ตำบลปากน้ำ สามารถหมายถึงตำบลที่มีชื่อเดียวกันนี้ 10 แห่งในอำเภอและจังหวัดต่าง ๆ คือ

หรืออาจหมายถึงตำบลที่มีชื่อนำหน้าด้วย "ปากน้ำ" ในอำเภอและจังหวัดต่อไปนี้