คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะวิชาหนึ่งในกลุ่มคณะวิชาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดทำการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Social Science,
Srinakharinwirot University
สถาปนา22 สิงหาคม พ.ศ. 2517 (49 ปี) [1]
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์
ที่อยู่
อาคาร 11 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
วารสารวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพลงเทิดช่อม่วงดั่งดวงใจ
สีสีม่วงเม็ดมะปราง [2]
เว็บไซต์http://soc.swu.ac.th
บริเวณด้านหน้าอาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์

ประวัติ แก้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีต้นกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา โดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 91 ตอนที่ 112 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517) ในระยะที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ยังมิได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ เรียกชื่อว่า คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยแผนกวิชาต่าง ๆ คือ

1. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีไทย

2. แผนกวิชาภาษาและวรรณคดีต่างประเทศ

3. แผนกวิชาศิลปะและวัฒนธรรม

4. แผนกวิชาศาสนาและปรัชญา

5. แผนกวิชาประวัติศาสตร์

6. แผนกวิชาภูมิศาสตร์

7. แผนกวิชาสังคมวิทยา

8. แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์

เมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว แผนกวิชาต่าง ๆ ของคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา และแยกสังกัดใน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

จากประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 166 วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518) นั้น ถือได้ว่าวันที่ 22 สิงหาคม เป็นวันกำเนิดของคณะสังคมศาสตร์ มีหน่วยงานในสังกัด 6 ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชารัฐศาสตร์ และสำนักงานคณบดี

ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ และในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาบริหารธุรกิจได้แยกออกจากคณะสังคมศาสตร์ ไปเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตามประกาศการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย[3]

ทำเนียบผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์[4] แก้

รายนามผู้บริหาร วาระการดำรงตำแหน่ง
หัวหน้าคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.เทือก กุสุมา ณ อยุธยา พ.ศ. 2497 - 2516
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา พ.ศ. 2516 - 2517
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา พ.ศ. 2517 - 2522
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ เจียมเจริญ พ.ศ. 2522 - 2526
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช บุรีรักษ์ พ.ศ. 2526 - 2530
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล พ.ศ. 2530 - 2534 (ครั้งที่ 1)

พ.ศ. 2538 - 2542 (ครั้งที่ 2)

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลัช จงสืบพันธ์ พ.ศ. 2534 - 2538
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวี วรกวิน พ.ศ. 2542 - 2546
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา สังข์เกษม พ.ศ. 2546 - 2555
8.รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ พ.ศ. 2555 - 2564
9.รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

หน่วยงาน แก้

หลังจาก ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" แล้ว คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ ก็ได้แยกออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งในปัจจุบัน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 4 ภาควิชา คือ

 • ภาควิชาภูมิศาสตร์ (พ.ศ. 2497) ได้มีการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์เกิดขึ้น โดยมีสถานภาพเป็นแผนกวิชาภูมิศาสตร์ในคณะมนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ต่อมาใน พ.ศ. 2517 ได้มีการยกฐานะจากวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนกวิชาภูมิศาสตร์จึงเปลี่ยนสถานะเป็นภาควิชาภูมิศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ในปัจจุบันภาควิชาภูมิศาสตร์ผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
 • ภาควิชาประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2518) เดิมมีสถานะเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมา ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ทบวงมหาวิทยาลัยออกประกาศเรื่องแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกำหนดให้มีภาควิชาประวัติศาสตร์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ขึ้น
 • ภาควิชาสังคมวิทยา (พ.ศ. 2497) ถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกับวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 ในขณะนั้นภาควิชาสังคมวิทยาเป็นแผนกวิชาประวัติศาสตร์ในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ หลังจากนั้น ภาควิชาสังคมวิทยามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นครั้งคราวเพื่อความเหมาะสม เช่น "แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์" ต่อมาเมื่อวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" กำหนดให้คณะสังคมศาสตร์เป็นอีกคณะหนึ่ง แผนกวิชาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์จึงแยกตัวออกมาเป็น "ภาควิชาสังคมวิทยา" จนถึงปัจจุบัน
 • ภาควิชารัฐศาสตร์ เก็บถาวร 2020-09-19 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน (พ.ศ. 2517) เดิมสังกัดอยู่ในคณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ เริ่มแรกภาควิชารัฐศาสตร์จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือกเสรี และวิชาโท ให้แก่นิสิตที่สนใจ จนกระทั่งสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปิดสอนในหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตในปี พ.ศ. 2542 ทางภาควิชารัฐศาสตร์จึงมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป

หน่วยงานในอดีต แก้

 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เดิมภาควิชาเศรษฐศาสตร์เป็นหนึ่งในภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ภาควิชาได้แยกตัวออกไป และจัดตั้งเป็น "สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" และเปลี่ยนชื่อเป็น "คณะเศรษฐศาสตร์" เมื่อปี พ.ศ. 2559
 • ภาควิชาบริหารธุรกิจ ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการเปิดหลักสูตรวิชาเอกธุรกิจศึกษา สาขาการตลาด และการบัญชี โดยในขณะนั้นมีคณาจารย์ในภาควิชา จำนวน 7 คน และพัฒนาเรื่อยมา โดยปัจจุบันภาควิชาบริหารธุรกิจได้ยกฐานะเป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม เมื่อปี พ.ศ. 2561

หลักสูตร แก้

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีให้กับนิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 2-5 นิสิตภาคพิเศษ ชั้นปีที่ 1-4 และนิสิตระดับปริญญาโทและเอกจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี[5]
ปริญญาโท[6]
ปริญญาเอก[7]

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา
  • วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง
 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

 • สาขาวิชานิติศาสตร์


หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

 • สาขาวิชาสังคมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาวิชาประวัติศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดการทางสังคม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
 • สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาการจัดการทางสังคม

อาคารและสถานที่ แก้

 • อาคาร 11 (คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 1) ส่วนสำนักงานคณบดี โถง 40 ปี ห้องประชุม ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 36 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล คณะสังคมศาสตร์ อาคาร 2 (ชั้น 1 และ ชั้น 4-12) ส่วนสำนักงานคณบดี ห้องพักคณาจารย์ ภาควิชา และห้องประชุม

กิจกรรมนิสิต แก้

 • โครงการสวัสดีสังคมศาสตร์
 • โครงการไหว้ครู และปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะสังคมศาสตร์
 • โครงการ SOMUSIC
 • โครงการค่ายสังคมอาสา
 • โครงการกีฬาสังคมศาสตร์สัมพันธ์ (Social Games)

อ้างอิง แก้

 1. ประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2518
 2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2552
 3. "ประวัติคณะ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ". มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์.
 4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 5. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-09-29. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-09. สืบค้นเมื่อ 2020-05-13.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ดูเพิ่ม แก้