คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Education, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Logo NEU.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education, North Eastern University
ที่อยู่199/19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้งพ.ศ. 2559
คณบดีดร.วานิช ประเสริฐพร
วารสารวารสารคณะศึกษาศาสตร์
สีประจําคณะ     สีส้ม
สถานปฏิบัติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 โดย นายสุบิน  ปิ่นขยัน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามออกใบอนุญาตจัดตั้งในนามของ "วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ภ.น.) หรือ North Eastern College (N.E.C)"   และออกใบรับรองวิทยฐานะให้ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำการสอนในขณะนั้นในขั้นปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2539 และในปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.)  หรือ North Eastern University (N.E.U)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยนายประจวบ  ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ในใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

 • ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม. / M.Ed.)
 • ปีการศึกษา 2551  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯเปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ปีการศึกษา  2557 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่ต้องการคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา
 • ปีการศึกษา  2559  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-07-23.