โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี[1] รับนักเรียนแบบสหศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ชื่อเดิม โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จังหวัดเพชรบุรี
Benchamatheputhit Phetchaburi School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ม. / BMP
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญการศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ
สถาปนา1 สิงหาคม พ.ศ. 2460
ผู้ก่อตั้งสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1005760102
ผู้อำนวยการนายไกรรัฐ สว่างเดือน
ครู/อาจารย์2,995 คน (ปีการศึกษา 2563)
ระดับปีที่จัดการศึกษาม. 1 - 6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
จีน ภาษาจีน
ห้องเรียน81 ห้องเรียน (ภายในปี 2563)
พื้นที่34 ไร่ 1 งาน 78.05 ตารางวา
สี███ กรมท่า
███ ขาว
เพลงมาร์ชกรมท่า-ขาว
ต้นไม้ไทร
พระพุทธรูปพระพุทธพัชรไพโรจนาธิฤทธิ์ เบญจมเทพอุทิศปฏิมา
เว็บไซต์www.bmp.ac.th

ประวัติ

แก้

ใน พ.ศ. 2453 ราษฎรจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 2,700 บาท เพื่อจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นอนุสรณ์ไว้ที่พระราชวังรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) แต่ยังไม่ทันได้สร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็ได้เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ลงเสียก่อน

มหาอำมาตย์ตรีพระยาเพชรพิไสยศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดเพชรบุรีในขณะนั้น จึงได้ขอพระราชทานเงินบริจาคจำนวนดังกล่าว มาสร้างเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า เบญจมเทพอุทิศ[2] อันเป็นมงคลนาม เพื่ออุทิศวิทยาทานทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนจึงมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนสตรีเพชรบุรีเบ็ญจมเทพอุทิศ ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2460

ใน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 6,000 บาท เพื่อรื้ออาคารเดิม และก่อสร้างอาคารใหม่ที่เดิม นอกจากนี้ยังพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม

ใน พ.ศ. 2498 โรงเรียนได้ย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบัน อันเป็นที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา และใช้ชื่อใหม่ว่า โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
โครงการ ชื่อโครงการ ระดับชั้นละ (ห้อง) ระดับชั้นละ (คน)
โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment : SMTE 1 30
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Mathematics and Science Smart : MS Smart 1 36
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ English Program : EP 2 60
โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สองภาษา Science - Math Bilingual Program : Education Hub 1 25
โครงการห้องเรียนปกติ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 1 40
ห้องเรียนปกติ 7 280

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
โครงการ ชื่อโครงการ ระดับชั้นละ (ห้อง) ระดับชั้นละ (คน)
โครงการห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม Enrichment Program of Science, Mathematics, Technology and Environment : SMTE 1 30
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Mathematics and Science Smart : MS Smart 2 72
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน English and Chinese Smart : EC Smart 1 25
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ Mathematics and English Smart : ME Smart 1 18
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส English and French Smart : EF Smart 1 18
โครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สองภาษา Science - Math Bilingual Program : Education Hub 1 36
โครงการห้องเรียนปกติ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์พลังสิบ 1 -
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 80
คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 1 40
ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 1 40
ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 2 80
ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 1 40
ธุรกิจการจัดการ 1 40

พระอนุสาวรีย์

แก้

พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร เป็นพระรูปยืนเต็มพระองค์ สูง 170 เซนติเมตร หล่อด้วยโลหะรมดำ ประดิษฐาน ณ บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาว ต่อมา ได้มีการปรับปรุงโดยรอบบริเวณพระอนุสาวรีย์ โดยเปลี่ยนพื้นโดยรอบเป็นหินแกรนิตทั้งหมด และได้ประดิษฐานบนพระแท่นหินอ่อนสีขาวองค์ใหม่จนถึงปัจจุบัน อีกทั้ง ยังยกพื้นให้สูงขึ้นจากเดิม พร้อมทั้งประดับไฟเพิ่มแสงสว่าง อันเนื่องมาจาก เดิมโดยรอบบริเวณจะมืดมากในช่วงกลางคืน นอกจากนี้ ยังจัดสวนดอกไม้ไว้รอบพระอนุสาวรีย์ด้วย

ข้อมูลอาคารทั้งหมดในโรงเรียน

แก้

อาคาร จำนวน ๑๘ หลัง และลาน ๒ ลานได้แก่

อาคารหมายเลข ชื่ออาคาร ข้อมูลอาคาร
อาคารบุญยืน เครือพานิช เป็นอาคาร ๒ ชั้นใช้เป็นห้องเรียนจำนวน  ๑๐ ห้อง  ห้องพักครู ๒ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องผู้อำนวยการ ห้องประชุมรัตนา เชาว์ปรีชา สำนักงาน-อำนวยการ หอจดหมายเหตุ สำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลุ่มอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม สำนักงานกลุ่มแผนและพัฒนา (ห้องปิติพัฒนะโฆษิต ) ห้องเรียนรวม (ห้องรำไพ เลี้ยงจันทร์) ศูนย์ให้คำปรึกษาห้องพัสดุ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง
อาคารเฟื้องฟ้า อุทิศ รุ่งธีระ เป็นอาคาร ๒ ชั้น ใช้เป็นห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์บริการเอกสารการพิมพ์ ห้องเรียนจำนวน ๕ ห้อง และห้องน้ำนักเรียนจำนวน ๒๐ ห้อง
อาคารเอื้อน สิงห์ประเสริฐ

อาคารทรงไทย

เป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน (กำลังดำเนินการจัดทำ)
- เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๙ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้อง EP ห้องประชุมศรีเบญจม์ สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ ห้องปฏิบัติการภาษา กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาอังกฤษ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส ศูนย์ภาษาจีน  ห้องทะเบียน ห้อง ๘ เหลี่ยม (รำไพ เลี้ยงจันทร์) ห้องวัดผล ห้องศูนย์ EP ห้องปฏิบัติการคุณแม่บุญรวม เสนาดิศัย และห้องน้ำครู ๒ ห้อง
- เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๒ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสีเขียว ห้องวชิรเบญจม์ ศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์  ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้อง Smart Classroom เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์  ห้องซ่อมสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง
- เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๕ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศูนย์ฯสังคมศึกษา ศูนย์ธรรมปฏิบัติ ศูนย์ฯภาษาไทย ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทยศูนย์ธรรมปฏิบัติ และห้องน้ำครู ๒ ห้อง
อาคารนางสาวอัมพร บุญประคอง เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๐ ห้อง และห้องอื่นๆ เช่น ห้องประชุม อุบล ชาญใช้จักร    ห้อง Smart classroom วิชาคณิตศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์     ศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องน้ำครู ๒ ห้อง และห้องน้ำนักเรียน ๒ ห้อง
อาคารบุญรวม เสนาดิศัย เป็นอาคาร ๓ ชั้น สร้างด้วยเงินบริจาค ใช้เป็นห้องเรียนและห้องอื่น ๆ เช่น ห้องประชุมห้องประชุมนางสาวอัมพร บุญประคอง ธนาคารโรงเรียน ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ Smart Classroom ๒ (ห้องเหรียญเพชร ตาลวันนา) ห้องปฏิบัติการดนตรีไทยเทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ห้องดนตรีสากล ๑ ห้องดนตรีสากล ๒ ห้องนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เทียนชัย ปิติพัฒนะโฆษิต ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ๔ ห้อง และห้องน้ำ ๗ ห้อง
อาคารเส็ง กาญจนกีรติ (อาคารพยาบาล) ชั้นที่ ๑ เป็นห้องพยาบาล ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ มีอาคารประกอบ ติดอาคารพยาบาล คือ อาคารประชาสัมพันธ์ (คุณแม่บุญรวม เสนาดิสัย) อาคารสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (ห้องอุทิศ รุ่งธิระ)
๑๐ อาคารโรงยิม โครงการอาหารกลางวัน -
๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ชั้นที่ ๑ เป็ํนโรงอาหารของโรงเรียน ชั้นที่ ๒ เป็นห้องสมุด และชั้นที่ ๓ เป็น ห้องประชุมนิศามณีวงศ์-ปิติพัฒนโฆษิต
๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เป็นอาคาร ๓ ชั้น ใต้ถุนโล่ง ใช้เป็นห้องเรียนจำนวน ๑๘ ห้อง และห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๒๐ ห้องห้องพักครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องพักครูคอมพิวเตอร์
๑๓ อาคารวัลลภา ธีระศานต์ เป็นอาคาร ๑ ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนเกษตรจำนวน ๓ ห้อง
๑๔ อาคาร ดร.ไพบูลย์ เกตุแก้ว เป็นอาคารสำหรับจัดการประชุมและรองรับแขกในงานสำคัญต่างๆ
๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี เบญจมเทพอุทิศ เป็นอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ ๔ ชั้น มีหอดูดาวชั้นดาดฟ้า
๑๖ - เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง
ลานประหยัด ศรีบุญชู
อาคาร พชร คล้ำชื่น (โดมหน้าเสาธง)
หอประชุมกลาง ห้องประชุมลัดดา ชาคร -
อาคาร สามัญ อนุสรณ์ -
อาคารฝึกงาน (งานอาชีพ) (สุขศึกษาและพลศึกษา) -

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

แก้
 
พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
 
ป้ายชื่อโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
 
อาคารทรงไทย (อาคารเอื้อน สิงห์ประเสริฐ) โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง
1 ไม่พบหลักฐานแน่ชัด ครูใหญ่ พ.ศ. 2460
2 นายอุ๋ย ทรัพย์วณิช ครูใหญ่ ธันวาคม พ.ศ. 2462
3 นายชิ้น สำราญสุข ครูใหญ่ 1 พฤษภาคม 2463
4 นายเพชร วงษ์โมราประฬาฬ ครูใหญ่ 17 กรกฎาคม 2465
5 ขุนบันลือศึกษาการ ครูใหญ่ 1 สิงหาคม 2467
6 นางสาวเหรียญเพชร ตาลวันนา ครูใหญ่ 3 มิถุนายน 2475
7 นางสาวปริ่ง โชติพินธุ ครูใหญ่ 1 มิถุนายน 2503
8 นางโฉมยง สุพัฒนบุตร อาจารย์ใหญ่ 10 กรกฎาคม 2510
9 นางสาวลัดดา ชาคร ผู้อำนวยการระดับ 8 25 กันยายน 2516
10 นายสมพงศ์ ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการระดับ 8 17 มีนาคม 2527
11 นางประหยัด ศรีบุญชู ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2528
12 นางสาวปรีดา เชื้อตระกูล ผู้อำนวยการระดับ 8 1 พฤศจิกายน 2532
13 นางอุบล ชาญใช้จักร ผู้อำนวยการระดับ 9 2 ตุลาคม 2533
14 นางสาวรำไพ เลี้ยงจันทร์ ผู้อำนวยการระดับ 8 1 ตุลาคม 2537
15 นางรัตนา เชาว์ปรีชา ผู้อำนวยการระดับ 8 25 ตุลาคม 2539
16 นายนคร ตังคะพิภพ ผู้อำนวยการระดับ 10 (ค.ศ. 5) 30 ตุลาคม 2544
17 ว่าที่ ร.ต.อุทิศ รุ่งธีระ ผู้อำนวยการระดับ 8 (ค.ศ. 3) 7 กุมภาพันธ์ 2551
18 ดร. ไพบูลย์ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการระดับ 9 (ค.ศ. 4) 8 กุมภาพันธ์ 2554
19 นายชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) 9 พฤศจิกายน 2559
20 นายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ค.ศ. 3) ธันวาคม 2562

เกียรติประวัติ

แก้
 • โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 6 ครั้ง[3] คือ ในปีการศึกษา 2522, 2527, 2537, 2541, 2546 และ 2552[4]
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรางวัลพระราชทานต่อเนื่อง จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปีการศึกษา 2546
 • โรงเรียนรางวัลโล่เกียรติยศโรงเรียนรักษาคุณภาพมาตรฐานสูง ในทศวรรษ พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตร ระดับกรมสามัญศึกษา ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2544 และเกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการ ในฐานะโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น พ.ศ. 2546
 • ได้รับเกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานระดับทองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ. 2546
 • โรงเรียนรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการรักการอ่าน สานสู่ฝัน รางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัล (ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) พ.ศ. 2546
 • เกียรติบัตรระดับทอง ในฐานะเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (โรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน) พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) ส่งเสริมการสอนภาษาต่างประเทศดีเด่น เขตตรวจราชการที่ 4 พ.ศ. 2548
 • โรงเรียน "สถานที่ทำงานน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา" ระดับทอง พ.ศ. 2548
 • โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ระดับประเทศ พ.ศ. 2549
 • โรงเรียน "รักการอ่าน" ยอดเยี่ยม และ "ห้องสมุดมีชีวิต" ยอดเยี่ยม พ.ศ. 2550
 • โรงเรียนสนับสนุนการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. 2551

อ้างอิง

แก้
 1. "สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้โรงเรียนประจำจังหวัด 139 แห่งทั่วประเทศเปิดศูนย์รับร้องเรียนปัญหาสมัครสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-14. สืบค้นเมื่อ 2010-12-05.
 2. แจ้งความ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2464 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 38
 3. "รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจาปีการศึกษา 2506 - 2551 จังหวัดเพชรบุรี" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2010-12-04.
 4. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2009-05-21. สืบค้นเมื่อ 2010-12-04.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

13°06′51″N 99°56′18″E / 13.11430°N 99.93847°E / 13.11430; 99.93847