โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (ภาษาอังกฤษ: Bunyawat Witthayalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำปาง และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีพื้นที่ 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา จำนวนนักเรียน 4,035 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ท่านปัจจุบันคือ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
จำนวนนักเรียน3,989 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
สี███ ███ แดง - ขาว
เพลงมาร์ชบุญวาทย์วิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย สร้างโรงเรียนขึ้นข้างคุ้มหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสมณฑลพายัพ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด และ พระราชทานโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘ ครั้นต่อมาสภาพของอาคารของโรงเรียนชำรุดทรุดโทรมลง เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตจึงซื้ออาคารและที่ดินของห้างกิมเซ่งหลี ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมือง เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ด้านหน้าและด้านข้างเป็นสวนดอกไม้ ด้านหลังเป็นสนาม ชั้นล่างเป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นบนทำด้วยไม้สัก หลังคามุงกระเบื้อง และ จ่ายค่าซ่อมอาคารเป็นเงิน ๔๓๒ บาท โรงเรียนแห่งใหม่นี้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และมอบเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนอีกจำนวน ๒๐๐ บาท หลังจากนั้น เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตมอบโรงเรียนแห่งนี้เป็นสมบัติของรัฐบาล

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๔ อาคารสถานที่ของโรงเรียนคับแคบลงไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีการย้ายโรงเรียนออกไปตั้งในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสนามเสือป่านครลำปาง (คือที่ตั้งปัจจุบัน) ในเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ครั้นต่อมามีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดลำปาง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ แบบสหศึกษา จำนวนนักเรียนเกือบสี่พันคน ด้วยสำนึกในความเมตตากรุณาของเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ทางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตขึ้น เปิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อไว้สักการบูชา

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยแก้ไข

 • อนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์ ผู้ประทานก่อตั้งโรงเรียน ได้มีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาเป็นประธานเททองหล่อ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์และอัญเชิญอนุสาวรีย์ ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 กระทำพิธีการเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 • ศาลาพระพุทธ ประดิษฐานพระพุทธเกษมมิ่งมงคล พระพุทธปฏิมาประจำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยครูบาเจ้าเกษม เขมโกกรุณามอบให้แก่โรงเรียน สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นรูปแบบวิหารเปลือยแบบล้านนา จำลองแบบจากพระวิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 • ศาลเจ้าพ่อกว้าน เจ้าคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ประดิษฐานบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • เจ้ากว้าน เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ความสำคัญของเจ้ากว้านคงพอๆ กับเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งนี้สันนิษฐานจากการเซ่นสังเวยทุกครั้งที่มีการสังเวยเจ้าพ่อหลักเมือง จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งของเซ่นไปสังเวยเจ้าพ่อกว้านอยู่เสมอ เมื่อเกิดศึกสงครามทหารจะออกรบ หรือเมื่อตำรวจตามจับผู้ร้ายสำคัญ จะต้องไปบวงสรวงเจ้ากว้านเสียก่อน ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อนั้น เป็นที่นับถือตั้งแต่เจ้าผู้ครองนครมาจนถึงราษฏรสามัญ ทุกๆปีจะมีการบวงสรวงเซ่นไหว้ประจำปีในเดือน ๙ เหนือ แรม ๕ค่ำ ไม่มีการเชิญเข้าทรงและฟ้อนผี ดังเช่นปัจจุบัน
 • อาคาร 1 - คุณากร เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน
  • ชั้น 1 ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายบัญชี ห้องพักครูธุรกิจศึกษา ห้องผู้อำนวยการ
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาธุรกิจ ห้องแผนงาน-สารสนเทศ ห้องศูนย์ควบคุมระบบอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์ดีด ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ระดับชั้นม.1-3 และห้องเรียนร่วม
 • อาคาร 2 - บวรวิทย์ เป็นอาคารวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาชีววิทยา ห้องเรียนวิชาเคมี ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ ห้องเกียรติยศ
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และห้องพักครู
  • ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาชีวเคมี (Biochem หรือ BC)
 • อาคาร 3 - พิสิฐเมธี เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 2 ห้องอาเซียน(ศูนย์สังคม 2 ) ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1 และห้องเรียนชั้น ม. 2
  • ชั้น 3 ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1
  • ชั้น 4 ห้องจริยธรรม ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม.1
 • อาคารกีรติคุณ เป็นอาคารดนตรีและนาฏศิลป์
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาดนตรี ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ ห้องพักครูวิชาดนตรี นาฏศิลป์
 • อาคารวิบุลพล 1 เป็นอาคารสนามวอลเล่ย์บอล
 • อาคารวิบุลพล 2 เป็นอาคารวิชาศิลปะ,ห้องพักครูวิชาศิลปะ และห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคารกุศลเกษม เป็นอาคารวิชาคหกรรมและห้องพักครู
 • อาคารเปรมประชา (เก่า) เดิมเป็นอาคารที่อยู่เคียงข้างกันกับอาคารกุศลเกษม ปัจจุบันได้ทุบทิ้งไปแล้ว
 • อาคารสิวาลัย เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตร และห้องพักครู อยู่ที่บริเวณหัวมุมห้าแยกประตูชัย ใกล้กับสนามฟุตบอล
 • อาคาร 6 - ไวทยพิชญ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเกษมชัย ห้องประชุมเกษมโชค ห้องพัสดุ ห้องโรเนียว ห้องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ระดับชั้นม.4-6
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
 • อาคาร 7 - จิตรภัสสร์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเสือป่า และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
 • อาคารสมรรถเกียรติ เป็นอาคารโรงอาหารและหอประชุม
  • ชั้น 1 โรงอาหาร
  • ชั้น 2 หอประชุมสมรรถเกียรติ
 • อาคาร 8 - สมานฉันท์รังสฤษฎ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข ,ห้องพยาบาล และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มภาษาต่างประเทศ ก ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ และ English Corner
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
 • อาคาร 9 - มานิตธำรง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น รูปตัวแอล (L)
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) ห้องเรียนทั่วไป และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  • ชั้น 3 ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ (Smart Science) และ ห้องเรียนนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (Gifted Com)
  • ชั้น 4 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนทั่วไป และห้องศูนย์ภาษาจีน ศูนย์ญี่ปุ่น)
 • อาคารบุญชู ตรีทอง เป็นอาคารหอประชุม สร้างขึ้นโดยได้รับเงินบริจาคจากนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • ชั้น 1 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องดนตรีสากล ห้องเรียนลีลาศ
  • ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่สิรินตรีทอง
 • อาคารศูนย์กีฬา - เปรมประชา เป็นอาคารเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 1 , 2 , 3 , 6 สนามปิงปอง เวทีมวย
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 4 , 5 สนามบาสเก็ตบอล / ฟุตซอล ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารสิวาลัย
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารกุศลเกษม
 • พลับพลา เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีคราวเสด็จพระราชดำเนินยังจ.ลำปาง และเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 คราวเสด็จเป็นประธานงานฤดูหนาวจ.ลำปาง เมื่อครั้งยังจัดที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ปัจจุบัน พลับพลาได้ถูกรื้อลงแล้ว เนื่องจากเกิดการผุพังของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง และมูลค้างคาวที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และได้สร้างพลับพลาหลังใหม่ขึ้นเสร็จในปี 2554 )
 • สหกรณ์โรงเรียน ตั้งอยู่ติดกับอาคารกุศลเกษม และเยื้องกับอาคารบวรวิทย์ ขายของกินเล่นและเครื่องหมายที่ประดับชุดนักเรียน และลูกเสือ-ยุวะกาชาด-เนตรนารี (หากจะซื้อสมุดให้ไปซื้อที่ห้องพักครูธุรกิจศึกษา

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระยาวิทยาศรัย (หวาน วิทยาศรัย) พ.ศ. 2448-2450
2 ขุนประพุทธนิติสาร (เสริม จันทร์เรือง) พ.ศ. 2450-2455
3 หลวงสุนทรเลข (ระไว อรุณศรี) พ.ศ. 2455-2460
4 นายถนอม จิราพันธ์ พ.ศ. 2460
5 ขุนอักษรสิทธิ์ (ทองอยู่) พ.ศ. 2460-2465
6 นายขุน มีนะนันท์ พ.ศ. 2465-2470
7 ขุนวิชากิจพิสันท์ (ถนอม วิเศษสุมน) พ.ศ. 2470-2474
8 นายจรัล สุขเกษม พ.ศ. 2474-2478
9 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2478-2480
10 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2480-2486
11 นายระบิล สีตะสุวรรณ พ.ศ. 2486-2487
12 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ พ.ศ. 2487-2491
13 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2491-2495
14 นายถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2495-2499
15 นายเฟ้อ พิริยพันธ์ พ.ศ. 2499-2505
16 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2505-2516
17 นายเจือ สมหมาย พ.ศ. 2516-2517
18 นายสมชาย นพเจริญกุล พ.ศ. 2517-2522
19 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร พ.ศ. 2522-2532
20 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2532-2534
21 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534-2536
22 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2536-2541
23 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2541-2547
24 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2547-2549
25 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2549-2555
26 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ พ.ศ. 2555-2559
27 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2559-2562
28 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

เกียรติยศและความภาคภูมิใจแก้ไข

เกียรติยศ รางวัลของสถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัล และเกียรติยศ ในระดับประเทศ ได้แก่

 • พ.ศ. 2448 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือและพระราชทานนามโรงเรียนเป็น "บุญวาทย์วิทยาลัย"
 • พ.ศ. 2524 ได้รับการดัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2538 ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับ มาตรฐานเหรียญเงิน
 • พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3

เกียรติยศ รางวัลของนักเรียนแก้ไข

นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่

 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล the International Sustainable World เหรียญทองแดง ในหัวข้อ The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean Wastewater เป็นตัวแทนโครงงานประเทศไทยเข้าแข่งระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
 • พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
 • พ.ศ. 2558 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 1.โครงงานการดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร (Adsorption of Lead from Water Using Dragon Fruit Peel) ในสาขา เคมี
  • 2.โครงงานคลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน (Sound waves with the growth of sunflower seeds) ในสาขา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  • 3.โครงงานการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซีเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ (The Study of the Proper Proportion of Light Soil, Biscuit, Cement, and Sand in Cement Brick Production) ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1052500513&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข