สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อังกฤษ: School of Sinology, Mae Fah Luang University) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2557 นับเป็นสำนักวิชาลำดับที่ 14 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันการศึกษาด้านจีนวิทยาในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สำนักวิชาจีนวิทยา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตราสัญลักษณ์สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่ออังกฤษSchool of Sinology
Mae Fah Luang University
อักษรย่อSN MFU.
ที่อยู่333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
วันก่อตั้ง16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
(6 ปี 336 วัน)
คณบดีดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ (รักษาการ)
สีประจําคณะ     สีแดง
เพลงจีนวิทยา
เว็บไซต์สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประวัติแก้ไข

สำนักวิชาจีนวิทยาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555- 2559) นับเป็นสำนักวิชาที่ 14 ของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้พัฒนาจากการเป็นสาขาวิชาภาษาจีน ภายใต้สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยากำหนดวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานดังนี้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การผลิตงานวิชาการ การสร้างสรรค์งานวิจัย และการให้บริการวิชาการในเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับประเทศจีน เพื่อผลิตบัณฑิตให้รอบรู้เรื่องจีน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนมีความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีนเป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาจีน เพื่อสร้างพื้นฐานให้แก่นักศึกษาต่างสาขาของมหาวิทยาลัยในด้านความรู้เกี่ยวกับจีน และความเข้าใจในแนวคิดวิถีจีน นอกเหนือไปจากพื้นฐานทักษะภาษาจีน เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในด้านต่างๆ เกี่ยวกับจีน และเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างชาวไทยกับชาวจีน และเพื่อแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในการพัฒนาภารกิจ คือ การเรียนการสอน งานวิชาการ งานวิจัย การให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับจีน[1]

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบัน สำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ได้แก่

ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  • สาขาวิชาจีนศึกษา
  • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
  • สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

  • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

คณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี ดังนี้

ทำเนียบคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายนามคณบดี ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.ธีรภาพ ปรีดีพจน์ (รักษาการ) พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://sinology.mfu.ac.th/history.php

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข