โรงเรียนนารีนุกูล

โรงเรียนนารีนุกูล (อังกฤษ: Narinukun School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัดอุบลราชธานี เดิมเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา เช่นเดียวกับโรงเรียนประจำจังหวัดอีก 1แห่ง คือ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

โรงเรียนนารีนุกูล
Narinukun School
Narinukun international program
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนารีนุกูล
ที่ตั้ง
เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.น. / N.N.
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำขวัญงามอย่างไทย ก้าวไกลสู่สากล
สถาปนา4 มกราคม พ.ศ. 2428
ผู้ก่อตั้งนางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์)
ผู้อำนวยการนายสุรชัย โสภาพรม
จำนวนนักเรียน3,834 คน
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหรัฐ ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
จีน ภาษาจีน
เกาหลีใต้ ภาษาเกาหลี
เวียดนาม ภาษาเวียดนาม
สี███ กรมท่า
███ ชมพู
เพลงมาร์ชนารีนุกูล
เว็บไซต์www.narinukun.ac.th

โรงเรียนนารีนุกูลตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ

แก้

โรงเรียนนารีนุกูล จัดตั้งขึ้น พ.ศ. 2428 โดยนางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์) ได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ้านของท่าน

พ.ศ. 2443 พระญาณรักขิต (พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - จันทร์ สิริจฺนโท) เจ้าคณะมณฑลอุบลราชธานี ตั้งชื่อโรงเรียนแห่งนี้ว่า นารีนุกูล จึงนับปีนี้เป็นปีก่อตั้งโรงเรียน

พ.ศ. 2458 หลวงวิสณฑ์ดรุณการได้รวมโรงเรียนเพิ่มวิชานารีกับโรงเรียนนารีนุกูลเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน

พ.ศ. 2460 โรงเรียนนารีนุกูลได้ตั้งเป็นหลักฐานมั่นคงเป็นครั้งแรกที่บริเวณบ้านเหนือ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในปัจจุบัน

พ.ศ. 2480 ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ขึ้น ณ บริเวณตะวันออกของทุ่งศรีเมือง โรงเรียนนารีนุกูลจึงย้ายออกจากที่เดิมไปอยู่ที่ใหม่และเปิดเรียนวันแรกในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนขึ้นในสถานที่ใหม่ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ซึ่งนายเดช ถิรวัฒน์ เป็นผู้บริจาคให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนารีนุกูลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2516 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระกรุณาเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังที่ 2 และโรงเรียนได้ถือเอาวันที่ 4 มกราคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

พ.ศ. 2538 โรงเรียนนารีนุกูลเปลี่ยนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนสหศึกษา

อาคาร

แก้
 • อาคาร 1 ราชกิจ
  • ชั้นที่ 1 ศูนย์บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการสภานักเรียน
  • งานพัฒนาบุคคลากร งานแนะแนว
  • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องศูนย์อาเซียน ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้นที่ 3 ห้องภูมิศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  • ชั้นที่ 4 ห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • อาคาร 2 ปิยะ-วชิราคาร
  • ชั้นที่ 1 กลุ่มบริหารทั่วไป ห้องโรเนียล กลุ่มงานบริหารวิชาการ ห้องรองผู้อำนวยงานกลุ่มบริหารวิชาการ งานแผนฯ งานพัสดุ
  • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้นที่ 3 ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้นที่ 4 ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • อาคาร 3 พระญาณ
  • ชั้นที่ 1 ห้องเตรียมเคมี ห้องเรียนสีเขียว
  • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องเตรียมชีววิทยา
  • ชั้นที่ 3 ห้องเตรียมฟิสิกส์ ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ
 • อาคาร 4 รักขิต
  • ชั้นที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP (ม.1/2 ม.1/3) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์
  • ชั้นที่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP (ม.2/2 ม.2/3 ม.3/2 ม.3/3)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ ESP (ม.2/5 ม.3/5) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • ชั้นที่ 3 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ EMSP (ม.4/2 ม.4/3 ม.5/2 ม.5/3 ม.6/2 ม.6/3)
  • โครงการห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ ESP (ม.1/5)
 • อาคาร 5 หลวงวิสณฑ์
  • ชั้นที่ 1 โรงอาหารใหญ่ 1
  • ชั้นที่ 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเซิร์ฟเวอร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ชั้นที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องทัศนศิลป์
  • ชั้นที่ 4 โรงยิมอเนกประสงค์
  • ชั้นที่ 5 หอพักนักกีฬา
 • อาคาร 6 ดรุณการ
  • ชั้นที่ 1 สหกรณ์ร้านค้านารีนุกูล ธนาคารโรงเรียน ลานกิจกรรมอเนกประสงค์
  • ชั้นที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น ศูนย์ภาษาเกาหลี ศูนย์ภาษาจีน และห้องเรียนเวียดนาม
  • ชั้นที่ 3 ห้อง Resource Center ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ชั้นที่ 4 ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • อาคาร 7 ๑๑๐ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ฟิตเนต
  • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนสุขศึกษา ห้องเรียนกิจกรรมเข้าจังหวะ
 • อาคาร 8 เฉลิมพระเกียรติ
  • ชั้นที่ 1 โรงอาหารเล็ก 2
 • อาคาร 9 อำนวยการ
  • ชั้นที่ 1 กลุ่มงานบริหารบุคคลและงบประมาณ
  • ชั้นที่ ๒ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • อาคาร 10 ๑๑๑ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ 1 ห้องออร์เคสตรา (orchestra) ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องพักครู
  • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • อาคาร 11
  • ชั้นที่ 1 Narinukun International Programme - NIP
  • ชั้นที่ 2 ห้องเรียนโปรแกรมนานาชาต
 • อาคาร 12 ๑๑๗ ปี นารีนุกูล
  • ชั้นที่ 1 ห้องประชุมอินทนิล ห้องสมุด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • ชั้นที่ 2 โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล ECP (ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1)
  • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการโค้ดดิ้ง
  • ชั้นที่ 3 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ ห้องปฏิบัติการออกแบบและเทคโนโลยี ห้องปฏบัติการชีววิทยา
  • ชั้นที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม SMTE (ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4 ม.4/4ม.5/4 ม.6/4)
  • ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏบัติการเคมี
 • ................................
 • อาคารประกอบและสถานที่
 • ...............................
 • หอประชุม ๑๑๓ ปีนารีนุกูล
 • อาคารเกียรติสุรนนท์
 • อาคารประชาสัมพันธ์
 • สระว่ายน้ำนารีนุกูล
 • อาคารคหกรรม งานอาคารสถานที่
 • อาคารอุตสาหกรรม
 • อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ งานโภชนาการ สำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัล ECP ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคาร NN STUDIO
 • อาคารกรมรักษาดินแดน
 • อาคารสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
 • อาคารคีตราชันย์ ห้องวงดนตรีสตริง ห้องวงโยธวาทิต
 • อาคารหอพักบุคลากร
 • อาคารพักครูเวร
 • อาคารร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม NN CAFE
 • อาคารโดมอเนกประสงค์ (โรงอาหารเล็กโดมน้อย) บริเวณข้างอาคารเกียรติสุรนนท์
 • อาคารโดมอเนกประสงค์ (สนามกีฬาในร่ม) สนามกีฬาและลานกิจกรรม
 • โรงจอดรถยนต์
 • โรงจอดรถจักรยานยนต์
 • ร้านถ่ายเอกสาร บริเวณหลังอาคารเกียรติสุรนนท์ หน้าอาคารคหกรรม
 • เคลียใจToilet🥊

ผู้บริหารโรงเรียนนารีนุกูล

แก้
 • พ.ศ. 2398 นางจงราชกิจ (หนู ศิริโสถติ์)
 • พ.ศ. 2443 นางเพิ่ม สุบรรณมาศ
 • พ.ศ. 2446 นายหรุ่น ศุภสร
 • พ.ศ. 2461 นางลาภ เมนะเสวต
 • พ.ศ. 2466 นายเขียน สูนานนท์
 • พ.ศ. 2467 นางอรพินท์ ไชยกาล
 • พ.ศ. 2483 นางสาวแฉล้ม หลิมวานิชย์
 • พ.ศ. 2484 นางบุญฉวี พรหมโมปกรกิจ
 • พ.ศ. 2485 นางสาวเศวต จึงเจริญ
 • พ.ศ. 2492 นางสาวนันทนา ประสิทธิ์ยุทธศิลป์
 • พ.ศ. 2494 นางชุ่มชื่น สุคนธรส
 • พ.ศ. 2495 นางสาวประมวล วรรณเวส
 • พ.ศ. 2497 นางสาวฉวีวรรณ ดุลยจินดา
 • พ.ศ. 2497 นางสาวภูมิจิต โกศัลวัฒน์
 • พ.ศ. 2514 นางศิริลักษณ์ นันทพิศาล
 • พ.ศ. 2521 นางจันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์
 • พ.ศ. 2524 นางสาววิไล พรหมคุปต์
 • พ.ศ. 2531 นางสุมาลี บุญยารมย์
 • พ.ศ. 2534 นางละออ จองอยู่
 • พ.ศ. 2535 นางอนงค์ จุนนารัตน์
 • พ.ศ. 2540 นายอิทธิพล ทองปน
 • พ.ศ. 2545 นายสมพงษ์ โลมะรัตน์
 • พ.ศ. 2549 - 2556 นายวิโรจน์ ดวงมาลา
 • พ.ศ. 2556 - 2559 นายประหยัด หลักรัตน์
 • พ.ศ. 2559 - 2560 นายพิชิต กะมณี
 • พ.ศ. 2560 - 2561 นายธรรมนูญ ใจเกื้อ (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน)
 • พ.ศ. 2561 - 2562 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ
 • พ.ศ. 2562 - 2565 ดร.ดุริยะ จันทร์ประจำ
 • พ.ศ. 2565 - 2565 นางนิธิวดี วรเดช (รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน)
 • พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน นายสุรชัย โสภาพรม

กิจกรรมประจำปีของโรงเรียน

แก้
 • พิธีปฐมนิเทศนักเรียน ชั้น ม.1 ม.4 และพิธีมอบเข็มกลัด - จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน
 • รับรุ่นรับระบบช่างกลและพิธีไหว้ครู - จัดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งพิธีไหว้ครูจะจัดในช่วงเดือนมิถุนายน
 • กีฬาสีภายใน (นารีนุกูลเกมส์) - จัดเป็นประจำในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อสร้างความรักและสามัคคีของพี่น้องนักเรียนภายในโรงเรียน
 • กีฬาประเพณี เบ็ญจะมะมหาราช - นารีนุกูล (ชื่อขึ้นต้นตามโรงเรียนเจ้าภาพ)จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม ต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • วันอำลานารี - จัดเพื่อชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ประสบความสำเร็จในรั้วมัธยมที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและปัจฉิมนิเทศ

คณะสีของโรงเรียน

แก้

กีฬาคณะสีจะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ทุกปีการศึกษา คณะสีของโรงเรียนเป็นชื่อบุคคลสำคัญของโรงเรียนใช้วิธีแบ่งนักเรียนเป็นห้อง ซึ่งนักเรียนทั้งหมดใน 1 ห้องจะสังกัดคณะสีเดียวกัน มีทั้งหมด 6 คณะสี ประกอบด้วย

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

ช่องทางออนไลน์

แก้

แม่แบบ:บ้านใหญ่กรมท่า