รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย

รายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดในประเทศไทย เป็นบทความที่รวบรวมรายชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดโดยจำแนกตามจังหวัด

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง ที่อยู่ หมายเหตุ
เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2451[1] 159 ถนนบรรพปราการ ตำบลเวียง อำเภอเมือง เชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ พ.ศ. 2476[2] 554 หมู่ 2 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
เชียงใหม่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2432[3] 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พ.ศ. 2449[4] 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
น่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร พ.ศ. 2450[5] 179 ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โรงเรียนสตรีศรีน่าน พ.ศ. 2468[6] 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
พะเยา โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พ.ศ. 2479[7] 226/24 ถนนมะโน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดพะเยาเมื่อปี พ.ศ. 2520
แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2444[8] 151 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2464[9] 1 ถนนคุ้มเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา พ.ศ. 2445[10] 1/17 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
ลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2441[11] เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โรงเรียนลำปางกัลยาณี พ.ศ. 2458[12] 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2447[13] 426 ถนนเจริญราษฏร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน พ.ศ. 2472[14] 12 ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2452[15] 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี พ.ศ. 2463[16] 7/1 ถนนประชานิมิตร  ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง ที่อยู่ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พ.ศ. 2456[17] 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โรงเรียนอนุกูลนารี พ.ศ. 2482[18] 159 ถนนภิรมย์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
ขอนแก่น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2440[19] 58 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โรงเรียนกัลยาณวัตร พ.ศ. 2463[20] 240 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ชัยภูมิ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล พ.ศ. 2442[21] 19 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พ.ศ. 2481[22] 372 ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
นครพนม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย พ.ศ. 2452[23] 42 ถนนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครพนม “ปิยะมหาราชาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2512 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครพนม “สตรีนครพนม” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย"
นครราชสีมา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย พ.ศ. 2442[24] 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โรงเรียนสุรนารีวิทยา พ.ศ. 2468[25] 248 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา 30000
บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ พ.ศ. 2509[26] 211 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 38000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเมื่อปี พ.ศ. 2554
บุรีรัมย์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม พ.ศ. 2447[27] 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “บุรีรัมย์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดบุรีรัมย์ “ศรีบุรีรัมย์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2481 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม"
มหาสารคาม โรงเรียนสารคามพิทยาคม พ.ศ. 2449[28] 462 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ .เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โรงเรียนผดุงนารี พ.ศ. 2469[29] 143 ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาหาร พ.ศ. 2491[30] 147 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี พ.ศ. 2525
ยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม พ.ศ. 2493[31] 53/4 ถ.แจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดยโสธรเมื่อปี พ.ศ. 2515
ร้อยเอ็ด โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย พ.ศ. 2450[32] 275/14 ถ.เทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนสตรีศึกษา พ.ศ. 2456[33] 149 ถ. สุริยะเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เลย โรงเรียนเลยพิทยาคม พ.ศ. 2450[34] 237/9 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดเลย “สโมสรวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเลย “วัฑฒนดรุณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2482 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนเลยพิทยาคม"
ศรีสะเกษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455[35] 319 ถนนวันลูกเสือ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482[36] 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
สกลนคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล พ.ศ. 2455[37] 74/26 หมู่ 4 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสกลนคร “สกลราชวิทยานุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสกลนคร “สตรีสกลรัตน์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2466 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล"
สุรินทร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร พ.ศ. 2456[38] 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนสิรินธร พ.ศ. 2478[39] 360 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
หนองคาย โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พ.ศ. 2457[40] ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย “หนองคายวิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหนองคาย “ปทุมเทพรังสรรค์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2473 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร"
หนองบัวลำภู โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร พ.ศ. 2514[41] 273/1 หมู่ 10 ถนนยุทธศาสตร์อุดรธานี-เลย ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อปี พ.ศ. 2536
อุดรธานี โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล พ.ศ. 2445[42] 77 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ พ.ศ. 2460[43] 103 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
อุบลราชธานี โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พ.ศ. 2440[44] 600 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โรงเรียนนารีนุกูล พ.ศ. 2443[45] 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
อำนาจเจริญ โรงเรียนอำนาจเจริญ พ.ศ. 2494[46] 277 หมู่ที่ 13 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง ที่อยู่ หมายเหตุ
กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2445[47] 188 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกำแพงเพชร “นารีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2469 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม"
ชัยนาท โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พ.ศ. 2452[48] 55/30 หมู่ 4 ถนนลูกเสือ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท “วิชัยบำรุงราษฎร์” ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชัยนาท “คณะราษฎร์บำรุง ๒” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม"
นครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พ.ศ. 2459[49] 1/330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก “นาครส่ำสงเคราะห์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครนายก “ศรีนครนายก” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม"
นครปฐม โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พ.ศ. 2452[50] 117/2 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม รหัสไปษรณีย์ 73000
โรงเรียนราชินีบูรณะ พ.ศ. 2457[51] 9 ถนนหน้าพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
นครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ พ.ศ. 2448[52] 173 ถนนมาตุลี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พ.ศ. 2455[53] ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พ.ศ. 2451[54] 211 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โรงเรียนสตรีนนทบุรี พ.ศ. 2475[55] 120 หมู่ที่ 9 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ปทุมธานี โรงเรียนปทุมวิไล พ.ศ. 2446[56] 63/4 ถนนปทุมสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี พ.ศ. 2472[57] 85 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พ.ศ. 2448[58] 53 ถนนป่าโทน หมู่ที่ 2 ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ พ.ศ. 2462[59] 117 หมู่ 5 ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
พิจิตร โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พ.ศ. 2441[60] 31 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชรอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรวิทยาคม” ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิจิตร “พิจิตรกัลยาณี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม"
พิษณุโลก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พ.ศ. 2442[61] 1 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมืองพิษณุโลก ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พ.ศ. 2466[62] 28 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เพชรบูรณ์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม พ.ศ. 2444[63] 210 ถนนสามัคคีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 ประเทศไทย
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี พ.ศ. 2458[64] 208 ถนน สามัคคีชีย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พ.ศ. 2442[65] 777 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดลพบุรี “พิบูลวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2463 ได้มีการแยกนักเรียนหญิงตั้งเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “ลวะศรี” และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดลพบุรี “เทพสตรีวิทยาลัย” ต่อมาจึงยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ พ.ศ. 2426[66] 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พ.ศ. 2445[67] 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
สมุทรสงคราม โรงเรียนศรัทธาสมุทร พ.ศ. 2451[68] 122 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม  75000
โรงเรียนถาวรานุกูล พ.ศ. 2462[69] 34/9 ถ.สมุทรสงคราม - บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
สมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พ.ศ. 2457[70] 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ พ.ศ. 2455[71] 919 ถนนนรสิงห์ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
สระบุรี โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม พ.ศ. 2445[72] 532 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี “สระบุรี” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสระบุรี “สหายหญิง” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม"
สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี พ.ศ. 2449[73] 118 หมู่ 1 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี 16000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สิงหวัฒนพาห” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสิงห์บุรี “สตรีสิงห์บุรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสิงห์บุรี"
สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พ.ศ. 2441[74] 2/3 หมู่ 5 ตำบลล้านกล้วย อำเภอเมืงอ จังหวัดสุโขทัย 64000
โรงเรียนอุดมดรุณี พ.ศ. 2461[75] 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย พ.ศ. 2441[76] 440 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โรงเรียนสงวนหญิง พ.ศ. 2472[77] 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม พ.ศ. 2429[78] 97/2 หมู่ 4 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
โรงเรียนสตรีอ่างทอง พ.ศ. 2482[79] 66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000
อุทัยธานี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม พ.ศ. 2465[80] 55 หมู่ 2 ต.สะแกกรัง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอุทัยวิทยาคม"

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง ที่อยู่ หมายเหตุ
จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2454[81] 10 หมู่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โรงเรียนศรียานุสรณ์ พ.ศ. 2462[82] 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ พ.ศ. 2435[83] 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โรงเรียนดัดดรุณี พ.ศ. 2458[84] 144 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ฉะเชิงเทรา 24000
ชลบุรี โรงเรียนชลราษฎรอำรุง พ.ศ. 2411[85] 215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โรงเรียนชลกันยานุกูล พ.ศ. 2458[86] 31 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ พ.ศ. 2442[87] 494 หมู่ 8 ถนนเนินตาแมว   ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ พ.ศ. 2479[88] 14 ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000
ปราจีนบุรี โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง พ.ศ. 2456[89] 880 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25000
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี พ.ศ. 2460[90] 664 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม พ.ศ. 2442[91] 179 ถนนตากสิน ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดระยอง “ระยองมิตรอุปถัมภ์” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระยอง “บุญศิริบำเพ็ญ” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2463 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนระยองวิทยาคม"
สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว พ.ศ. 2501[92] 58 ถนนสุวรรณศรตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัยหลังจากการจัดตั้งจังหวัดสระแก้วเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง ที่อยู่ หมายเหตุ
กาญจนบุรี โรงเรียนวิสุทธรังษี พ.ศ. 2447[93] 32 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พ.ศ. 2472[94] 65 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
ตาก โรงเรียนตากพิทยาคม พ.ศ. 2443[95] 12 ถนน ท่าเรือ ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
โรงเรียนผดุงปัญญา พ.ศ. 2471[96] 151 หมู่ 6 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000
ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย พ.ศ. 2457[97] 304  ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.มืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบวิทยาลัย” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “ประจวบสมบูรณ์” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนประจวบวิทยาลัย"
เพชรบุรี โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2444[98] 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2460[99] 184/2 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
ราชบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี พ.ศ. 2429[100] 96 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พ.ศ. 2470[101] 421 ถนนยุติธรรม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง ที่อยู่ หมายเหตุ
กระบี่ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล พ.ศ. 2452[102] 10 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบี่ “อำมาตย์พานิชนุกูล” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดกระบี่ “สตรีกระบี่” มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล"
ชุมพร โรงเรียนศรียาภัย พ.ศ. 2440[103] โรงเรียนศรียาภัย เลขที่ 149 ถนนพิศิษฐ์พยาบาล ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา พ.ศ. 2467[104] 196 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
ตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ พ.ศ. 2459[105] 188 ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โรงเรียนสภาราชินี พ.ศ. 2479[106] 142 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
นครศรีธรรมราช โรงเรียนเบญจมราชูทิศ พ.ศ. 2441[107] 159 ม.3 ถ.นาพรุ-ท่าแพ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พ.ศ. 2461[108] 660 ถนนราชดำเนิน ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
นราธิวาส โรงเรียนนราธิวาส พ.ศ. 2456[109] 143/45 หมู่ที่ 13 ถนน โคกเคียน ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โรงเรียนนราสิกขาลัย พ.ศ. 2483[110] 16 ถนนสุริยะประดิษฐ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2455[111] 2 ถนนสะบารัง ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล พ.ศ. 2465[112] 8 ถนนวัฒนธรรม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
พังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พ.ศ. 2471[113] 132 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โรงเรียนสตรีพังงา พ.ศ. 2499[114] 204 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเถอเมือง จังหวัดพังงา 82000
พัทลุง โรงเรียนพัทลุง พ.ศ. 2448[115] 270 ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โรงเรียนสตรีพัทลุง พ.ศ. 2482[116] 250 ถนนเทศบำรุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
ภูเก็ต โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พ.ศ. 2440[117] 73/3 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โรงเรียนสตรีภูเก็ต พ.ศ. 2452[118] 1 ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
ยะลา โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา พ.ศ. 2452[119] 125 ถนนพิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โรงเรียนสตรียะลา พ.ศ. 2469[120] 25 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
ระนอง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร พ.ศ. 2449[121] หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จ.ระนอง 85000
โรงเรียนสตรีระนอง พ.ศ. 2483[122] ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
สงขลา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2439[123] 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2464[124] 1 ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
สตูล โรงเรียนสตูลวิทยา พ.ศ. 2453[125] 318 หมู่6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสตูล “สตูลวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ พ.ศ. 2491 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสตูล “สตรีสตูล” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2484 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสตูลวิทยา"
สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2450[126] 88 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 84000
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา พ.ศ. 2482[127] 338 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

อดีตแก้ไข

จังหวัด ชื่อโรงเรียน ก่อตั้ง หมายเหตุ
กระบินทร์บุรี โรงเรียนกบินทร์บุรี พ.ศ. 2460[128] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดกระบินทร์บุรี “กบินทร์ราษฎรอำรุง” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปราจิณบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2469
ขุขันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย พ.ศ. 2455[129] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดขุขันธ์ “ขุขันธ์ราษฎร์รังรักษ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
โรงเรียนสตรีสิริเกศ พ.ศ. 2482[130] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขุขันธ์ “สตรีขุขันธ์” ต่อมาเปลี่ยนฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษ หลังจากการเปลี่ยนนามจังหวัดขุขันธ์เป็นจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 2481
ตะกั่วป่า โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” พ.ศ. 2443[131] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพังงา เมื่อปี พ.ศ. 2474
ธนบุรี โรงเรียนทวีธาภิเศก พ.ศ. 2438[132] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธนบุรี “ทวีธาภิเศก” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนศึกษานารี พ.ศ. 2453[133] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธนบุรี “ศึกษานารี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
ธัญญบุรี โรงเรียนธัญบุรี พ.ศ. 2455[134] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดธัญญบุรี “ธัญญสิทธิศิลป์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนธัญรัตน์ พ.ศ. 2499[135] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดธัญญบุรี “รังสิต” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปทุมธานี เมื่อปี พ.ศ. 2474
พระนคร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พ.ศ. 2425[136] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระนคร “สวนกุหลาบวิทยาลัย” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
โรงเรียนสตรีวิทยา พ.ศ. 2443[137] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระนคร “สตรีวิทยา” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากการยุบเลิกจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2514
พระประแดง โรงเรียนวัดทรงธรรม พ.ศ. 2429[138] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดพระประแดง “เมืองนครเขื่อนขันธ์” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี พ.ศ. 2482[139] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพระประแดง “วิสุทธิกษัตรี” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2474
มีนบุรี โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2453[140] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดมีนบุรี “เศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พ.ศ. 2467[141] เดิมชื่อโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดมีนบุรี “สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดพระนครและจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2474
สวรรคโลก โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา พ.ศ. 2438[142] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2513 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลก “อนันตนารี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดสุโขทัย เมื่อปี พ.ศ. 2474
สายบุรี โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” พ.ศ. 2464[143] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดสายบุรี “แจ้งประชาคาร” ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2474
หล่มศักดิ์ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม พ.ศ. 2444[144] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “ศักดิ์วิทยาคาร” ต่อมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2514 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหล่มศักดิ์ “สตรีวิทยา” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2461 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2474
หลังสวน โรงเรียนสวนศรีวิทยา พ.ศ. 2442[145] เดิมชื่อโรงเรียนประจำจังหวัดหลังสวน “สวนศรีวิทยา” ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2509 ได้มีการยุบโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดหลังสวน “อนุกูลสตรี” ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2456 มารวมและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนสวนศรีวิทยา" ต่อมาลดฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอโดยพฤตินัยหลังจากรวมเข้ากับจังหวัดชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2474

อ้างอิงแก้ไข

 1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
 2. โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
 3. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 4. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
 5. โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
 6. โรงเรียนสตรีศรีน่าน
 7. โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
 8. โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
 9. โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
 10. โรงเรียนห้องสอนศึกษา
 11. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 12. โรงเรียนลำปางกัลยาณี
 13. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
 14. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 15. โรงเรียนอุตรดิตถ์
 16. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 17. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
 18. โรงเรียนอนุกูลนารี
 19. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
 20. โรงเรียนกัลยาณวัตร
 21. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
 22. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
 23. "โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2012-01-26. สืบค้นเมื่อ 2011-10-22.
 24. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 25. โรงเรียนสุรนารีวิทยา
 26. โรงเรียนบึงกาฬ
 27. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 28. โรงเรียนสารคามพิทยาคม
 29. โรงเรียนผดุงนารี
 30. โรงเรียนมุกดาหาร
 31. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
 32. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
 33. โรงเรียนสตรีศึกษา
 34. โรงเรียนเลยพิทยาคม
 35. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 36. "โรงเรียนสตรีสิริเกศ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-10-16. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 37. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
 38. โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 39. "โรงเรียนสิรินธร". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-10-16. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 40. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 41. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 42. "โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-01-15. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 43. โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
 44. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
 45. "โรงเรียนนารีนุกูล". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-01. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 46. โรงเรียนอำนาจเจริญ
 47. โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
 48. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
 49. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
 50. "โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-12-20. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 51. โรงเรียนราชินีบูรณะ
 52. โรงเรียนนครสวรรค์
 53. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
 54. โรงเรียนศรีบุณยานนท์
 55. โรงเรียนสตรีนนทบุรี
 56. โรงเรียนปทุมวิไล
 57. โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
 58. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
 59. โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 60. "โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-12-15. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 61. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 62. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
 63. โรงเรียนเพชรพิทยาคม
 64. โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
 65. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
 66. "โรงเรียนสมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-01-18. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 67. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
 68. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
 69. โรงเรียนถาวรานุกูล
 70. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
 71. โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
 72. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
 73. โรงเรียนสิงห์บุรี
 74. "โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-10-29. สืบค้นเมื่อ 2011-11-10.
 75. โรงเรียนอุดมดรุณี
 76. โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 77. โรงเรียนสงวนหญิง
 78. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
 79. โรงเรียนสตรีอ่างทอง
 80. โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
 81. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
 82. โรงเรียนศรียานุสรณ์
 83. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 84. โรงเรียนดัดดรุณี
 85. โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
 86. [hhttp://www.chonkanya.ac.th/ โรงเรียนชลกันยานุกูล]
 87. โรงเรียนตราษตระการคุณ
 88. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
 89. โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
 90. "โรงเรียนปราจีนกัลยาณี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-01-24. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 91. โรงเรียนระยองวิทยาคม
 92. "โรงเรียนสระแก้ว". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-01-23. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 93. โรงเรียนวิสุทธรังษี
 94. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
 95. โรงเรียนตากพิทยาคม
 96. โรงเรียนผดุงปัญญา
 97. โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
 98. "โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-10-31. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 99. โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 100. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 101. "โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-11-22. สืบค้นเมื่อ 2011-11-12.
 102. โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
 103. โรงเรียนศรียาภัย
 104. โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
 105. โรงเรียนวิเชียรมาตุ
 106. โรงเรียนสภาราชินี
 107. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 108. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
 109. โรงเรียนนราธิวาส
 110. โรงเรียนนราสิกขาลัย
 111. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
 112. โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
 113. โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
 114. โรงเรียนสตรีพังงา
 115. โรงเรียนพัทลุง
 116. "โรงเรียนสตรีพัทลุง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-11-29. สืบค้นเมื่อ 2021-01-02.
 117. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 118. โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 119. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
 120. โรงเรียนสตรียะลา
 121. โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
 122. โรงเรียนสตรีระนอง
 123. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 124. โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
 125. โรงเรียนสตูลวิทยา
 126. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 127. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 128. "โรงเรียนกบินทร์บุรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-04-04. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.
 129. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
 130. "โรงเรียนสตรีสิริเกศ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-10-16. สืบค้นเมื่อ 2011-10-24.
 131. โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 132. โรงเรียนทวีธาภิเศก
 133. โรงเรียนศึกษานารี
 134. โรงเรียนธัญบุรี
 135. โรงเรียนธัญรัตน์
 136. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 137. โรงเรียนสตรีวิทยา
 138. โรงเรียนวัดทรงธรรม
 139. โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
 140. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 141. โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
 142. โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
 143. "โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร"". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2020-08-13. สืบค้นเมื่อ 2021-01-03.
 144. โรงเรียนหล่มศักดิ์วิทยาคม
 145. "โรงเรียนสวนศรีวิทยา". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-05-12. สืบค้นเมื่อ 2016-05-16.