โรงเรียนสมุทรปราการ

โรงเรียนบุรุษประจำจังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ (อักษรย่อ: ส.ป.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ 498 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ[2] โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จมาก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2426[3] ปัจจุบันมีอายุ 140 ปี บนเนื้อที่ 17 ไร่ ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง เดิมใช้รหัสสถานศึกษาเป็น 1001110101 ต่อมาเปลี่ยนเป็น 01110101 อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมโรงเรียนเป็นโรงเรียนชายล้วนมาก่อน ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนบุรุษประจำจังหวัดสมุทรปราการคู่กับโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสมุทรปราการ
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.ป. (S.P.)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
สถาปนา18 กรกฎาคมพ.ศ. 2426 (140 ปี 330 วัน)
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1001110101 (ใหม่)
01110101 (เก่า)
ผู้อำนวยการสมชาย ทองสุทธิ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
จำนวนนักเรียน3,259 คน ปีการศึกษา 2561[1]
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอน • ไทย
 • อังกฤษ
พื้นที่17 ไร่
สี██████ ฟ้า - เหลือง
เพลง
  มาร์ช สมุทรปราการ
ดอกไม้ต้นประดู่อังสนา
เว็บไซต์https://www.prakan.ac.th

ประวัติ แก้

...ครั้น ณ ๑๔ ฯ  พุทธศักราช ๒๔๒๖ พระบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระองค์เจ้าดิศวรกุมารได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยขึ้นที่วัดกลาง…[4][5][3]

โรงเรียนสมุทรปราการทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2426 หลังสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เสร็จลงมาตั้งโรงเรียนหนังสือไทยที่วัดกลางเมืองสมุทรปราการ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนที่มีอยู่ตามพระอารามหลวง[6][7] ทำให้โรงเรียนหนังสือไทยที่วัดกลางได้รับการจัดตั้งเป็น โรงเรียนวัดกลาง เมื่อ พ.ศ. 2429[3][6][7]

ก่อตั้ง แก้

การตั้งโรงเรียนที่วัดกลางสมุทรปราการนี้ พระครูสุนทรสมุทร์ (น้อย) ได้รับภาระเป็นผู้จัดการและอุปการะดูแลโรงเรียน และให้นายเชาว์เป็นครูใหญ่ได้เริ่มการสอนนักเรียนที่ศาลาทำบุญกลางอาวาส กระทั่งวันเสาร์แรม 9 ค่ำ เดือน 8 พ.ศ. 2427 พระครูสุนทรสมุทร์ (น้อย) ได้จัดจ้างอาจารย์มาสอนพระปริยัติธรรมแก่ภิกษุ สามเณร[5][8]

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาพระราชทานผ้าพระกฐิน 2 ครั้ง ครั้งแรกระหว่าง พ.ศ. 2424พ.ศ. 2427 และครั้งที่สองในวันเสาร์ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12 พ.ศ. 2428 โดยเป็นการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารค[4] หลังจากพระราชทานผ้าพระกฐินแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทอดพระเนตรบริเวณวัดและโรงเรียนหนังสือไทยแล้วทรงรับสั่งว่า "เด็กนั่งพื้นสกปรก นาฬิกาสำหรับดูเวลาก็ไม่มี" จึงทรงรับสั่งให้ขุนอไภย์ภาษี (หลวงจู้ม้า อัศวนนท์) มัคทายกของวัดกลางที่มาเฝ้ารับเสด็จให้นำเรือไปรับนาฬิกาปารีสกับโต๊ะเรียนที่พระราชทาน[5][9] (ปัจจุบันนาฬิกาปารีสและโต๊ะเรียนตั้งอยู่ที่อาคาร 4 โรงเรียนสมุทรปราการ)

หลังจากที่พระครูสุนทรสมุทร์ (น้อย) มรณภาพใน พ.ศ. 2428 ทำให้ตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการว่าง พระธรรมถาวรเจ้าคณะฝ่ายใต้วัดพระเชตุพนและพระยาวุฒิการบดี จางวางกรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ ได้มีหนังสือมอบให้พระปลัด (จ้อย) รักษาการคณะสงฆ์และปกครองอาวาสแทนต่อไปจนกว่าจะมีเจ้าคณะมาปกครอง และทางด้านโรงเรียนหนังสือไทยนั้นสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงมอบให้พระปลัด (จ้อย) เป็นผู้อุปการะดูแลจัดการต่อ[5][8]

วันเสาร์ เดือนยี่ แรม 4 ค่ำ ปีระกา สัปตศก 1247 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทำรายงานโรงเรียนขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงทราบ ซึ่งเป็นรายงานฉบับที่ 2 ความตอนหนึ่งว่า "…ในรายงานฉบับก่อนมีโรงเรียน 23 แห่ง, อาจารย์ 54 คน, นักเรียน 1,363 คน ล่วงมาจนถึงเวลานี้มีโรงเรียนทั้งสิ้น 28 แห่ง, อาจารย์ 73 คน, นักเรียน 1,955 คน มากกว่าในรายงานครั้งก่อน คือ โรงเรียน 5 แห่ง , อาจารย์ 19 คน , นักเรียน 590 คน" ซึ่งในจำนวน 5 แห่งนี้ มีแขวงเมืองสมุทรปราการรวมอยู่ด้วยแห่งหนึ่ง มีจำนวนนักเรียน 60 คน ดังตัวอย่างของแผนกการศึกษาถึงจำนวน ครู นักเรียน ในเดือน 2-3-4[5][7][10]

พัฒนา แก้

พ.ศ. 2428 ความทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และทวยราษฎร์ทั้งหลายทราบว่า พระองค์มีพระราชดำริเห็นว่าวิชาการและหนังสือเป็นต้นเค้าของวิชาความรู้สมควรที่จะทำนุบำรุงให้เจริญยิ่งขึ้นเพราะคนในสยามของเราไม่รู้หนังสือไทยยังมีอีกมาก ที่พออ่านออกเขียนได้แต่ไม่ถูกนั้นก็มีมาก เพราะโรงเรียนที่สอนวิชาตามแบบหลวงยังมีน้อย อีกทั้งมีพระประสงค์จะให้พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนได้เล่าเรียนหนังสือ จึงสละราชทรัพย์ออกตั้งโรงเรียนและจ้างครูสอนทำนุบำรุงการเล่าเรียนและยังมีพระราชดำริจะให้ตั้งโรงเรียนตามพระอารามหลวงทุก ๆ พระอารามทำให้ประชาชนตื่นเล่าลือกันว่าที่ให้ตั้งโรงเรียนนั้นเพราพระราชประสงค์จะเก็บเด็กนักเรียนเป็นทหาร[5][10][11]

ความทราบใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาท จึงประกาศ ณ วันศุกร์ เดือน 6 แรม 3 ค่ำ ปีระกา พ.ศ. 2428 ว่า

...อย่าให้ผู้ใดพลอยตื่นเต้นเชื่อฟังคำเล่าลือเป็นอันขาด คนที่ชักชวนเป็นทหารก็มีอยู่พวกหนึ่งต่างหาก ไม่ต้องตั้งโรงเรียนเกลี้ยกล่อมเด็กมาเป็นทหารเลย อนึ่ง เด็กทั้งปวงนี้ก็ล้วนเป็นบุตรหลานไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินสิ้นด้วยกัน ถ้าจะเก็บเอามาเป็นทหารเสียตรง ๆ นั้นจะไม่ได้หรือจะต้องตั้งโรงเรียนเกลี้ยกล่อมให้ลำบากและเปลืองพระราชทรัพย์ด้วยเหตุใดถ้อยคำของคนหล่านั้นใคร ๆ ไม่ควรเชื่อ ใครมีบุตรหลานอยากให้ได้เล่าเรียนมีวิชาก็ส่งเข้าเรียนได้ อย่าได้คิด หวาดหวั่น[5]

และด้วยความพยายามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะตั้งโรงเรียนให้แก่ประชาชนได้เล่าเรียนกันใน พ.ศ. 2429 จึงตั้งโรงเรียนที่มีอยู่เดิมสำเร็จ 30 แห่งคือในพระนคร 17 โรง, กรุงเก่า 5 โรง, อ่างทอง 2 โรง, ลพบุรี 1 โรง, อุทัยธานี 1 โรง, นครปฐม 1 โรง, ราชบุรี 1 โรง, เพชรบุรี 1 โรงและสมุทรปราการ 1 โรง [5][10]

พ.ศ. 2434 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นในกระทรวงธรรมการ ก็เพราะมีพระราชประสงค์จะจัดการศึกษาเล่าเรียนให้แพร่หลายออกไปอีกทั้งจำนวนนักเรียนโดยประมาณชั้นสูงเพียง 201 คน โรงเรียนภาษาอังกฤษ 206 คน โรงเรียนสามัญซึ่งตั้งในพระอารามต่าง ๆ ทั่วในพระนครและหัวเมืองรวม 51 ตำบล มีนักเรียน 2,360 คน โรงเรียนเชลยศักดิ์ 46 โรง นักเรียน 827 คน ซึ่งน้อยกว่าที่ประสงค์ไว ประกอบกับศิษย์วัดมักจะไม่ได้มาเรียนถึงแม้จะให้มาเรียนก็ให้มาแต่น้อย จะมีก็แต่เด็กชาวบ้านที่บิดา มารดา ยอมสมัครให้มาเรียนเสียโดยมากแต่เด็กเหล่านี้บ้างก็มาบ้างก็ไม่มา บางทีก็เลิกเรียนไป ทำให้ไม่เป็นการแน่นอนจึงเป็นเหตุให้จำนวนนักเรียนน้อยไป เป็นการสมควรที่จะจัดการแก้ไขให้การศึกษาหนังสือไทยแพร่หลายออกไป เพื่อให้ประชาราษฎร์ได้รับประโยชน์การเล่าเรียนเต็มบริบูรณ์ทั่วหน้ากัน[10]

พ.ศ. 2435 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานกระทรวงธรรมการ จัดการศึกษาให้เป็นแบบแผน โดยแบ่งการเล่าเรียนเป็นลำดับชั้น บรรดาการเล่าเรียนในชั้นแรกเรียกว่า มูลศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ[11][12]

 • โรงเรียนมูลสามัญชั้นต่ำ ให้สอนเพียง เขียน อ่าน คิดเลข 4 แม่ (บวก ลบ คูณ หาร)
 • โรงเรียนมูลสามัญชั้นสูง ให้สอน เขียน อ่าน แต่งข้อความ ไวยากรณ์ คิดเลข พระราชพงศาวดาร ภูมิศาสตร์ วิทยาการตามแบบเรียน

ในความว่าด้วยโรงเรียนมูลศึกษาวัดกลางเมืองสมุทรปราการได้เปิดทำการสอนมาหลายปีแต่ผู้อุปการะและครูได้ลาจากการในโรงเรียน ต่อมาภายหลังท่านพระครูสุนทรสมุทร์เจ้าคณะใหญ่ได้ชักชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตั้งพิธีเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 กันยายน ร.ศ. 114 เวลาบ่าย 3 โมงเศษ พระสงฆ์ถานานุกรม 95 รูป เจริญพระพุทธมนต์ รุ่งขึ้นวันที่ 4 ทายกถวายอาหารบิณฑบาตรแล้ว พระครูสุนทรสมุทร์ได้จัดให้ นายบุตร นักเรียนประโยค 1 เป็นครู เริ่มลงมือสอนตั้งแต่ 3 โมงเช้าเป็นต้นไป [13][14][12]

มีนักเรียนในคราวแรกนี้ 54 คน มีบรรดาทายกผู้ลงชื่อรับบำรุงทุกเดือน 19 คนได้เงินเดือนละ 26 บาท 3 สลึงถ้วน ต่อมานายบุตร อาจารย์โรงเรียนวัดกลางเมืองสมุทรปราการได้ยื่นรายงานถึงพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์อธิบดีกรมศึกษาธิการว่าพระครูสุนทรสมุทร์ ผู้อุปการะได้มอบหนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 1 จำนวน 5 เล่ม, กระดานชนวนศิลา 48 แผ่น, พระปลัดจ้อยให้โต๊ะกลม 1 โต๊ะ, เก้าอี้ 1 ตัว, ท่านพระยาสมุทรบุรารักษ์ ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรปราการ ให้เงิน 16 บาท , นายบุตร อาจารย์ให้หนังสือแบบเรียนเร็วเล่ม 1 จำนวน 5 เล่ม, เลขวิธีที่ 1 จำนวน 5 เล่ม, เลขวิธีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม, กระดานชนวนศิลา 9 แผ่น, กระดาษฝรั่งมีไม้บรรทัด 15 โหล, หมึกดำ 6 ขวด, ปากกา 1 หีบ, ด้ามปากกา 6 ด้าม ระหว่างเวลาที่ล่วงเลยมา การศึกษาหนังสือไทยก็ได้เล่าเรียนยู่ที่ศาลากลางอาวาสเจริญเป็นลำดับมา[12]

ต่อมา พ.ศ. 2445 พระปลัดจ้อย ได้จัดตั้งการศึกษาสำหรับสตรีขึ้น อาศัยโรงมหรสพเรียนเป็นการชั่วคราว โดยมีนายอยู่เป็นครูคนแรก ต่อมาพระปลัดจ้อยได้รับพระราชทานสัญญาบัตร สมณศักดิ์ เป็นพระครูสุนทรสมุทร์ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดกลางก็ได้จัดการบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมและฝ่ายหนังสือไทยเจริญแพร่หลายเป็นลำดับ

พ.ศ. 2460 กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนวัดกลางเป็น "โรงเรียนมัธยมวัดกลาง"[3] และในปีนี้เองที่ได้ขยายโรงเรียนมัธยมวัดกลางขึ้นอีกแห่งหนึ่ง โดยย้าย ม.1 – 2 จากวัดกลางมาเรียนที่อาคารเรือนแสงเฮี๊ยะ ซึ่งอาศัยที่ดินของวัดพิชัยสงคราม (วัดนอก) เป็นที่ก่อสร้าง

พ.ศ. 2465 ขุนอภิรักษ์จรรยา (เปรื่อง ก้องสมุทร) เป็นครูใหญ่และเฉพาะที่วัดกลางก็เริ่มชั้นมัธยมปีที่ 6 เป็นปีแรก ใน พ.ศ. 2476 ทางจังหวัดได้พิจารณาว่า สถานที่เดิมของวัดกลางเต็มขยายไม่ได้ทำให้เด็กต้องแยกไปเรียนหลายแห่ง ไม่สะดวกในการควบคุมจึงรายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการขอยุบชั้นประถม และใน พ.ศ. 2477 มีปัญหานักเรียนสตรีที่เรียนจบชั้นมัธยมตอนต้นไม่มีที่เรียนต่อ จึงขออนุญาตกระทรวง ศึกษาธิการเข้าเรียนรวมกันกับนักเรียนชายแบบสหศึกษา

พ.ศ. 2478 การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาวัดกลางเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วปัญหาเรื่องที่เรียนไม่พอ ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเงิน 1,000 บาทมาสมทบกับคณะกรรมการดำเนินงานหาทุนสร้างอาคารเรียนเอกเทศได้เงินทั้งสิ้น 13,000 บาท และสร้างแล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2479 ต่อมาทางจังหวัดได้ทำรายงานเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอเงินการกุศลมาสร้างอาคารเรียนเอกเทศหลังที่ 2 ในที่สุสานของวัดแต่มีเงินจำกัด การก่อสร้างไม่เต็มรูปแบบที่ขอไป ทางโรงเรียนจึงหาเงินมาสมทบสร้างจนแล้วเสร็จ [12]

พ.ศ. 2496 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีชื่อจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนต่อท้ายโรงเรียนมัธยมวัดกลางจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "โรงเรียนสมุทรปราการ" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา[3]

 
ธงโรงเรียนและธงชาติ

แม้กระทรวงศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพียงไรก็ตามก็ยังไม่พอกับจำนวนเด็ก ประกอบกับที่วัดไม่สามรถขยายได้อีก จึงอนุมัติเงินการกุศลจำนวน 400,000 บาท สำหรับซื้อที่ดินบริเวณริมถนนสุขุมวิทขนาด 17 ไร่ เมื่อ พ.ศ. 2498[3] 10 ปีเศษหลังจากซื้อที่ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดเงินเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนจำนวนเงิน 2,000,000 บาท เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน และสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2511 พร้อมทั้งได้สร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ อีก และในเดือนกันยายน ปีเดียวกันนี้เองก็ได้ย้ายนักเรียนจากวัดกลางมาเรียนยังสถานที่ ที่ได้ก่อสร้างขึ้นใหม่ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน[15]

ช่วง พ.ศ. 2511 - 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ครั้งคือใน พ.ศ. 2511 ได้อนุมัติสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ขนาด 5.9 x 40.5 ตารางเมตร 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 800,000 บาทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ใน ครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2513 อนุมัติสร้างอาคารเรียน 3 ชั้นขนาด 9.5 x 72 ตารางเมตร จำนวน 18 ห้องเรียน เป็นเงิน 200,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และสุดท้าย พ.ศ. 2515 อนุมัติค่าก่อสร้างอาคารเกษตรขนาด 10 x 24.50ตารางเมตร 2 หน่วย เป็นเงิน 200,000 บาท[15]

พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมส่วนภูมิภาค เป็นค่าก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ขนาด 10 x 85 ตารางเมตร จำนวน 12 ห้องเรียน และอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ขนาด 10 x 50 ตารางเมตร จำนวน 6 หน่วย รวมเป็นเงิน 9,671,600 บาท สร้างเสร็จเมื่อ 1 ตุลาคม 2519 ปีต่อมาชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ ได้สร้างอาคารชั่วคราวให้โรงเรียนเพื่อใช้เป็นสถานที่เรียนพลานามัยให้ 1 หลัง เป็นเงิน 5,500 บาท ทำให้กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นห้องประชุมโรงอาหาร 1 หลัง เป็นเงิน 7,856,000 บาท ใน พ.ศ. 2525 [15]

พ.ศ. 2528 ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและจากการจัดกิจกรรมเดินการกุศลเป็นเงิน 120,000 บาท สร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลังให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ให้มีที่นั่งรับประทานอาหารขนาดกว้าง 17 เมตร และยาว 40 เมตร ขนานกับโรงอาหารเดิม

พ.ศ. 2530 ประชาชน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการ ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสมุทรปราการ บริจาคเงินให้โรงเรียนรวมเป็นเงิน 335,000 บาท และ บริษัทกระเบื้องโอฬารมอบกระเบื้องมุงหลังคาให้และสมทบเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนอีก 315,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,000 บาท เพื่อการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นเรือนพยาบาล ชั้นบนเป็นห้องจริยธรรม ลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 เมื่อสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช้ชื่อว่า “อาคารอนุสรณ์ 100 ปี” เมื่อ พ.ศ. 2529[16] ปีต่อมาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสมุทรปราการบริจาคเงินให้ทางโรงเรียนเป็นจำนวน 80,000 บาท และสมทบด้วยเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 52,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162,400 บาท เพื่อทำการก่อสร้างเรือน ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสมุทรปราการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นชั้นรับประทานอาหาร ชั้นที่สองเป็นห้องฝึกงานเกษตรและโสตทัศนศึกษา ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุมและพลศึกษา เป็นจำนวน 9,975,000 บาท[16]

ปีการศึกษา 2536 วัลลภ ยังตรง จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้ 400,000 บาท เพื่อปรับปรุงถนนในโรงเรียนขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.12 เมตรและประเสริฐ สุขวัฒน์ จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดให้ 105,450 บาท เพื่อปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน ปีต่อมา นายแพทย์วัลลภ ยังตรง ได้จัดสรรงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเพิ่มให้อีก 450,000 บาท เพื่อปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเพิ่มเติม ขนาด 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.12 เมตร และทางจังหวัดอนุมัติงบพัฒนา จัดซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1,100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 10 ชุด มูลค่า 81,000 บาท เพื่อปรับปรุงน้ำดื่มน้ำใช้ภายในโรงเรียน

ปีการศึกษา 2539 ส.ส.สนิท กุลเจริญ จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงเรียน 2 ประตู มูลค่า 135,000 บาท ส่วนนายแพทย์วัลลภ ยังตรง จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดจัดซื้อโต๊ะเพื่อใช้ในห้องประชุมใหญ่มูลค่า 428,000 บาท ต่อมา ส.ส.พรรคชาติไทยได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ฯ ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์ มูลค่า 949,500 บาท และต่อมาในปีงบประมาณ 2540 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 6 ชั้น งบประมาณ ผูกพันปี 2541 และ 2542 มูลค่า 35,990,000 บาท [16]

พ.ศ. 2560 มีการทอดผ้าป่าการศึกษาและรับบริจาคต่าง ๆ เพื่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ โดยสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 [17]

 
โรงเรียนสมุทรปราการถ่ายจากอัฒจรรย์นอกสุด

รายนามผู้บริหาร แก้

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเชาว์ พ.ศ. 2428 - 2433
2 นายสุ่น พ.ศ. 2433 - 2438
3 นายบุศย์ พ.ศ. 2438 - 2444
4 หลวงอารักษ์ดรุณพล พ.ศ. 2444 - 2458
5 ขุนคุรุกิจพิจารณ์ พ.ศ. 2458 - 2461
6 ขุนอภิรักษ์จรรยา พ.ศ. 2461 - 2464
7 นายแสวง เรือนจำเนียร พ.ศ. 2464 - 2467
8 นายสว่าง เรือนจำเนียร พ.ศ. 2467 - 2481
9 นายจำลอง สง่ามั่งคั่ง พ.ศ. 2481 - 2483
10 นายเทพ เวชพงศ์ พ.ศ. 2484 - 2485
11 นายฟู พุทธินันท์ พ.ศ. 2486 - 2488
12 นายเทพ อินสุวรรณ พ.ศ. 2488 - 2490
13 นายจำนง แสงสว่าง พ.ศ. 2490 - 2496
14 นายสระ เหลืองอรุณ พ.ศ. 2496 - 2510
15 นายสงบ นันทกิจ พ.ศ. 2510 - 2511
16 นายสุวรรณ จันทร์สม พ.ศ. 2511 - 2513
17 นายลพ ชูแข พ.ศ. 2513 - 2516
18 นายบรรจบ เสริมทอง พ.ศ. 2516 - 2528
19 นายบุญเปี่ยม เวชรักษ์ พ.ศ. 2528 - 2532
20 นายบรรเลง รอดแดง พ.ศ. 2532 - 2539
21 นายสันติ คงทน พ.ศ. 2539 - 2542
22 นายสำอาง คำหริ่ม พ.ศ. 2542 - 2543
23 นายสมบัติ คุ้มภู พ.ศ. 2543 - 2544
24 นายอดุล อนุชปรีดา พ.ศ. 2544 - 2548
25 นางปลื้มจิตร สถาพรดำรงค์ พ.ศ. 2549 - 2551
26 นายสุรัต อัตนวานิช พ.ศ. 2551 - 2556
27 นายชาญสินธุ์ กิจแสงทอง พ.ศ. 2556 - 2561
28 นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ พ.ศ. 2561 - 2566
29 นายสมชาย ทองสุทธิ์ พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

การศึกษา แก้

โรงเรียนสมุทรปราการเปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

การรับบุคคลเข้าศึกษา แก้

การสำเร็จการศึกษา แก้

ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จะได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการเรียน แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีทั้งหมด 3 แผนการเรียน คือ
 1. แผนการเรียน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.
 2. แผนการเรียน Mini English Program
 3. แผนการเรียนปกติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 9 แผนการเรียน คือ
 1. แผนการเรียนวิทย์-คณิต
 2. แผนการเรียนศิลป์-คณิต
 3. แผนการเรียน หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน.
 4. แผนการเรียน Mini English Program
 5. แผนการเรียนศิลป์ภาษาอังกฤษ
 6. แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน
 7. แผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น
 8. แผนการเรียนธุรกิจ
 9. แผนการเรียนเกษตร-อุตสาหกรรม (ยกเลิกแล้ว)
 10. แผนการเรียนวิทย์-คณิต-คอม

เกียรติประวัติ แก้

อาคารและหน่วยงานภายใน แก้

 
อาคาร 6 โรงเรียนสมุทรปราการ พ.ศ. 2557

อาคาร แก้

กิจกรรมและประเพณี แก้

 • กิจกรรมกีฬาสีภายใน
 • ██ คณะ 1 คณะนารายณ์ปราบศึก (สีน้ำเงิน) ห้องที่ได้อยู่คณะนี้ คือห้อง 1 และ 12
 • ██ คณะ 2 คณะจักรกรด (สีแสด) ห้องที่ได้อยู่คณะนี้ คือห้อง 2 และ 11
 • ██ คณะ 3 คณะกายสิทธ์ (สีเขียว) ห้องที่ได้อยู่คณะนี้ คือห้อง 3 และ 10
 • ██ คณะ 4 คณะเสือซ่อนเล็บ (สีแดง) ห้องที่ได้อยู่คณะนี้ คือห้อง 4 และ 9
 • ██ คณะ 5 คณะปราการ (สีชมพู) ห้องที่ได้อยู่คณะนี้ คือห้อง 5 และ 8
 • ██ คณะ 6คณะตรีเพชร (สีม่วง) ห้องที่ได้อยู่คณะนี้ คือห้อง 6 และ 7
 • งานทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
 • พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • กิจกรรมดอกประดู่บาน
  • กิจกรรมประดู่บานเป็นการบอกลารุ่นพี่ม.3และม.6ของแต่ละรุ่นซึ่งจะจบการศึกษาจากโรงเรียนสมุทรปราการ
 • กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
 • กิจกรรมเข้าชมงานวิทยาศาสตร์ ไบเทค-บางนา
 • กิจกรรมวันวิชาการ
 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
 • กิจกรรม to be number one
 • กิจกรรมลองดีลองดู
  • การแข่งขันโฟลค์ซอง ม.ต้น
  • การแข้งขันโฟลค์ซอง ม.ปลาย
  • การแข่งขันฟุตซอล ม.ต้น
  • การแข่งขันฟุตซอล ม.ปลาย
 • กิจกรรมสานสัมพันธ์สตรี-สป

สถานที่ตั้ง แก้

 • สถานที่ตั้ง
  • เลขที่ 498 ถ.สุขุมวิท (กม.27) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการเนื้อที่ ทั้งหมด 17 ไร่[2]
 • แผนที่

สถานที่โดยรอบ แก้

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

 1. จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เก็บถาวร 2019-01-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 2. 2.0 2.1 "เกี่ยวกับโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-01-14. สืบค้นเมื่อ 2019-01-19.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 โรงเรียนสมุทรปราการ (2562). "ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-04-08. สืบค้นเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2021.
 4. 4.0 4.1 พระครูสุนทรสมุทร ตำนานวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ตามจดหมายเหตุความทรงจำ, ม.ป.ท., 2462
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 โรงเรียนสมุทรปราการ. หนังสือรุ่นโรงเรียนสมุทรปราการ 129 พ.ศ. 2557 หน้า 4 และ 5
 6. 6.0 6.1 กฤษณา สินไชย, 200 ปีการศึกษาไทย ลำดับเหตุการ์ณสำคัญ (กรุงเทพ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2525) และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. เอกสารกระทรวงธรรมการ รัชกาลที่ 5 และ 6.
 7. 7.0 7.1 7.2 นางสาววรัฏรยา หุ่นเจริญ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 โรงเรียนสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ISBN 974-653-572-2
 8. 8.0 8.1 ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการหน้าที่ 1
 9. บันทึกของคุณหลวงอารักษ์ดรุณพล (ม้วน บุรารักษ์)
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการหน้าที่ 2
 11. 11.0 11.1 ม.ม.ป. การศึกษาของไทยสมัยปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2412 - พ.ศ. 2474)สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการหน้าที่ 3
 13. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 12 หน้า 270-271
 14. จากหลักฐาน “แจ้งความกระทรวงธรรมการแผนกศึกษาธิการ”
 15. 15.0 15.1 15.2 ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการหน้าที่ 4
 16. 16.0 16.1 16.2 ประวัติโรงเรียนสมุทรปราการหน้าที่ 5
 17. สร้างหลังคาอเนกประสงค์[ลิงก์เสีย]
 18. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 [ลิงก์เสีย]
 19. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4164/40138.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554
 20. โรงเรียนสมุทรปราการชนะเลิศ การแข่งขันโต้สาระวาที โลกรอดเพราะกตัญญู "โครงการอบรมและแข่งขันโต้สาระวาที สิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ" ประจำปี 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย[ลิงก์เสีย]
 21. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนสมุทรปราการ [ลิงก์เสีย]
 22. http://www.sesao8.go.th/file/2012-12-06_01.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 23. http://www.korat7.go.th/web/images/stories/01-57/227.pdf?e1a5ed8408d7cd9dfd4e6ed5108ec95d=bf934e39ee54ad550be3e7ff8eca8299[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 24. http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/student58/student05.pdf เก็บถาวร 2019-08-18 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 25. "รางวัลชนะเลิศ แข่งขันวงโยธวาทิตชิงถ้วยพระราชทานพระเทพฯ ครั้งที่35 ทุกประเภท". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-03-01. สืบค้นเมื่อ 2016-10-13.
 26. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลนักเรียน กรมพลศึกษา ประจำปี 2559 ประเภททั่วไป ทุกรุ่น
 27. http://www.nmrsw2.ac.th/St2558/St2559/racing-matyom59.pdf เก็บถาวร 2016-05-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 28. [ลิงก์เสีย] งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่จังหวัดจันทบุรีระหว่าง วันที่ 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 29. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2559
 30. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-09-21-12-31-36.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 31. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-11-08-09-02-02.pdf[ลิงก์เสีย] โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
 32. ถิรพัฒน์ ณ ลำปาง (17 พฤษภาคม 2563). ""สิทธิชัย สุวรประทีป"ตำนานไม้สุดท้ายทีมไต้ฝุ่นไทย". สยามสปอร์ต. สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
 33. ถิรพัฒน์ ณ ลำปาง (15 เมษายน 2563). ""เหรียญชัย สีหะวงษ์"ตำนานลมกรดอัจฉริยะแห่งกรีฑาไทย". สยามสปอร์ต. สืบค้นเมื่อ 21 พฤษภาคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)

บรรณานุกรม แก้

 • โรงเรียนสมุทรปราการ. หนังสือรุ่นโรงเรียนสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ : บริษัท จามจุรีโปรดักส์ จำกัด เลขที่ 26 ซ.พระรามที่ 83 ถ.พระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150, พ.ศ. 2557. 120 หน้า. หน้า 4 และ 5.
 • พระครูสุนทรสมุทร. ตำนานวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ ตามจดหมายเหตุความทรงจำ. พระนคร : ม.ป.ท. พิมพ์แจกในงานศพท่านพระครูสุนทรสมุทร์ (จ้อย สุวัณ์ณสโร), 27 เมษายน พ.ศ. 2462.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°35′08″N 100°36′26″E / 13.585528°N 100.607194°E / 13.585528; 100.607194