โรงเรียนอุทัยวิทยาคม

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุทัยธานี และเป็น 1 ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน 333 บ้านเนินตูม ตําบลสะแกกรัง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี ติดกับถนนสายอทัยธานี-พหลโยธิน เป็นโรงเรียนแบบ สหศึกษาประจําจังหวัดอุทัยธานี ปี 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมโรงเรียนเบญจมราชูทิศอุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน และโรงเรียนอุทัยทวีเวทซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน เป็นโรงเรียนเดียวกันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุทัยวิทอาคม โดยยังใช้สถานที่เดิมแยกเป็นโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 (เรียนที่โรงเรียนอุทัยทวีเวท) และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 2 (เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ) ขณะนั้น นายยงยุทธ สาธิตานันท์ เป็นครูใหญ่ เพื่อรอการก่อสร้างอาคาร เรียนในที่แห่งใหม่ ในท้องที่หมู่ 2 บ้านเนินตูม ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมี ผู้บริจาคที่ดินให้ประมาณ 77 ไร่ 10 ตารางวา วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 ย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนเดิมทั้ง 2 แห่ง มารวมกันที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
เลขที่55 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 333 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Uthaiwitthayakhom School
อักษรย่อ อ.ท.ว. (UTW)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 12 กุมภาพันธ์ 2451 เบญจมราชูทิศ

31 มกราคม 2465 อุทัยทวีเวท
24 มีนาคม 2515 อุทัยวิทยาคม

รหัส 1061700260
ภาษา ไทย
สี ███ เหลือง ███ แดง
เพลง มาร์ชอ.ท.ว.
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

ความเป็นมาของโรงเรียนเบญจมราชูทิศแก้ไข

เดิมตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เปิดทําการสอนครั้งแรก 21 กันยายน พ.ศ. 2456 ระยะแรก นายน้อม รักษาการแทน เพื่อรอ นายผัน ชูโชย ครูใหญ่ที่กระทรวงธรรมการส่งมา เป็นครั้งแรก เปิดสอนชั้น ป.1 – ป.4

เมื่อย้ายโรงเรียนไปสร้างใหม่ เป็นโรงเรียนประจําจังหวัดอุทัยธานี “อุทัยทวีเวท” เมื่อ พ.ศ. 2465 โรงเรียนเบญจมราชูทิศตัวอย่าง ได้เป็นโรงเรียนประจําอําเภอ ส่วนนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้เรียนรวมกันกับโรงเรียนอุทัยทวีเวท ที่อาคารหลังแรก จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2468 จึงแยกเป็นโรงเรียนชาย และโรงเรียนหญิง

พ.ศ. 2468 ได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนใหม่ในที่ดินฟากคลองฉนวน ทางทิศเหนือยกฐานะเป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัดอุทัยธานี “เบญจมราชูทิศ” มี นางหาด ธนโกสัย เป็นครูใหญ่ (ปัจจุบันเป็นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี)

2508 ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีอุทัยธานี กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เข้าด้วยกันใช้ชื่อว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เปิดทําการสอนตามโครงการมัธยมแบบประสม[1]

ความเป็นมาของโรงเรียนอุทัยทวีเวทแก้ไข

พ.ศ. 2461 กระทรวงธรรมการได้ส่ง นายผูก นิลพงศ์ มาดํารงตําแหน่งครูใหญ่ จึงอนุมัติให้สร้าง โรงเรียนขึ้นใหม่ หลังที่ว่าการอําเภอน้ําซึม (อําเภอเมืองอุทัยธานี) เป็นเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมด 7 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา เปิดทําการสอนตั้งแต่ชั้นประโยคประถม จนถึงมัธยมปีที่ 4 เป็นแบบสหศึกษา เปิด ทําการสอนตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2465 ให้ชื่อว่า “โรงเรียนประจําจังหวัดอุทัยธานีอุทัยเทวีเวท” (ปัจจุบัน เป็นโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี) ย้ายนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ มาสอนที่โรงเรียนอุทัยทวีเวท โรงเรียน เบญจมราชูทิศ ให้เป็นโรงเรียนประจําอําเภอ ต่อมาได้เป็นโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด ชื่อ โรงเรียนสตรี เบญจมราชูทิศ ใน พ.ศ. 2468 นักเรียนสตรีได้แยกจากโรงเรียนอุทัยทวีเวทไปรวมกับโรงเรียนสตรี เบญจมราชูทิศ ใช้ชื่อ “เบญจมราชูทิศ” (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุทัยธานี)[2]

ความเป็นมาของโรงเรียนอุทัยวิทยาคมแก้ไข

ปี 2515 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รวมโรงเรียนเบญจมราชูทิศอุทัยธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วน และโรงเรียนอุทัยทวีเวทซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน เป็นโรงเรียนเดียวกันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอุทัยวิทยาคม โดยยังใช้สถานที่เดิมแยกเป็นโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1 (เรียนที่โรงเรียนอุทัยทวีเวท) และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม 2 (เรียนที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ) ขณะนั้น นายยงยุทธ สาธิตานันท์ เป็นครูใหญ่ เพื่อรอการก่อสร้างอาคาร เรียนในที่แห่งใหม่ ในท้องที่หมู่ 2 บ้านเนินตูม ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมี ผู้บริจาคที่ดินให้ประมาณ 77 ไร่ 10 ตารางวา[3] วันที่ 26 พฤษภาคม 2520 ย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนเดิมทั้ง 2 แห่ง มารวมกันที่โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จนถึงปัจจุบัน รายชื่อผู้บริจาคที่ดินให้มีดังนี้

 1. ป้อมูลนิธิ 27 ไร่ 2 งาน
 2. จากมูลนิธิ 22 ไร่ 1 งาน
 3. นายทวี เต่าทอง 11 ไร่ 1 งาน
 4. นางสนิท กาญจโนภาส 10 ไร่
 5. นายเทียน ขหัตถุ 3 ไร่ 2 งาน
 6. นายมณเฑียร กฤษณพันธ์ 3 ไร่
 7. นายพินิจ เลาหวิโรจน์ 10 ตารางวา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอุทัยวิทยาคมแก้ไข

ลำดับที่แก้ไข

ชื่อ-สกุลแก้ไข

ปี พ.ศ.ที่ดำรงตำแหน่งแก้ไข

1 นายยงยุทธ สาธิตานันท์ 2515 - 2520
2 นายคำพันธุ์ คงนิล 2520 - 2525
3 นายวิรัตน์ กล้าวิกย์กรรม 2525 - 2529
4 นายเพิ่มยศ บุญปาน 2529 - 2533
5 นายสุธน จุลโมกข์ 2533 - 2535
6 นายจวง โอสถิกานนท์ 2535 - 2537
7 นายวิโรจน์ ฟักสุวรรณ์ 2537 - 2540
8 นายวิชิต บุญประดับ 2540 - 2541
9 นายเลอพงษ์ วงศ์สง่า 2541 - 2542
10 นายจำเนียร เหล่าเขตรกิจ 2542 - 2545
11 นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม 2545 - 2546
12 นายธนิต มณฑา 2546 - 2548
13 นายประเสริฐ เกษตรเอี่ยม 2548 - 2552
14 นายเรวัต จันทร์จินดา 2553 - 2556
15 นายจิณณาวัตน์ โคมบัว 2557 - ปัจจุบัน

อาคารและสถานที่ในโรงเรียนอุทัยวิทยาคมแก้ไข

 • อาคาร 1 อุทัยพิทักษ์(ฝ่ายวิชาการ ธุรการ ห้องผู้บริหาร และกลุ่มงานคอมพิวเตอร์)
 • อาคาร 2 อุทัยทิฆัมพร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
 • อาคาร 3 (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
 • อาคาร 4 อุทัยอินทรารักษ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)
 • อาคาร 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
 • อาคาร 6 (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
 • ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์
 • โรงพลศึกษา
 • ร้านค้าสวัสดิการ
 • ห้องสมุด
 • ห้องดนตรีไทย
 • หอประชุมอาทิตย์อุทัย
 • หอประชุมอาทิตย์อุทัย 2
 • ศาลาอเนกประสงค์
 • ศูนย์สะเต็มศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
 • ธนาคารโรงเรียน
 • ห้องประชุมเบญจมราชูทิศ
 • ห้องประชุมศุภรัตน์

ดูเพิ่มแก้ไข

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. www.utw.ac.th/ความเป็นมาของโรงเรียนเ//
 2. http://www.utw.ac.th/uthaitaweewate/
 3. http://www.utw.ac.th/history/

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข