คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อังกฤษ: Faculty of Education, North Eastern University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2559

คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Faculty of Education, North Eastern University
สถาปนาพ.ศ. 2559
คณบดีดร.วานิช ประเสริฐพร
ที่อยู่
วารสารวารสารคณะศึกษาศาสตร์
สี  สีส้ม
สถานปฏิบัติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เว็บไซต์คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2531 โดย นายสุบิน  ปิ่นขยัน ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น เป็นผู้ลงนามออกใบอนุญาตจัดตั้งในนามของ "วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ว.ภ.น.) หรือ North Eastern College (N.E.C)"   และออกใบรับรองวิทยฐานะให้ วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำการสอนในขณะนั้นในขั้นปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2539 และในปีการศึกษา 2542 วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ม.ภ.น.)  หรือ North Eastern University (N.E.U)  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยนายประจวบ  ไชยสาสน์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนาม ในใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

 • ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา (ศษ.ม. / M.Ed.)
 • ปีการศึกษา 2551  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยฯเปิดสอนระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • ปีการศึกษา  2557 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่ต้องการคุณวุฒิด้านวิชาชีพครู โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา
 • ปีการศึกษา  2559  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตร แก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]
ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาการบริหารและภาวะผู้นำทางการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. "ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-09-24. สืบค้นเมื่อ 2017-07-23.