คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University) เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมมีฐานะเป็น "สถาบันภาษาและวัฒนธรรม" มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปให้กับนักศึกษาทุกคณะ

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Faculty of Liberal Arts
Ubon Ratchathani University
สถาปนาพ.ศ. 2542
คณบดีรศ.ดร.สุรศักดิ์ คำคง
ที่อยู่
85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
สี███ สีแสด
เว็บไซต์www.la.ubu.ac.th

ประวัติ

แก้

คณะศิลปศาสตร์ แต่เดิมเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเทียบเท่าคณะ และทำหน้าที่สอนวิชาศึกษาทั่วไปในสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้กับนักศึกษาทุกคณะในมหาวิทยาลัย

 
ป้ายคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตลอดช่วงแผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษาระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ต่อมาเมื่อมีการขยายขอบเขตภารกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้งการผลิตบัณฑิตในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาขาดแคลนรวมทั้งการวิจัย การบริการวิชาการต่อชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจึงได้ปรับเป็นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 และเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสารในปี พ.ศ. 2540 และสาขาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2541 ตามลำดับ

ดอกไม้และสีประจำคณะ

แก้

ดอกจาน หรือชื่อสามัญที่รู้จักกันดีคือดอกทองกวาว หรือก๋าว ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Buetea monosperma อยู่ในวงศ์ PAPILIONOIDEAE (Leguminosae) เป็นดอกไม้พื้นเมืองสัญลักษณ์ของภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถชูช่องามสะพรั่งในฤดูแล้ง เปรียบเหมือนคณะศิลปศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีสาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่วนสีประจำคณะคือสีแสด อันเป็นสีของดอกจาน

ภาควิชา

แก้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

 • กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก
 • กลุ่มวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก
 • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

หลักสูตร

แก้
หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) (ในความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์[1])

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 • สาขาภาษาไทย
 • สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว การบริการและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
 • สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาการบริหารการศึกษา (กำลังดำเนินการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568)


ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
 • สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (กำลังดำเนินการ)

อ้างอิง

แก้


 1. "คณะวิทยาศาสตร์". www.sci.ubu.ac.th.