โดยปัจจุบันภาควิชาบริหารธุรกิจได้ยกระดับเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเมื่อปี พ.ศ. 2561

หลักสูตรแก้ไข

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 2-5 นิสิตภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 และนิสิตระดับปริญญาโทจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทางสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

 • สาขานโยบายสาธารณะ


อาคารและสถานที่แก้ไข

 • คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 2 อาคาร ดังนี้
 •      : อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ส่วนสำนักงานคณบดี โถง 40 ปี ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 •      : อาคาร 36 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 (ชั้น 1,4-12) ส่วนสำนักงานคณบดี ห้องพักคณาจารย์ ภาควิชา และห้องประชุม

กิจกรรมนิสิตแก้ไข

 • โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์
 • โครงการไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์
 • โครงการ SOMUSIC
 • โครงการค่ายสังคมอาสา
 • โครงการกีฬาสังคมศาสตร์สัมพันธ์ (Social Games)

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข