โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ (อังกฤษ: Streesmutprakan School, ย่อ: ส.ส.ป., SSP) เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสมุทรปราการคู่กับโรงเรียนสมุทรปราการ[1]

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญปญฺญา นรานํ รตนํ
ปัญญาเป็นแก้วของนรชน
ผู้ก่อตั้งพระยาราชายสาธก (ง่วนสุน อัศวนนท์)
ผู้อำนวยการนายวุฒิชัย วันทมาตย์
สี██████ สีเขียวน้ำทะเล-สีขาว
เพลงเพลงโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ มาร์ชสตรีสมุทรปราการ
เว็บไซต์http://www.streesp.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้รับการก่อตั้งในปี พ.ศ. 2445 โดยพระยาราชายสาธก (รา-ชา-ยะ-สา-ทก) นายด่านภาษี ได้จัดตั้งอาคารเรียนสำหรับนักเรียนหญิงในบริเวณโรงเรียนวัดกลาง (โรงเรียนสมุทรปราการในปัจจุบัน) และใช้ชื่อว่า โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ แต่ต่อมาก็ได้รับนักเรียนชายเข้าศึกษาด้วย

ในปี พ.ศ. 2481 โรงเรียนได้ย้ายนักเรียนหญิงจากโรงเรียนมัธยมวัดกลาง และจัดตั้งโรงเรียนบนที่ดิน 3 ไร่บริเวณวัดพิชัยสงคราม จนกระทั่งมีความเจริญขึ้นทำให้สถานที่เดิมคับแคบลง วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนจึงได้ย้ายไปที่ตั้งในปัจจุบันจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา ซึ่งได้รับการบริจาคและกรมวิสามัญศึกษาจัดซื้อเพิ่ม และในปี พ.ศ. 2520 ได้รับการบริจาคเพิ่มเติมอีก 190 ตารางวา รวมเป็น 11 ไร่ 47 ตารางวา[1]

 ปี พ.ศ. 2485 นางสาวสบสมัย บุราวาศ ครูใหญ่โรงเรียนสตรีอุทัยธานี ย้ายมาดำรง ตำแหน่งแทน โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น  ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง  ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมากจนต้องขยายโรงเรียน เนื่องจากสถานที่เดิมคับแคบ  วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2499 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการได้ย้ายจาก สถานที่เดิมไปตั้งอยู่ ณ เลขที่ 489 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับบริจาคที่ดินจากหลวงประเจิดอักษรลักษณ์ จำนวน 5 ไร่ และกรมวิส ามัญซื้ อให้ 5 ไร่เศษ รวมเนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา โรงเรียนแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ห่างจาก โรงเรียนเดิม ประมาณ 1 กม. ต่อมาปี พ.ศ. 2520 ได้รับบริจาคที่ดิน จากนางสาวศรีสมบูรณ์ สิทธิไชย  อีก 190 ตารางวา ปัจจุบันรวมเนื้อที่ของโรงเรียน ทั้งหมด 11 ไร่ 47 ตารางวา

ปัจจุบันโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษ  แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ เป็นสถานศึกษาที่มีชีวิตชีวา บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย   ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้โดย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัด กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการนำหลักไตรสิกขาและกระบวนการ คิดต่าง ๆ บูรณาการใน กิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการเปิดสอนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม และความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม เพิ่มส่งเสริมนักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพ จิตดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียนช่วยเหลือทำประโยชน์แก่สังคม โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เป็นสถานศึกษาที่มีสภาพเป็นนิติบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง กับระเบียบคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2548 โรงเรียนจึงได้แบ่งการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มดังนี้

                    1. กลุ่มบริหารวิชาการ มีหน้าที่ในการพัฒนาครูหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษากิจกรรมนักเรียน แนะแนวการศึกษาและอาชีพ ประกันคุณภาพการศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียนทะเบียนนักเรียน

                    2. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล มีหน้าที่ในการระดมทรัพยากรในการลงทุนเพื่อการศึกษา บริหารการเงินและพัสดุ งานธุรการ งานรับนักเรียน ยานพาหนะของโรงเรียน จัดทำแผน และงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามผล รายงานผลการดำเนินงาน จัดระบบควบคุม ภายในหน่วยงาน

                    3. กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มีหน้าที่ วางอัตรากำลัง กำหนดตำแหน่งและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพในการทำงาน ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของครูและนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย การรักษาความปลอดภัย ป้องกัน แก้ไขยาเสพติดและโรคเอดส์

                    4. กลุ่มบริหารทั่วไป มีหน้าที่ จัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร  ส่งเสริมและส่งเสริมและ สนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป ดูแลอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การบริการสาธารณะและการบริการอื่น ๆ งานโภชนาการ งานอนามัย งานสวัสดิการ งานห้องสมุด งานสารสนเทศ งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานอื่นและชุมชน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์แก้ไข

วิสัยทัศน์แก้ไข

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นเทคโนโลยี

บนพื้นฐานความเป็นไทยและหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

VISIONแก้ไข

To be World-Class Standard Learning Institute Emphasizing on Technology,

the Contemporary of Thai Context and the Philosophy of the Sufficiency Economy

พันธกิจแก้ไข

1) บริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบบริหารคุณภาพโดยใช้รูปแบบ SSP Model พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) บริหารจัดการตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล สนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ มุ่งพัฒนา คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3) ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ครูและนักเรียนมีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ประสบการณ์ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในเวทีโลก

4) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานทุกระบบ มีแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และปลูกจิตสำนึก ในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ

5) ส่งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีงาม ปลูกฝังให้เห็นคุณค่า และมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีไทย

6) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนสถานศึกษา

7) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เอกลักษณ์แก้ไข

วิชาการเลิศล้ำ คุณธรรมนำวิถี

อัตลักษณ์แก้ไข

กุลสตรีศรีสมุทร สุภาพบุรุษศรีนนทรี : มีวินัย ใฝ่เรียนรู้เชิดชูสถาบัน ก้าวทันเทคโนโลยี

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

███เขียวน้ำทะเล  หมายถึง   ให้รักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม

███ขาว              หมายถึง   ความบริสุทธิ์(ใจ)

คณะนักเรียนแก้ไข

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการมีคณะนักเรียนทั้งหมด 5 คณะ

███ คณะสมุทรไมตรี (สีแดง)

███ คณะสมุทรสามัคคี (สีชมพู)

███ คณะสุนทรสมุทร (สีม่วง)

███ คณะวิริยะสมุทร (สีเหลือง)

███ คณะสมุทรอนุสรณ์ (สีน้ำเงิน)

เกียรติประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2553
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553
 • ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1 เป็น 1 ใน 369 โรงเรียนทั่วประเทศ[2]
พ.ศ. 2554
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554[3]
พ.ศ. 2555
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555
พ.ศ. 2556
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556[4]
พ.ศ. 2557
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557[5]
พ.ศ. 2558
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558[6]
พ.ศ. 2559
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559[7]
พ.ศ. 2560
 • เป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560[8]
พ.ศ. 2561
 • เป็น 1 ใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมและโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงของประเทศ [9]

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 เกี่ยวกับโรงเรียน
 2. โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) รุ่นที่ 1
 3. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/4164/40138.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554
 4. http://www.sesao8.go.th/file/2012-12-06_01.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 5. http://www.korat7.go.th/web/images/stories/01-57/227.pdf?e1a5ed8408d7cd9dfd4e6ed5108ec95d=bf934e39ee54ad550be3e7ff8eca8299 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
 6. http://www.mathayom9.go.th/webspm9/data/student58/student05.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558
 7. http://www.nmrsw2.ac.th/St2558/St2559/racing-matyom59.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559
 8. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-09-21-12-31-36.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560
 9. http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-11-08-09-02-02.pdf โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°35′54″N 100°36′18″E / 13.598211°N 100.605136°E / 13.598211; 100.605136