ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อดีตปลัดกระทรวงการคลัง [2]

ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2552[1]
ก่อนหน้า นายสมใจนึก เองตระกูล
ถัดไป นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 มีนาคม พ.ศ. 2495 (68 ปี)
ประเทศไทย
คู่สมรส นางดารารัตน์ ควัฒน์กุล
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุลเป็นบุตรของนายแก้ว และนางเฉลียว ควัฒน์กุล มีพี่น้องทั้งหมด 8 คน โดย นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล เป้นคนที่ 3 ปัจจุบันสมรสกับนางดารารัตน์ ควัฒน์กุล มีบุตรชาย 1 คน[3]

การศึกษาแก้ไข

การรับราชการแก้ไข

 • พ.ศ. 2532 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน กรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2535 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างภาษีสรรพากร (นักวิชาการภาษี 9) กรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2539 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • พ.ศ. 2539 ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลัง 10) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2541 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (นักบริหาร 10)
 • พ.ศ. 2543 อธิบดีกรมสรรพากร
 • พ.ศ. 2547 ปลัดกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2553 รองประธานคณะกรรมการการเงินและการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด

การพ้นจากตำแหน่งราชการแก้ไข

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลนายศุภรัตน์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ยังมีมูลความผิดวินัยร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร กรณีแต่งตั้งรองอธิบดีกรมสรรพากร เหตุเกิดสมัยปี พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544จึงมีมติให้ส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป จนกระทั่งวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 อ.ก.พ.มีมติลงโทษไล่ออกนายศุภรัตน์ ตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ต่อมาได้มีการอุทธรณ์ส่งผลให้นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ไม่ถูกไล่ออก ปลดออกจากราชการ แต่เป็นการลาออกจากราชการโดยมีผลในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552[4]

ราชการพิเศษในอดีตแก้ไข

 • ประธานกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • ประธานกรรมการบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
 • กรรมการบริหารธนาคารรัตนสิน จำกัด
 • กรรมการบริหารองค์การแก้ว กระทรวงกลาโหม
 • กรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 • กรรมการบริหารบริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริหารบริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด
 • กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข