โรงเรียนบึงกาฬ (อักษรย่อ : บ.ก.; อังกฤษ: Bung Kan School) เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดบึงกาฬ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ตั้งอยู่ที่ 211 ถนนบึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School : WCSS) ปัจจุบันมีอายุ 53 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509

โรงเรียนบึงกาฬ
ิbungkan school.gif
พระไตรปิฎกและคบเพลิง
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bung Kan School
อักษรย่อ บ.ก. / BK
ประเภท โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2509
เขตการศึกษา หนองคาย-บึงกาฬ
ผู้อำนวยการ นายศักดาเดช ทาซ้าย
จำนวนนักเรียน 2,788 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
เกาหลีใต้ภาษาเกาหลี
เวียดนามภาษาเวียดนาม
ประเทศจีนภาษาจีน

สี ████ ฟ้า-แดง
เพลง มาร์ชโรงเรียนบึงกาฬ
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนบึงกาฬได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 โดยขอใช้อาคารเรียนโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอคือ โรงเรียนวิศิษฐ์อำนวยศิลป์เป็นสถานที่เรียน มีห้องเรียน 1 ห้องเรียน นักเรียน 32 คน (ชาย 25 คน หญิง 7 คน) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 จึงได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย มีพื้นที่ 54 ไร่209 ตารางวา โดยมี นายสมพงษ์ สมภักดี เป็นครูใหญ่คนแรกต่อมาโรงเรียนบึงกาฬได้ขยายชั้นเรียนเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2517 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ คมช. รุ่น 1 และในปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 4- 5) ปัจจุบันโรงเรียนบึงกาฬเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และการเรียนทั่วไปในช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และหลักสูตรส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเรียนเน้นคณิตศาสตร์และภาษา และการเรียนทั่วไปช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 4-6) ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School ) และโครงการ Buffer School[2][3]

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ที่ นามผู้บริหาร ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายสมพงษ์ สมภักดี ครูใหญ่,อธิการบดี พ.ศ. 2509-2519
2 นายสุเมธี โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2519-2529
3 นายคำสิงห์ ศรีสำราญ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2529-2532
4 นายเบียน โคตะนันท์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2532-2533
5 นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2533-2537
6 นายแสง สีดาหล้า ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2537-2542
7 นายสมทัย แสนโคตร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2542-2547
8 นายทรงกลด สรรพอาษา ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2547-2553
9 นายสุพกิจ กงบุราณ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2554-2557
10 นายคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2557-2559
11 นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ตราประจำโรงเรียน : พระไตรปิฎกและคบเพลิง
 • สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-แดง
  • ฟ้า
        หมายถึง ความรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายกว้างไกลทั้งภายในและภายนอกโลก
  • แดง
        หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน ขยันหมั่นเพียรให้ได้มาซึ่งความรู้
 • คติพจน์ : ปญฺญา โลกสฺมํ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
 • คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 • ปรัชญาของโรงเรียน : ความรอบรู้ นำไปสู่ความสำเร็จ
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน : สร้างคุณภาพให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : มะเขือขื่น
 • อัตลักษณ์โรงเรียน : มีสัมมาคารวะ ยิ้มไหว้ทักทายกัน
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : คนดีศรีบึงกาฬ สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่สากล

อาคารสถานที่แก้ไข

โรงเรียนบึงกาฬ ประกอบด้วยอาคารสถานที่ ดังต่อไปนี้

 • อาคารปฐมอนุสรณ์ (อาคาร 1) เป็นอาคารเรียนขนาดเล็ก มี 2 ชั้น มีทั้งหมด 4 ห้อง
 • อาคารสุนทรทวี (อาคาร 2) เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน และห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีทั้งหมด 16 ห้อง
 • อาคารตรีวิทย์ (อาคาร 3) เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 7 ห้อง
 • อาคารจตุรพิชัย (อาคาร 4) เป็นอาคารปูนซีเมนต์ มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกใช้เป็นห้องธุรการ ห้องพักผู้อำนวยการ ห้องประชุมเล็ก ห้องเรียนภาษา ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) และห้องของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นสองใช้เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องพักครู ชั้นสามใช้เป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รวมทั้งหมดมี 20 ห้อง
 • อาคารวิไลเบญจ (อาคาร 5) เป็นอาคารปูนซีเมนต์ มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกใช้เป็นห้องวิชาการ ห้องแนะแนว ห้องประชุมฟ้าแดง และห้องศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส ชั้นสองและชั้นสามใช้เป็นห้องเรียนประจำชั้นของนักเรียน รวมทั้งหมดมี 18 ห้อง
 • อาคาร 6 (ยังไม่ได้ตั้งชื่อ) เป็นอาคารปูนซีเมนต์ ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2557 ในสมัยผู้อำนวยการสุพกิจ กงบุราณ มีทั้งหมด 4 ชั้น ชั้นแรกใช้เป็นห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นสอง ชั้นสาม และชั้นสี่ ใช้เป็นห้องเรียนประจำชั้นของนักเรียน
 • อาคาร 7 (ยังไม่ได้ตั้งชื่อ) เป็นอาคารปูนซีเมนต์ เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2559 ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2560 เริ่มก่อสร้างในสมัยผู้อำนวยการคอมฉันท์ นาเมืองรักษ์ มีทั้งหมด 4 ชั้น ปัจจุบันเป็นอาคารที่ใหญ่ที่สุดของโรงเรียน
 • โดมเอนกประสงค์ราชป้องขันธุ์ ใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมต่างๆของโรงเรียน ก่อสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2556 ในสมัยผู้อำนวยการสุพกิจ กงบุราณ
 • อาคารศรีบึงกาฬ มี 2 ชั้น ชั้นแรกใช้สำหรับเป็นห้องสมุดกาญจนาภิเษก ชั้นสองใช้สำหรับห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • อาคารสำราญรมย์ เป็นอาคารใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และเซปักตะกร้อ บางครั้งใช้สำหรับเป็นที่ประชุมของคณะคุณครูและนักเรียน และใช้สำหรับเป็นที่ซ้อมวงดนตรี ของวงบีเคแบรนด์
 • โรงอาหาร เป็นศูนย์บริการอาหาร มีร้านค้าประมาณ 20 ร้าน
 • โดมผีเสื้อ ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และที่เพาะเลี้ยงผีเสื้อ
 • อาคารวิทยบริการ ใช้สำหรับการประชุมต่างๆ
 • เรือนพฤกษศาสตร์ (อดีต คือเรือนเกียรติยศ) ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์
 • อาคารคหกรรม เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนคหกรรม
 • อาคารบริหารงานทั่วไป ประกอบไปด้วยห้องเรียน 1 ห้อง ห้องพักภารโรง และห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด
 • อาคารชีววิทยา ใช้เป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยา
 • โดมลานฟุตซอล ใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
 • เรือนพยาบาล ใช้สำหรับเป็นที่พักผู้ป่วย มีเตียงพักผู้ป่วยทั้งหมด 5 เตียง
 • มินิมาร์ท เป็นร้านค้าเบ็ดเตล็ด
 • เรือนไทย และลานวัฒนธรรม เป็นที่พักผ่อนของคณะครู และนักเรียน
 • เรือนประชาสัมพันธ์ ใช้เป็นห้องประชาสัมพันธ์ และห้องโสตของโรงเรียน
 • เรือนกิจการนักเรียน ใช้เป็นห้องกิจการนักเรียน
 • เรือนอาเซียน ใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา
 • อาคารห้องพักครูของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และห้องพักครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • สนามหญ้าฟุตบอลโรงเรียน และเรือนพัก
 • ลานกีฬา ประกอบไปด้วย สนามกีฬาบาสเกตบอล สนามกีฬาวอลเลย์บอล สนามกีฬาเซปักตะกร้อ
 • อาคารเรียนชั่วคราว
 • ป้อมยาม

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. จำนวนนักเรียน
 2. "ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงกาฬ", ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21, สืบค้นเมื่อ 9 April 2017
 3. "ข้อมูลโรงเรียนบึงกาฬ", bungkan school, สืบค้นเมื่อ 9 April 2017
 4. "ข้อมูลโรงเรียนบึงกาฬ", bungkan school, สืบค้นเมื่อ 9 April 2017
 5. "เบื้องหลัง ‘Welmel’ แบรนด์เครื่องประดับสุดกุ๊กกิ๊กของ ‘แพรว-อมรรัตน์’", กรุงศรี,สืบค้นเมื่อ=19 May 2017

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข