รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดโดยจำแนกตามจังหวัด

ภาคเหนือ แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2451[1]
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พ.ศ. 2476[2]
เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2432[3]
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พ.ศ. 2449[4]
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย พ.ศ. 2521 [5]
น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พ.ศ. 2450[6]
โรงเรียนสตรีศรีน่าน พ.ศ. 2468[7]
พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2479[8] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเมื่อปี พ.ศ. 2520
แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2444[9]
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2464[10]
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา พ.ศ. 2445[11]
ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2441[12]
โรงเรียนลำปางกัลยาณี พ.ศ. 2458[13]
ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2447[14]
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พ.ศ. 2472[15]
อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2452[16]
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พ.ศ. 2463[17]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พ.ศ. 2456[18]
โรงเรียนอนุกูลนารี พ.ศ. 2482[19]
ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2440[20]
โรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ. 2463[21]
ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พ.ศ. 2442[22]
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พ.ศ. 2481[23]
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พ.ศ. 2452[24] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครพนม “สตรีนครพนม” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย"
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ. 2442[25]
โรงเรียนสุรนารีวิทยา พ.ศ. 2468[26]
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ พ.ศ. 2509[27] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี พ.ศ. 2554
บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม พ.ศ. 2447[28] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม"
โรงเรียนภัทรบพิตร พ.ศ.2521 ประกาศจัดตั้งโรงเรียนในชื่อ "บุรีรัมย์พิทยาคม 2" แต่เนื่องจากกรมสามัญศึกษาในขณะนั้นไม่อนุมัติให้ใช้ชื่อนี้ ศึกษาธิการจังหวัดในขณะนั้นจึงได้เสนอชื่อ "ภัทรบพิตร" ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาตั้งเป็นชื่อโรงเรียน ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการก็อนุมัติให้ใช้ชื่อ "ภัทรบพิตร" เป็นชื่อโรงเรียน
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม พ.ศ. 2449[29]
โรงเรียนผดุงนารี พ.ศ. 2469[30]
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร พ.ศ. 2491[31] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี พ.ศ. 2525
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน พ.ศ.2528 [32]
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ. 2493[33] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี พ.ศ. 2515
ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พ.ศ. 2450[34]
โรงเรียนสตรีศึกษา พ.ศ. 2456[35]
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม พ.ศ. 2450[36] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเลย “สโมสรวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย “วัฑฒนดรุณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเลยพิทยาคม"
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา พ.ศ.2521[37]
ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455[38]
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482[39]
สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พ.ศ. 2455[40] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร “สกลราชวิทยานุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสกลนคร “สตรีสกลรัตน์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล"
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา พ.ศ. 2526[41]
สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร พ.ศ. 2452[42]
โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2478[43]
หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พ.ศ. 2457[44] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"
หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พ.ศ. 2514[45] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี พ.ศ. 2536
อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พ.ศ. 2445[46]
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ พ.ศ. 2460[47]
อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พ.ศ. 2440[48]
โรงเรียนนารีนุกูล พ.ศ. 2443[49]
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ พ.ศ. 2494[50] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคกลาง แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2445[51] แต่เดิมโรงเรียนมีชื่อว่าโรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบรวมเข้ากับโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2469 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม"
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พ.ศ. 2452[52] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท “วิชัยบำรุงราษฎร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยนาท “คณะราษฎร์บำรุง ๒” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม"
นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พ.ศ. 2459[53] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก “นาครส่ำสงเคราะห์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก “ศรีนครนายก” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"
นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ. 2452[54]
โรงเรียนราชินีบูรณะ พ.ศ. 2457[55]
นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ. 2448[56]
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พ.ศ. 2455[57]
นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พ.ศ. 2451[58]
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พ.ศ. 2475[59]
ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2446[60]
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พ.ศ. 2472[61]
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. 2448[62]
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ. 2462[63]
พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พ.ศ. 2441[64] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรวิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรกัลยาณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม"
พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พ.ศ. 2442[65]
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พ.ศ. 2466[66]
เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2444[67]
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พ.ศ. 2458[68]
ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พ.ศ. 2442[69] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้มีการแยกนักเรียนหญิงตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “ลวะศรี” และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ต่อมาจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ พ.ศ. 2426[70]
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พ.ศ. 2445[71]
สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ. 2451[72]
โรงเรียนถาวรานุกูล พ.ศ. 2462[73]
สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พ.ศ. 2457[74]
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พ.ศ. 2455[75]
สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2445[76] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี “สระบุรี” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรี “สหายหญิง” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม"
สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2449[77] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สิงหวัฒนพาห” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สตรีสิงห์บุรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสิงห์บุรี"
สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พ.ศ. 2441[78]
โรงเรียนอุดมดรุณี พ.ศ. 2461[79]
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา พ.ศ. 2438[80] เดิมชื่อโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา" มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอสวรรคโลก และมีฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับอีกสองโรงเรียนโดยพฤตินัย
สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พ.ศ. 2441[81]
โรงเรียนสงวนหญิง พ.ศ. 2472[82]
อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พ.ศ. 2429[83]
โรงเรียนสตรีอ่างทอง พ.ศ. 2482[84]
อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พ.ศ. 2465[85] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม"

ภาคตะวันออก แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2454[86]
โรงเรียนศรียานุสรณ์ พ.ศ. 2462[87]
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. 2435[88]
โรงเรียนดัดดรุณี พ.ศ. 2458[89]
ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง พ.ศ. 2441[90]
โรงเรียนชลกันยานุกูล พ.ศ. 2458[91]
ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ พ.ศ. 2442[92]
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ พ.ศ. 2479[93]
ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พ.ศ. 2456[94]
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี พ.ศ. 2460[95]
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม พ.ศ. 2442[96] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง “ระยองมิตรอุปถัมภ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนระยองวิทยาคม"
สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว พ.ศ. 2501[97] เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคตะวันตก แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี พ.ศ. 2447[98]
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พ.ศ. 2472[99]
ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม พ.ศ. 2443[100]
โรงเรียนผดุงปัญญา พ.ศ. 2471[101]
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พ.ศ. 2457[102] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบสมบูรณ์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"
เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2444[103]
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2460[104]
ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พ.ศ. 2429[105]
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พ.ศ. 2470[106]

ภาคใต้ แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พ.ศ. 2452[107] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ “อำมาตย์พานิชนุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกระบี่ “สตรีกระบี่” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล"
ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย พ.ศ. 2440[108]
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ. 2467[109]
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ พ.ศ. 2459[110]
โรงเรียนสภาราชินี พ.ศ. 2479[111]
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พ.ศ. 2441[112]
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พ.ศ. 2461[113]
นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส พ.ศ. 2456[114]
โรงเรียนนราสิกขาลัย พ.ศ. 2483[115]
ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2455[116]
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พ.ศ. 2465[117]
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พ.ศ. 2471[118]
โรงเรียนสตรีพังงา พ.ศ. 2499[119]
พัทลุง โรงเรียนพัทลุง พ.ศ. 2448[120]
โรงเรียนสตรีพัทลุง พ.ศ. 2482[121]
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พ.ศ. 2440[122]
โรงเรียนสตรีภูเก็ต พ.ศ. 2452[123]
ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2452[124]
โรงเรียนสตรียะลา พ.ศ. 2469[125]
ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พ.ศ. 2449[126]
โรงเรียนสตรีระนอง พ.ศ. 2483[127]
สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2439[128]
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2464[129]
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ. 2453[130] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “สตูลวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2491 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล “สตรีสตูล” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสตูลวิทยา"
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2450[131]
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พ.ศ. 2482[132]

อดีต แก้

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบินทร์บุรี โรงเรียนกบินทร์บุรี พ.ศ. 2460[133] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบินทร์บุรี “กบินทร์ราษฎรอำรุง” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2469
ขุขันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455[134] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฎร์รังรักษ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482[135] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขุขันธ์ “สตรีขุขันธ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
ตะกั่วป่า โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พ.ศ. 2443[136] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2474
ธนบุรี โรงเรียนทวีธาภิเศก พ.ศ. 2438[137] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธนบุรี “ทวีธาภิเศก” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนศึกษานารี พ.ศ. 2453[138] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธนบุรี “ศึกษานารี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
ธัญญบุรี โรงเรียนธัญบุรี พ.ศ. 2455[139] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธัญญบุรี “ธัญญสิทธิศิลป์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนธัญรัตน์ พ.ศ. 2499[140] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธัญญบุรี “รังสิต” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
พระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2425[141] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระนคร “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2443[142] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนคร “สตรีวิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
พระประแดง โรงเรียนวัดทรงธรรม พ.ศ. 2429[143] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พ.ศ. 2482[144] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระประแดง “วิสุทธิกษัตรี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
มีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2453[145] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี “เศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2467[146] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนบุรี “สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
สวรรคโลก โรงเรียนสวรรควิทยา พ.ศ. 2438[147] เดิมชื่อโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา"
โรงเรียนอนันตนารี พ.ศ. 2465[148] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนชายประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา"
สายบุรี โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” พ.ศ. 2464[149] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2474
หล่มศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม พ.ศ. 2444[150] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “ศักดิ์วิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “สตรีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2461 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2474
หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา พ.ศ. 2442[151] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหลังสวน “อนุกูลสตรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2474

อ้างอิง แก้

 1. "โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-04-06. สืบค้นเมื่อ 2008-07-10.
 2. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 3. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 4. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 5. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
 6. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 7. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 8. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 9. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 10. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 11. โรงเรียนห้องสอนศึกษา
 12. "โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-09-13. สืบค้นเมื่อ 2008-07-12.
 13. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 14. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 15. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 16. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 17. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 18. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 19. โรงเรียนอนุกูลนารี
 20. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 21. โรงเรียนกัลยาณวัตร
 22. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 23. "โรงเรียนสตรีชัยภูมิ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-06-18. สืบค้นเมื่อ 2022-04-18. {{cite web}}: ตรวจสอบค่า |url= (help)
 24. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
 25. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 26. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 27. โรงเรียนบึงกาฬ
 28. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 29. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 30. โรงเรียนผดุงนารี
 31. โรงเรียนมุกดาหาร
 32. [www.nmi.ac.th/โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน]
 33. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 34. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 35. โรงเรียนสตรีศึกษา
 36. โรงเรียนเลยพิทยาคม
 37. [1][ลิงก์เสีย]
 38. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 39. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 40. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 41. โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
 42. โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 43. โรงเรียนสิรินธร
 44. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 45. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 46. "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-01-15. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 47. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 48. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 49. "โรงเรียนนารีนุกูล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-01. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 50. โรงเรียนอำนาจเจริญ
 51. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 52. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 53. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 54. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
 55. โรงเรียนราชินีบูรณะ
 56. โรงเรียนนครสวรรค์
 57. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 58. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 59. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 60. โรงเรียนปทุมวิไล
 61. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 62. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 63. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 64. "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-12-15. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 65. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 66. "โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-07-11. สืบค้นเมื่อ 2011-11-08.
 67. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 68. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 69. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 70. "โรงเรียนสมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-18. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 71. "โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 72. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 73. โรงเรียนถาวรานุกูล
 74. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 75. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 76. "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2002-12-25. สืบค้นเมื่อ 2011-11-09.
 77. โรงเรียนสิงห์บุรี
 78. โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 79. โรงเรียนอุดมดรุณี
 80. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 81. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 82. โรงเรียนสงวนหญิง
 83. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 84. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 85. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 86. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 87. โรงเรียนศรียานุสรณ์
 88. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 89. โรงเรียนดัดดรุณี
 90. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
 91. [hhttp://www.chonkanya.ac.th/ โรงเรียนชลกันยานุกูล]
 92. โรงเรียนตราษตระการคุณ
 93. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
 94. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
 95. โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
 96. โรงเรียนระยองวิทยาคม
 97. โรงเรียนสระแก้ว
 98. โรงเรียนวิสุทธรังษี
 99. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 100. โรงเรียนตากพิทยาคม
 101. โรงเรียนผดุงปัญญา
 102. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 103. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 104. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 105. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 106. "โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-11-22. สืบค้นเมื่อ 2011-11-12.
 107. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 108. โรงเรียนศรียาภัย
 109. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 110. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 111. โรงเรียนสภาราชินี
 112. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 113. "โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-15. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 114. โรงเรียนนราธิวาส
 115. "โรงเรียนนราสิกขาลัย". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-10-30. สืบค้นเมื่อ 2011-11-13.
 116. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 117. "โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-01-27. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 118. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 119. โรงเรียนสตรีพังงา
 120. โรงเรียนพัทลุง
 121. "โรงเรียนสตรีพัทลุง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 122. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 123. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 124. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 125. โรงเรียนสตรียะลา
 126. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 127. โรงเรียนสตรีระนอง
 128. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 129. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 130. โรงเรียนสตูลวิทยา
 131. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 132. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 133. "โรงเรียนกบินทร์บุรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-04. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.
 134. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 135. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
 136. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 137. โรงเรียนทวีธาภิเศก
 138. โรงเรียนศึกษานารี
 139. โรงเรียนธัญบุรี
 140. โรงเรียนธัญรัตน์
 141. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 142. โรงเรียนสตรีวิทยา
 143. โรงเรียนวัดทรงธรรม
 144. "โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-07-28. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.
 145. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 146. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 147. ประวัติโรงเรียนสวรรควิทยา และ โรงเรียนอนันตนารี (จาก สวรรค์อนันต์วิทยา 120ปี วิถีแห่งปัญญา)
 148. ประวัติโรงเรียนสวรรควิทยา และ โรงเรียนอนันตนารี (จาก สวรรค์อนันต์วิทยา 120ปี วิถีแห่งปัญญา)
 149. "โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-08-13. สืบค้นเมื่อ 2021-01-03.
 150. โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม
 151. โรงเรียนสวนศรีวิทยา